Modna historia miłosna według Mary Katrantzou

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Film: style.com, youtube.com

Krót­ki film modo­wy, gra sym­bo­li i zna­ków, nowo­cze­sna tech­no­lo­gia – zale­d­wie tyle (a może aż tyle) potrze­ba, aby zapre­zen­to­wać modo­we pro­jek­ty w bar­dzo nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób, na mia­rę XXI wie­ku.
Tiki­man i Clock­to­pia to dwa mode­le sukie­nek z kolek­cji jesień – zima 2014 stwo­rzo­ne przez lon­dyń­ską pro­jek­tant­kę grec­kie­go pocho­dze­nia Mary Katrant­zou, zapre­zen­to­wa­ne po raz pierw­szy na wybie­gu, a następ­nie przed obiek­ty­wem kame­ry. „Film ope­ru­je języ­kiem sym­bo­li oraz wizu­al­no­ścią kul­tu­ry, inter­pre­tu­jąc ją na nowo, i two­rząc nowy język – w tym przy­pad­ku histo­rię miło­sną” – mówi pro­jek­tant­ka, doda­jąc przy tym, że film modo­wy sta­no­wi kate­go­rię, któ­ra tchnie ener­gią umoż­li­wia­ją­cą przed­sta­wie­nie pra­cy kre­ato­rów mody i stwo­rze­nie zupeł­nie nowej histo­rii ich ubrań.

Tutaj znaj­dzie­cie nie­sa­mo­wi­ty film zapo­wia­da­ją­cy kolek­cję:
http://video.style.com/watch/mary-katrantzou-fall-2014-collection-film

Za powsta­nie tego krót­ko­me­tra­żo­we­go dzie­ła odpo­wia­da reży­ser i foto­graf Daniel San­n­wald (współ­pra­cu­ją­cy m.in. z maga­zy­na­mi Nume­ro, Dazed & Con­fu­sed czy Vogue), któ­ry stwo­rzył go przy wspar­ciu pre­sti­żo­wej Bri­tish Fashion Coun­cil.
Pre­mie­ra fil­mu mia­ła miej­sce 15 wrze­śnia, pod­czas uro­czy­ste­go wie­czo­ru BFC w ramach lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy