MOSCHINO [tv]  H&M

Każ­dy pokaz będą­cy zwień­cze­niem kola­bo­ra­cji H&M z pro­jek­tan­ta­mi jest ogrom­nym wyda­rze­niem. Nie ina­czej było i tym razem, 24 paź­dzier­ni­ka w Nowym Jor­ku pod­czas pre­zen­ta­cji kolek­cji Moschi­no [tv] i H&M.

Gigi Hadid

Tym razem za spra­wą wybie­gu H&M i Jere­my Scott prze­nie­śli redak­to­rów mody, gwiaz­dy oraz zapro­szo­nych gości na nowo­jor­skie uli­ce, w sam śro­dek tęt­nią­ce­go życiem i oświe­tlo­ne­go set­ka­mi bil­l­bo­ar­dów Time Squ­are w NY. MOSCHINO [tv] H&M to kolek­cja abso­lut­nie wyjąt­ko­wa, rado­sna i skon­den­so­wa­na, bo ma w sobie wszyst­ko, co naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne dla wło­skiej mar­ki- mie­szan­kę stre­et style’u, popkul­tur, prze­py­chu oraz bez­tro­ski w posta­ci sil­nych inspi­ra­cji kre­sków­ka­mi; nie zabra­kło też skór oraz zwie­rzę­cych prin­tów. A jeśli mówi­my o MOSCHINO, nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć kiczu, blich­tru i bły­sko­tek w sty­lu bling bling. 

Po wybie­gu prze­cha­dza­ły się top model­ki- Naomi Camp­bell, sio­stry Gigi oraz Bel­la Hadid, Joan Smalls czy Win­nie Har­low. W pierw­szych rzę­dach zasie­dli m.in. Coco Rocha, Paris Jack­son, Bebe Rexha. Maki­ja­że pod­czas poka­zu MOSCHINO [tv] H&M wyszły spod ręki bez­kon­ku­ren­cyj­nej Pat McGrath, któ­ra do ich stwo­rze­nia uży­ła kosme­ty­ków H&M Beu­aty. Po poka­zie dla gości udo­stęp­nio­no eks­klu­zyw­ny pop-up sto­re MOSCHINO [tv] H&M, gdzie moż­na było natych­miast zaku­pić ubra­nia, akce­so­ria oraz spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne przez Scot­ta arty­ku­ły dla czwo­ro­no­gów pro­sto z wybie­gu. Kolek­cja MOSCHINO [tv] H&M  będzie dostęp­na na całym świe­cie w wybra­nych skle­pach H&M oraz Inter­ne­cie już od 8 listo­pa­da.

Ima­an Ham­mam

Naomi Camp­bell

Michel­le

Isa­bel­la Emmack

Radhi­ka Nai

Denek K

Duc­kie Thot

Meghan

Stel­la Maxwell

Yasmin

Hian­dra Mar­ti­nez

Win­nie Har­low

Dilo­ne

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy