Mohito Athleisure na sezon wiosna-lato 2016

Moda już daw­no zstą­pi­ła z wybie­gów i pew­nym kro­kiem wkro­czy­ła do świa­ta spor­tu. Teraz histo­ria zata­cza koło i este­ty­ka, któ­ra do tej pory domi­no­wa­ła w salach do ćwi­czeń, zaczy­na coraz moc­niej wpły­wać na tren­dy – nie tyl­ko te dyk­to­wa­ne przez uli­cę, ale rów­nież czer­wo­ne dywa­ny. Zja­wi­sko okre­śla­ne mia­nem Ath­le­isu­re to jed­nak o wie­le wię­cej niż połą­cze­nie este­ty­ki casu­al i glam – to styl życia, któ­ry świa­do­mie wybra­ły kobie­ty na całym świe­cie. To wła­śnie do nich kie­ro­wa­na jest wio­sen­na odsło­na linii Mohi­to Ath­le­isu­re.

MohitoAthleisure1

Kolek­cja Mohi­to Ath­le­isu­re łączy w sobie funk­cjo­nal­ność typo­wą dla odzie­ży spor­to­wej z nowo­cze­snym desi­gnem. Wszyst­kie mode­le utrzy­ma­ne są pale­cie kolo­ry­stycz­nej łączą­cej w sobie czerń, neo­no­wy róż oraz mod­ny nadruk pan­te­ry. Two­rząc linię, pro­jek­tan­ci sku­pi­li się na jej spor­to­wym prze­zna­cze­niu. Klient­ki mar­ki znaj­dą w niej m.in. krót­kie spor­to­we topy, wygod­ne, a przy tym wciąż bar­dzo sty­lo­we leg­gin­sy, chro­nią­cą od wia­tru par­kę oraz kurt­kę uszy­tą z meta­li­zu­ją­cej tka­ni­ny. Sty­li­za­cje dopeł­nia­ją czap­ka z dasz­kiem, kolo­ro­we buty oraz pojem­na tor­ba spor­to­wa. Wszyst­kie wypro­du­ko­wa­no z naj­więk­szą dba­ło­ścią o deta­le.

Kolek­cja Mohi­to Ath­le­isu­re jest dostęp­na w sprze­da­ży od mar­ca w wybra­nych salo­nach mar­ki oraz w skle­pie inter­ne­to­wym Mohito.com 

Sesja zdję­cio­wa

Zdję­cia: Mar­cin Hry­nie­wicz
Model­ka: Wero­ni­ka Hetnar/Model Plus
Sty­li­za­cje: Arle­ta Żak/Mohito
Maki­jaż: Zofia Kra­su­ska-Kopyt
Wło­sy: Joan­na Patuła/Studio Effect/Gdynia/JOICO
Art Direc­ting: Agniesz­ka Szpila/Mohito
Brand Mana­ger Mohi­to: Robert Macha­łek

MohitoAthleisure2 MohitoAthleisure3 MohitoAthleisure4 MohitoAthleisure5 MohitoAthleisure6 MohitoAthleisure7 MohitoAthleisure8 MohitoAthleisure9 MohitoAthleisure10 MohitoAthleisure11

Tekst oraz zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we

For Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy