MOYE, homewear made in Poland, który rozpieszcza zmysły

Moye szlafrokPanu­je atmos­fe­ra spo­ko­ju i kom­for­tu. Przez uchy­lo­ne okno prze­do­sta­je się zapach świe­żo­ści, let­ni wiatr i cie­płe pro­mie­nie słoń­ca. Mięk­kość otu­la­ją­cej, deli­kat­nej saty­ny trosz­czy się o cia­ło. Jest to czas niczym nie­za­kłó­co­nej, codzien­nej rege­ne­ra­cji.

Z myślą o takich wła­śnie dozna­niach powsta­ła mar­ka MOYE. Jej twór­czy­nie, Mag­da­le­na i Mela­nia Wyszo­mier­skie stwo­rzy­ły kolek­cję home­we­ar, czy­li bie­li­zny domo­wej, któ­rej zało­że­niem jest cele­bra­cja cza­su spę­dza­ne­go w domu. Myślą prze­wod­nią jest har­mo­nia i pie­lę­gna­cja tak waż­ne­go aspek­tu życia, jakim jest stre­fa naszej pry­wat­no­ści.

MOYE_5

W filo­zo­fii kom­for­tu i jako­ści pro­duk­tów mar­ki MOYE nie ma miej­sca na ustęp­stwa. Cała kolek­cja wyko­na­na jest ze szla­chet­nych, pia­sko­wa­nych satyn cupro i jedwab­nych krep, któ­re dzię­ki wła­ści­wo­ściom ter­mo­re­gu­la­cyj­nym i hipo­aler­gicz­nym, ide­al­nie współ­gra­ją ze skó­rą. Wszyst­kie mode­le uję­te są w kolo­ry­sty­ce soczy­stej oliw­ki i tur­ku­su, kla­sycz­nej czer­ni oraz kre­mu. Wśród pro­po­zy­cji na sezon wio­sna- lato 2016 zna­la­zły się topy z cie­niut­ki­mi ramiącz­ka­mi typu spa­ghet­ti, trzy faso­ny szor­tów, figi, szla­fro­ki i maski na oczy, któ­re sprzy­ja­ją odda­wa­niu się bło­gie­mu odpo­czyn­ko­wi. Całość osa­dzo­na jest w este­ty­ce mini­ma­li­zmu, czy­stej for­my i pre­cy­zji wyko­na­nia każ­de­go szcze­gó­łu. Z poszcze­gól­nych ele­men­tów kolek­cji moż­na two­rzyć indy­wi­du­al­ne kom­po­zy­cje dobie­ra­jąc kolo­ry i faso­ny wg. wła­sne­go wyczu­cia.

MOYE dedy­ko­wa­na jest kobie­tom, któ­re doce­nia­ją siłę deta­li i natu­ral­nych mate­ria­łów. Zało­że­niem jest budo­wa­nie świa­do­mo­ści tego, jak korzyst­ny wpływ na sku­tecz­ność życio­wych dzia­łań ma rege­ne­ru­ją­cy odpo­czy­nek. Jest to pierw­sza pol­ska mar­ka pre­mium kon­cen­tru­ją­ca się na modzie home­we­ar, któ­ra zre­wo­lu­cjo­ni­zu­je spo­sób postrze­ga­nia pozor­nie banal­ne­go ele­men­tu nasze­go życia, jakim jest „after hours”.

MOYE_8 MOYE_9

Filo­zo­fię mar­ki i este­ty­kę pro­duk­tu dosko­na­le odda­je kam­pa­nia zdję­cio­wa. Ete­rycz­na i natu­ral­na Mag­da­le­na Kle­bań­ska uję­ta w obiek­ty­wie zna­ko­mi­tej Sonii Szó­stak ide­al­nie pod­kre­śla kobie­cy cha­rak­ter kolek­cji. Nad sty­li­za­cją czu­wał Ralph Kruh­lik, o maki­jaż zadba­ła Pau­li­na Nowak, a o wło­sy Dawid Kry­nic­ki. Tło kom­po­zy­cji sta­no­wi­ły mini­ma­li­stycz­ne, cie­płe wnę­trza. Z każ­de­go zdję­cia bije to, co dla MOYE naj­waż­niej­sze – jakość, kom­fort i odprę­że­nie.

MOYE_4MOYE_7 MOYE_2 MOYE_6

Kolek­cja dostęp­na jest na www.moyestore.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy