Moss i Campbell w telewizyjnym show!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk, instyle.co.uk

kate-moss-naomi-campbell-vogue-6Oct14-Getty_b_592x888
Pro­gram “Gog­gle­box” nale­żą­cy do bry­tyj­skiej tele­wi­zji Chan­nel 4 zdo­był ogrom­ną popu­lar­ność za spra­wą odsła­nia­nia kulis pry­wat­ne­go życia zwy­czaj­nych ludzi. 17 paź­dzier­ni­ka na jego ante­nie podej­rzy­my jed­nak nie ano­ni­mo­we oso­by, a naj­słyn­niej­sze iko­ny świa­to­we­go mode­lin­gu – Kate Moss i Naomi Camp­bell, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na udział w show, aby wes­przeć akcję cha­ry­ta­tyw­ną prze­ciw­dzia­ła­ją­cą cho­ro­bom nowo­two­ro­wym. Do udzia­łu zachę­cił je wie­lo­let­ni przy­ja­ciel Moss, bry­tyj­ski woka­li­sta Noel Gal­la­gher.

O ile Naomi widzie­li­śmy już na ekra­nie m.in. w show “The Face”, to w przy­pad­ku Moss będzie to tele­wi­zyj­ny debiut.

W nie­ty­po­wym odcin­ku “Gog­gle­box” wystą­pi rów­nież były woka­li­sta zespo­łu Oasis oraz ple­ja­da innych gwiazd.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy