Moskwa nocą

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia i film
: Vers-24

W zeszłym roku temu mie­li­śmy oka­zję odwie­dzić sto­li­cę Rosji – Mok­swę w trak­cie Mer­ce­dez Benz Fashion Week Rus­sia. Dzi­siaj chie­li­by­śmy podzie­lić się z Wami pięk­ny­mi archi­wal­ny­mi zdję­cia­mi noc­nej Moskwy. Uwierz­cie Nam, war­to zoba­czyć Moskwę w nocy w całym jej pięk­nie – morze świa­teł, zabyt­ko­wych uli­czek, nowych wie­żow­ców, sze­ro­kiej rze­ki Moskwy i sta­rych mostów. W Moskwie jest wie­le miejsc, z któ­rych widok na noc­ne mia­sto wygłą­da napraw­dę wyjąt­ko­wo. Koniecz­nie pole­ca­my zoba­czyć Czer­wo­ny Plac w nocy, Łuk trium­fal­ny, Plac Teatral­ny oraz budy­nek Bol­sho­go teatru. Dla milo­śni­ków nowo­cze­snej archi­tek­tu­ry pole­ca­my Moscow City – współ­cze­sna biz­ne­so­wa dziel­ni­ca Moskwy. Jeśli lubi­cie taką este­ty­kę, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki na wie­żow­ce, grę świa­tła tysiący okien – to jest wła­ści­we miej­sce dla Was! Wie­le budyn­ków nie zosta­ło jesz­cze zakoń­czo­nych, ale cały kom­pleks robi wra­że­nie mia­sta przy­szło­ści. Wyjąt­ko­wo rów­nież wyglą­da futu­ry­stycz­ny most “Bagra­tion” w posta­ci cylin­drycz­nej gale­rii ze szkła, war­to zoba­czyc! Moskwa w nocy prze­mie­nia się nie do pozna­nia. Codzien­ny widok sza­lo­ne­go mia­sta ustę­pu­je nocy zmie­nia­jąć świa­tła w magicz­ny spo­sób. Noc­na Moskwa – jest wyjąt­ko­wo roman­tycz­na! W żół­tym świe­tle latarn, wie­le miejsc, nabie­ra­ją zupeł­nie inne­go, nie­mal magicz­ne­go wyglą­du.

V24_7585-mini

V24_7588-mini

V24_7582-mini

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy