Modny przewodnik po Mediolanie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: melissabaileyillustration.co.uk, lovebrunchblog.com, pinterest.com

1

ZAKUPY

Medio­lan jest jed­ną ze świa­to­wych sto­lic mody. Ludzie z całe­go świa­ta przy­jeż­dża­ją tu na zaku­py. Wła­śnie tutaj sie­dzi­by mają jed­ni z naj­słyn­niej­szych kraw­ców. Naj­bar­dziej zna­ne buti­ki znaj­du­ją się na Via Mon­te­na­po­le­one, Via Del­la Spie­ga, Via Man­zo­ni oraz Via Sant’Andrea. Te czte­ry uli­ce, zwa­ne „Zło­tym kwa­dra­tem”, są speł­nie­niem marzeń każ­de­go miło­śni­ka mody.

Ogrom­ne wra­że­nie robi Gal­le­rie Vit­to­rio Ema­nu­ele II, jed­na z naj­star­szych gale­rii han­dlo­wych na świe­cie. Jest nie tyl­ko miej­scem, gdzie znaj­du­ją się luk­su­so­we skle­py, kawiar­nie oraz restau­ra­cje, lecz przede wszyst­kim zabyt­kiem i praw­dzi­wą pereł­ką archi­tek­tu­ry neo­kla­sy­cy­stycz­nej.

Wiel­ką popu­lar­no­ścią cie­szy się tak­że znaj­du­ją­cy się na pla­cu Duomo dom towa­ro­wy La Rina­scen­te. 10 Cor­so Como to zało­żo­ny przez sio­strę naczel­nej wło­skie­go Vogue’a, Car­lę Soz­za­ni con­cept sto­re. Oprócz skle­pów z ubra­nia­mi, akce­so­ria­mi oraz wypo­sa­że­niem wnętrz, znaj­du­je się tu tak­że restau­ra­cja, kawiar­nia, gale­ria sztu­ki oraz hotel 3Rooms, któ­ry jest naj­bar­dziej pożą­da­nym miej­scem noc­le­go­wym pod­czas tygo­dni mody w Medio­la­nie.

Adresy:

Gallerie Vittorio Emanuele II – Piazza Duomo

La Rinascente – Piazza Duomo

10 Corso Como – Corso Como 10

галерея-Виктора-Эмануила

RESTAURACJE I KAWIARNIE

Chy­ba nie ma oso­by, któ­ra nie prze­pa­da za kuch­nią wło­ską. Pod­czas poby­tu w Medio­la­nie war­to wybrać się do restau­ra­cji ser­wu­ją­cych typo­wo wło­skie jedze­nie, oble­ga­nych głów­nie przez miesz­kań­ców, nie­ko­niecz­nie znaj­du­ją­cych się w miej­scach naj­bar­dziej popu­lar­nych wśród tury­stów.

Jed­ną z naj­star­szych restau­ra­cji w Medio­la­nie jest A San­ta Lucia. Mimo iż lokal znaj­du­je się w dosyć tury­stycz­nym miej­scu, jest bar­dzo popu­lar­ny wśród Medio­lań­czy­ków. Będąc tutaj moż­na wyraź­nie poczuć histo­rię tego miej­sca i spró­bo­wać wyśmie­ni­tych, tra­dy­cyj­nych dań.

Crac­co to nagro­dzo­na dwo­ma gwiazd­ka­mi Miche­lin restau­ra­cja ofe­ru­ją­ca nowo­cze­sną kuch­nię medio­lań­ską. Menu degu­sta­cyj­ne umoż­li­wia spró­bo­wa­nia popi­so­wych spe­cja­łów sze­fa kuch­ni, któ­rym jest Car­lo Crac­co. Dania są cie­ka­we, a swo­ją pre­zen­ta­cją przy­po­mi­na­ją małe dzie­ła sztu­ki. Wizy­ta tutaj z pew­no­ścią jest nie­za­po­mnia­nym doświad­cze­niem.

Pie­kar­nia i kawiar­nia Prin­ci to ide­al­ne miej­sce na śniadanie/lunch lub popo­łu­dnio­wą kawę i deser. Lokal spe­cja­li­zu­je się w wyro­bie chle­ba, któ­ry przez cały dzień wypie­ka­ny jest na miej­scu. Jeże­li nie mamy cza­su na dłuż­sze roz­sia­da­nie się w restau­ra­cji w cią­gu dnia, pomię­dzy wizy­ta­mi w znaj­du­ją­cych się dooko­ła buti­kach war­to wstą­pić tu po kawa­łek piz­zy ‘Al taglio’.

Adresy:

A Santa Lucia – Via San Pietro all’Orto 3

Cracco – Via Victor Hugo 4

Princi – Largo la Foppa

Princi_Bakery_Milan_01

HOTELE

W Medio­la­nie może­my zna­leźć trzy hote­le nale­żą­ce do wiel­kich kre­ato­rów mody. Są to Moschi­no, Arma­ni i Bul­ga­ri. Maison Moschi­no powstał dzię­ki twór­czo­ści pro­jek­tan­tów domu mody Moschi­no w miej­scu sta­rej, neo­kla­sycz­nej sta­cji kole­jo­wej. Urzą­dzo­ny został w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki sty­lu – peł­nym magii i sur­re­ali­zmu. Wnę­trze każ­de­go z 65 pokoi urzą­dzo­ne jest w nawią­za­niu do snów, baśni oraz bajek. Poza tym do dys­po­zy­cji gości jest tak­że ele­ganc­kie spa, cen­trum fit­ness, bar oraz restau­ra­cja.

Arma­ni Hotel Mila­no poło­żo­ny jest w samym ser­cu cen­trum histo­rycz­ne­go. Już sam budy­nek robi ogrom­ne wra­że­nie dzię­ki nie­sa­mo­wi­tej, nowo­cze­snej archi­tek­tu­rze. Wystrój hote­lu jest kwin­te­sen­cją mar­ki Arma­ni. Wszyst­ko wyko­na­ne jest z nie­zwy­kłą kla­są, z dba­ło­ścią o naj­mniej­sze szcze­gó­ły. Meble pocho­dzą z linii Arma­ni Casa i utrzy­ma­ne są w cie­płej kolo­ry­sty­ce, bazu­ją­cej na beżu i brą­zie. Bul­ga­ri Hotel znaj­du­je się w pała­cu pocho­dzą­cym z 18-tego wie­ku. Mimo poło­że­nia w ści­słym cen­trum, oto­czo­ny jest pry­wat­ny­mi ogro­da­mi o powierzch­ni 4000 metrów kwa­dra­to­wych. Ośro­dek sły­nie ze spa, ofe­ru­ją­ce­go pro­duk­ty z naj­wyż­szej pół­ki mar­ki Bul­ga­ri oraz naj­bar­dziej wyszu­ka­ne zabie­gi i masa­że. Jest to ide­al­ny wybór, jeże­li szu­ka­my hote­lu, w któ­rym moż­na odpo­cząć i zre­lak­so­wać się po dłu­gim dniu spę­dzo­nym w nie­sa­mo­wi­tym mie­ście, któ­rym jest Medio­lan.

Adresy:

Maison Moschino –  Viale Monte Grappa 12

Armani Hotel Milano –  Via Manzoni

Bulgari Hotel – Via Privata Fratelli Gabba 7

b_730_27237_3

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy