MSKPU – 10 lat na polskim rynku mody!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: dzię­ki uprzej­mo­ści MSKPU/AKPA

Zuzanna Kwapisz 'Lab'

Zuzan­na Kwa­pisz ‘Lab’

Raz w roku, w War­sza­wie odby­wa się zupeł­nie wyjąt­ko­we świę­to pol­skiej mody, bo poświę­co­ne mło­dym i zdol­nym twór­com, któ­rzy nie wie­dzą jesz­cze, czym jest sła­wa i blichtr show – biz­ne­su. To dyplo­man­ci war­szaw­skiej Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru, naj­lep­szej szko­ły pro­jek­to­wa­nia w Pol­sce, któ­ra rok rocz­nie przy­cią­ga swo­ją boga­tą ofer­tą uta­len­to­wa­nych arty­stów, pra­gną­cych w przy­szło­ści zawo­do­wo reali­zo­wać swo­ją pasję oraz dosko­na­lić umie­jęt­no­ści pod okiem modo­wych eks­per­tów.

Tego­rocz­na uro­czy­sta gala MSKPU mia­ła miej­sce 18 mar­ca w war­szaw­skiej Hali Doma­niew­ska. Poka­zy dyplo­man­tów połą­czo­ne były z dzie­się­cio­le­ciem ist­nie­nia szko­ły. Galę MSKPU popro­wa­dził duet – aktor­ka i woka­list­ka Ada Fijał oraz pre­zen­ter tele­wi­zyj­ny Mate­usz Szym­ko­wiak.

Ewelina Ziemek 'Independent'

Ewe­li­na Zie­mek ‘Inde­pen­dent’

Swo­je kolek­cje przed sze­ro­kim gro­nem dzien­ni­ka­rzy, pro­jek­tan­tów mody i cele­bry­tów zapre­zen­to­wa­li: Karo­li­na Filip, Mar­ta Kocza­ra, Mał­go­rza­ta Mate­ra, Aga­ta Gnaś, Hubert Koło­dziej­ski, Kata­rzy­na Kar­wow­ska, Nata­lia Kopisz­ka, Zuzan­na Kwa­pisz, Nata­lia Pomor­ska, Alek­san­dra Liszew­ska, Mał­go­rza­ta Ski­biń­ska, Syl­wia Mura­no­wicz, Alek­san­dra Woro­now­ska, Ewe­li­na Zie­mek, Domi­ni­ka Zubiel, Ani­ta Żmur­ko-Sie­radz­ka, Wik­to­ria Oszcza­now­ska, Ali­na Tol­stykh, Aga­ta Posłusz­na, Iza­be­la Ryce­wicz. Tak duża gru­pa mło­dych pro­jek­tan­tów zagwa­ran­to­wa­ła impo­nu­ją­cą róż­no­rod­ność tren­dów, któ­re zoba­czy­li­śmy na wybie­gu. Poja­wi­ły się bar­dzo kobie­ce pro­po­zy­cje, dopa­so­wa­ne do syl­wet­ki, widzie­li­śmy ogrom­ne ceki­ny, słod­kie paste­le, dostoj­ne kla­sy­ki kolo­ry­stycz­ne: biel, czerń i kar­mel, zauro­czy­ły nas obszer­ne płasz­cze, nie­ty­po­we kon­struk­cje, spor­to­we faso­ny. Bar­dzo chcia­ły­by­śmy, aby na jed­no z uro­czy­stych wyjść, w jakich czę­sto uczest­ni­czy­my, ubra­ła nas Ewe­li­na Zie­mek, zdo­byw­czy­ni wyróż­nie­nia od pro­jek­tant­ki Joan­ny Kli­mas. Pro­ste geo­me­trycz­ne faso­ny, wszyst­kie ską­pa­ne w kobie­cej czer­ni, urze­kły nas zło­ty­mi deta­la­mi oraz kon­struk­cja­mi – szkie­le­ta­mi rodem z mody hau­te coutu­re. Pro­jek­tant­ka prze­ko­na­ła nas do tego, że pozor­nie pro­ste pro­jek­ty mają w sobie spo­rą daw­kę szla­chet­no­ści.

Natalia Kopiszka 'Kopi'

Nata­lia Kopisz­ka ‘Kopi’

Dużym zasko­cze­niem była dla wszyst­kich męska kolek­cja Huber­ta Koło­dziej­skie­go – „Monstr”. Do psy­cho­de­licz­ne­go utwo­ru Artu­ra Roj­ka bez­błęd­nie dopa­so­wa­ne zosta­ły na wybie­gu demo­nicz­ne kostiu­my, budzą­ce powszech­ne zdzi­wie­nie, a wręcz gro­zę. Hubert otrzy­mał wyróż­nie­nie od przed­sta­wi­cie­li La Manii i VIVA! Moda.

W naszej pamię­ci zosta­ły po poka­zie cie­płe kame­lo­we płasz­cze autor­stwa Aga­ty Gnaś (doce­nio­ne przez duet Paproc­ki & Brzo­zow­ski i Mariu­sza Przy­byl­skie­go) oraz uro­cze oversize’owe swe­try pomy­sło­wo uroz­ma­ico­ne różo­wy­mi maxi ceki­na­mi, pro­jek­tu Nata­lii Kopisz­ki (spe­cjal­ne wyróż­nie­nie od redak­cji mie­sięcz­ni­ka Elle).

Izabela Rycewicz 'Dziady'

Iza­be­la Ryce­wicz ‘Dzia­dy’

Oprócz wymie­nio­nych już nazwisk zna­nych pol­skich pro­jek­tan­tów mody oraz redak­to­rów pism modo­wych w jury kon­kur­su zasie­dli tak­że przed­sta­wi­cie­le mar­ki Levi’s, maga­zy­nu Rynek Mody, por­ta­lu Lamode.info, Fashion­we­ar, kon­cer­nu LPP (sku­pia­ją­ce­go mar­ki takie jak: Rese­rved, Mohi­to, Sin­say), pro­jek­tan­ci – Maciej Zień oraz Michał Szulc. Gościem wie­czo­ru była woka­list­ka Mar­ga­ret, absol­went­ka MSKPU i blo­ger­ka modo­wa, któ­ra ze szcze­gól­nym zami­ło­wa­niem dba o swo­je sce­nicz­ne sty­li­za­cje, dla­te­go tego wie­czo­ru poja­wi­ła się w kostiu­mie wła­sne­go autor­stwa.

Z oka­zji jubi­le­uszu MSKPU gościom zapre­zen­to­wa­na zosta­ła rów­nież wysta­wa dzie­się­ciu naj­lep­szych prac z histo­rii szko­ły. Wśród wyróż­nio­nych pro­jek­tów zna­la­zły się pra­ce m.in. Asi Wyso­czyń­skiej, Syl­wi Rocha­li czy Macie­ja Trzmie­la. Pra­ce tych uta­len­to­wa­nych pro­jek­tan­tów zwie­dzi­ły już naj­słyn­niej­sze sto­li­ce mody, sta­no­wiąc modo­wy towar eks­por­to­wy, z któ­re­go może­my być dum­ni.

Agata GnaÅ› 'Etat'
Aleksandra Liszewska 'Vis-a-vis'
Anita Żmurko-Sieradzka 'Idee fixe'
Karolina Filip 'Cumulo'
Katarzyna Karwowska 'No1cares'

Mamy nadzieję, że modowi eksperci Międzynarodowej Szkoły Projektowania i Ubioru przez następne 10 lat odkryją kolejnych utalentowanych spadkobierców naszej rodzimej modowej spuścizny!

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
„BE PARISIAN” – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO STYLU PARYŻANKI
GORĄCE TRENDY NA WIOSNĘ I LATO 2015
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
MERCEDES BENZ FASHION WEEKEND JUŻ ZA ROK W POLSCEKomentarze

komen­ta­rzy