Modelki, które warto obserwować na Instagramie

Nowy trend na hory­zon­cie. Od pew­ne­go cza­su w sie­ci, a szcze­gól­nie wie­lu social mediach uwa­ga sku­pia się tyl­ko na nich. Gwa­ran­cja suk­ce­su, milio­ny obser­wa­to­rów: są mło­de, szczu­płe, mają świe­że spoj­rze­nie i uśmie­cha­ją się nie­mal z każ­de­go zdję­cia (nie­rzad­ko też gdzieś na pla­ży). Dodat­ko­wo każ­da z nich prócz mode­lin­gu ma cie­ka­we hob­by lub upra­wia sport. O kim mowa? Sprawdź­cie nasz ran­king naj­bar­dziej pożą­da­nych i obser­wo­wa­nych mode­lek, któ­re war­to obse­ro­wo­wać na Insta­gra­mie. I koniecz­nie- fol­low!

  1. Alden Ste­im­le

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.18.38@aldensteimle

Kali­for­nij­ska model­ka, posia­dacz­ka jed­ne­go z naj­bar­dziej kolo­ro­wych, róż­no­rod­nych pro­fi­li. Nic dziw­ne­go, bo uwiel­bia podró­żo­wać i odkry­wać nowe miejsc, a dopie­ro się roz­krę­ca! Oprócz raj­skich wido­ków znaj­dziesz zdję­cia z naj­go­ręt­szych festwa­li, zain­spi­ru­jesz się let­ni­mi sty­li­za­cja­mi, odkry­jesz modę, jedze­nie, foto­gra­fię. Alden pro­wa­dzi też wła­sną stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra jest rów­nie czę­sto odwie­dza­na co jej insta­gra­mo­we kon­to.

  1. Inka Wil­liams

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.20.50@inkawilliams

Fran­cu­sko-austra­lij­ska mie­szan­ka. Ta uro­cza 16-lat­ka (tak, ma szes­na­ście lat), żyje na Bali i swo­ją „baby-face”skradła ser­ca milio­nów osób na świe­cie. Model­ka i blo­ger­ka, rów­nież już może pochwa­lić się kon­trak­tem z IMG Models. Pięk­ne pla­że, acai bow­le, błę­kit­ne nie­bo i duże, brą­zo­we oczy niczym spoj­rze­nie Bam­bi. Zechcesz być na bie­żą­co z każ­dym nowym postem.

  1. Saha­ra Ray

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.22.41@sahara_ray

Jej kon­to na ig dobi­ja do mln. Cór­ka sur­fe­ra Tony’ego Raya, któ­ra nie­mal ponad poło­wę swo­je­go życia spę­dzi­ła na pla­ży sztur­mem pod­bi­ła insta­gram. Nie­po­kor­na, o nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie i z roc­kan­drol­lo­wą duszą. Zdję­cia w kostiu­mie kąpie­lo­wym, ide­al­ne cia­ło to nie wszyst­ko. Pan­na Ray wie jak wszyst­ko prze­kłuć w suk­ces, dla­te­go oprócz mode­lin­gu zaję­ła się też pro­jek­to­wa­niem biki­ni – zało­ży­ła wła­sną linię kostiu­mów kąpie­lo­wych Saha­ra Ray Swim.

  1. Ale­xis Ren

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.24.26@alexisren

Ta pięk­niej­sza część duetu Alexis&Jay, ucho­dzą­cych za naj­pięk­niej­szą parę świa­ta! Blon­d­wło­sa 19-lat­ka popu­lar­ność zyska­ła dzię­ki zdję­ciom i fil­mi­kom nagry­wa­nym z chło­pa­kiem (obec­nie aż 2 mln obser­wu­ją­cych!). Jej pro­fil pełen jest zdjęć z podró­ży po świe­cie, lazu­ro­wych oce­anów i pięk­nych wido­ków piasz­czy­stych, sło­necz­nych plaż.

  1. Sasha Mar­ki­na

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.26.27@markina

Rzecz, któ­ra bez wąt­pie­nia przy­cią­ga na pro­fil 23-let­niej rosyj­skiej model­ki to… nie­na­gan­na figu­ra i god­na pozaz­drosz­cze­nia talia. Jej figu­rę podzi­wia­ją nie tyl­ko męż­czyź­ni, ale rów­nież kobie­ty. Sła­wę zyska­ła dzię­ki sesjom zdję­cio­wym i nagry­wa­nym fil­mi­kom. Obec­nie miesz­ka w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a na Insta­gra­mie może się pochwa­lić już ponad 1mln obser­wa­to­rów!

  1. Ale­na Blohm

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.29.21@alenablohm

Nie­miec­ka blond pięk­ność, dłu­gie blond wło­sy i prze­szy­wa­ją­ce spoj­rze­nie. A licz­ba obser­wu­ją­cych jej pro­fil sta­le rośnie i nic dziw­ne­go! Na jej kon­cie podej­rzy­cie zdję­cia z backstag’u, sesji zdję­cio­wych czy ćwi­czeń. Nie bra­ku­je też raj­skich zdjęć pro­sto z pla­ży.

  1. Hailey Bal­dwin

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.31.38@haileybaldwin

Mało kto potra­fi wyja­śnić, skąd wzię­ła się ta niska, zupeł­nie prze­cięt­na blon­dyn­ka i na czym pole­ga jej feno­men. Bo bez wąt­pie­nia, 6 milio­nów obser­wa­to­rów to dowód, że coś jest na rze­czy. Nie­speł­na 20-let­nia cór­ka zna­nych rodzi­ców, ame­ry­kań­skie­go akto­ra Ste­pha­na Bal­dwi­na może pochwa­lić się… kon­trak­tem z IMG Models i… zna­jo­mo­ścią z Justi­nem Bie­be­rem. Od tego cza­su jej pro­fil jest jed­nym z naj­czę­ściej regu­lar­nie odwie­dza­nych.

  1. Tay­lor Hill

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.33.48@taylor_hill

Jeden z naj­młod­szych anioł­ków Vic­to­rii Secret, naczel­nej mar­ki USA. Pięk­na ame­ry­kan­ka o połu­dnio­wej uro­dzie i gęstych, wyra­zi­stych brwiach. Na jej pro­fi­lu znaj­dziesz mnó­stwo zdjęć z kam­pa­nii VS oraz podej­rzysz kuli­sy naj­gło­śniej­sze­go poka­zu bie­li­zny, zoba­czysz zdję­cia z czer­wo­ne­go dywa­nu, back­sta­ge oraz co je i z kim spę­dza czas wol­ny (naj­czę­ściej są to inne Anioł­ki).

  1. Iza Gou­lart

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.37.09@iza_goulart

Bez­kon­ku­ren­cyj­nie naj­bar­dziej wyspor­to­wa­na model­ka insta­gra­ma. Jeśli jak Iza, jesteś fit-maniacz­ką koniecz­nie nie prze­gap żad­ne­go nowe­go posta. Obok mnó­stwa zdjęć zabój­czej syl­wet­ki (marzy­my o takim sze­ścio­pa­ku!), znaj­dzie­cie tak­że masę fil­mi­ków instruk­ta­żo­wych z ćwi­cze­nia­mi, któ­re Gou­lart wyko­nu­je na co dzień.

  1. Ken­dall Jen­ner

Zrzut ekranu 2016-06-10 o 11.41.18@kendalljenner

Nie ma już chy­ba na świe­cie oso­by, któ­ra nie koja­rzy­ła­by słyn­ne­go kla­nu rodzi­ny Kar­da­shia­nów. Od kil­ku sezo­nów sztur­mem świa­tem mody zawład­nę­ła jed­na z sióstr „K”- Ken­dall, któ­ra zgar­nia­ła naj­lep­sze kam­pa­nie i edy­to­ria­le (m.in. Marc Jacobs, Calvin Kle­in) star­szym model­kom. Jeśli chcesz zoba­czyć od kulis naj­go­ręt­sze poka­zy mody, sesje zdję­cio­we, podej­rzeć jak żyje jed­na z naj­młod­szych Kar­da­shia­nek i spraw­dzić, co sły­chać u jej przy­ja­ciół­ki Gigi Hadid- koniecz­nie ten pro­fil musi zna­leźć się wśród Two­ich obser­wo­wa­nych!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­ca: pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy