Mokotowskie Spotkania. Modnie, lokalnie, świadomie. 9–10 maja.

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

mokotowskie spotkania

Moko­tow­skie Spo­tka­nia w Plac Unii City Shop­ping to cyklicz­ne, week­en­do­we spo­tka­nia z pro­jek­tan­ta­mi mody, bran­żą eko (kosme­ty­ki, żyw­ność), desi­gnem oraz pro­duk­ta­mi dla naj­młod­szych.

 Ideą even­tu jest chęć zrze­sze­nia w samym cen­trum dziel­ni­cy – Pla­cu Unii,lokalnej spo­łecz­no­ści War­sza­wy, miesz­ka­ją­cej na Moko­to­wie, Śród­mie­ściu i w oko­li­cach oraz zain­te­re­so­wa­nie ich świa­do­mą kon­sump­cją.

City Shop­ping to wyjąt­ko­wy punkt na mapie sto­li­cy ze wzglę­du na swo­je atrak­cyj­ne poło­że­nie i miej­ski cha­rak­ter. Miej­sce to pra­gnie inspi­ro­wać miesz­kań­ców mia­sta do wzię­cia udzia­łu w modo­wo – kul­tu­ral­nym przed­się­wzię­ciu poprzez sze­ro­ką ofer­tę pro­duk­tów lokal­nych marek.

W I edy­cji wyda­rze­nia, któ­ra odby­ła się 28 mar­ca br., wzię­ło udział ponad dwu­dzie­stu wystaw­ców, a sama impre­za cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród odwie­dza­ją­cych miesz­kań­ców War­sza­wy.

II edy­cja wyda­rze­nia odbę­dzie się już 9 – 10 maja 2015:

Godzi­ny: sobo­ta 10.00–21.00, nie­dzie­la 10.00–20.00
Wej­ście: dar­mo­we
Par­king: pierw­sza godzi­na dar­mo­wa
Miej­sce: PLAC UNII City Shop­ping (poziom -1 i 0) 

Swój udział w II edy­cji potwier­dzi­li już:

 • Paso a paso
 • Ala­na
 • Harmn­ni
 • Spider&wolf
 • Modern Time
 • Majo
 • Mar­ty­na Kacz­ma­rek
 • Kre­dens sma­ku
 • Uszy­ty butik
 • Ekia
 • Kel­ly Kul­la
 • SOTI Natu­ral
 • Gacja­na
 • Stan­ge Lowe
 • Sekret Śli­ma­ka
 • Skła­dzik drew­na
 • TWINSITY

Zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców War­sza­wy, szcze­gól­nie tych zwią­za­nych z Moko­to­wem, cenią­cych lokal­ność, dobrą jakość pro­duk­tów, poszu­ku­ją­cych nowych ini­cja­tyw i cie­ka­wych wyda­rzeń w oto­cze­niu swo­jej dziel­ni­cy.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy