MOHITO Little Princess Christmas Time

Na czas świątecznych celebracji projektanci MOHITO przygotowali kolekcje dla mamy i córki pełną lśniących materiałów , kardiganów ze zdobieni ami i rozkloszowanych sukienek. Wśród użytych tkanin znajdziemy miękki welur, romantyczne koronki i lekki tiul. Pojawią się także eleganckie akcesoria – ozdobne opaski do włosów i czerwone torebki w sam raz na wieczorne wyjścia. Ubrania i dodatki ze świątec znej sesji zdjęciowej są dostępne w wybranych salonach MOHITO w całej Polsce oraz na stronie www.MOHITO.com.

Błysz­czą­ce ceki­ny to ide­al­ni towa­rzy­sze gru­dnio­wych imprez. Wśród naj­now­szej pro­po­zy­cji mar­ki moż­na je zna­leź ć zarów­no na wie­czo­ro­wych sukien­kach jak i wygod­nych t-shir­tach. W odświęt­nej pale­cie kolo­ry­stycz­nej próc z czer­wie­ni poja­wia się zło­to, bur­gun­dy i pudro­wy róż.

Nad­cho­dzą­ce spo­tka­nia z przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną zasług ują na wyjąt kową opra­wę, a m ode­le dla mamy i ich mniej­szy odpo­wied­nik dla cór­ki doda­dzą im szcze­gól­ne­go cha­rak­te­ru. W linii spe­cjal­nej każ­da klient­ka znaj­dzie coś dla sie­bie. Fan­ki kla­sycz­nej ele­gan­cji posta­wią na kobie­ce sukien­ki, a miło­śnicz­ki casu­alo­wych sty­li­za­cji wybio­rą mie­nią ce się spodnie i pro­ste mary­nar­ki.

Ubra­nia dla dziew­czyn­ki są dostęp­ne w roz­mia­rach 104 – 152, dla kobiet w stan­dar­do­wej roz­mia­rów­ce.

SESJA ZDJĘCIOWA:

Foto­graf: Kata­rzy­na Solecka/LPP
Model­ka: Zosia Pągowska/HiHello, Kasia Lehmann/Rebel Models Maki­jaż: Sylw ia Rakowska/Van Dor­sen
Wło­sy: Emil Zed/Van Dor­sen
Sty­li­za­cja: Arle­ta Żak/MOHITO
Sce­no­gra­fia: Lala­la Deco­ra­tions
Dyrek­cja Arty­stycz­na: Kaja Woj­ty­ga /MOHITO

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy