MODA W KUCHNI I W GARDEROBIE

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinteres.com

Top 10 tego­rocz­nych tren­dów, któ­re powin­ny zna­leźć się w Two­jej kuch­ni!

moda-kuchnia

Z zawar­to­ścią Two­jej lodów­ki czy sza­fek w kuch­ni jest cał­kiem podob­nie jak z zawar­to­ścią Two­jej gar­de­ro­by. Poja­wia się nowa moda, a Ty chcesz za nią podą­żać… idziesz na zaku­py i czę­sto speł­nio­na i szczę­śli­wa wra­casz z nową parą butów, sukien­ką, a cza­sem nawet z kil­ko­ma wiel­ki­mi wypeł­ni­ny­mi po brze­gi tor­ba­mi. Nie­jed­no­krot­nie zda­rza się tak, że Twój zakup zale­ga dłuż­szy czas w sza­fie, bo jed­nak coś jest nie tak, nie czu­jesz się dobrze, nie pasu­je, nie ten fason, nie ten kolor itp.

Na ryn­ku żywie­nio­wym ostat­nio poja­wia­ją się coraz to nowe nie­zna­ne pro­duk­ty zagra­nicz­ne, a jeśli Ty przy­wią­zu­jesz wagę do natu­ral­ne­go i zdro­we­go sty­lu odży­wia­nia, w dodat­ku tak­że do kuli­nar­nej mody – chęt­nie przy oka­zji zaku­pów dorzu­cisz do koszy­ka te nowin­ki!

Vers-24 chce Cię powstrzy­mać przed kupo­wa­niem „kota w wor­ku” i dać moż­li­wość doko­na­nia zaku­pów racjo­nal­nych. Posta­no­wi­li­śmy prze­te­sto­wać oso­bi­ście wszyst­kie te pro­duk­ty i zdać Ci krót­ką rela­cję, by po pierw­sze ustrzec Cię przed zbęd­ny­mi i nie­ma­ły­mi wydat­ka­mi, a zara­zem uprze­dzić o wła­ści­wo­ściach, żebyś mogła zde­cy­do­wać czy tego wła­śnie teraz potrze­bu­jesz, czy jed­nak będzie nie­uży­wa­ne zaj­mo­wa­ło miej­sce w Two­jej kuch­ni podob­nie jak kil­ka nie­przy­dat­nych ubrań w Two­jej gar­de­ro­bie.

Dla drob­nej zaba­wy Vers-24 porów­na­ło każ­dy opi­sa­ny pro­dukt do jakie­goś ele­men­tu z gar­de­ro­by, okre­śla­jąc w ten spo­sób co jest Ci nie­zbęd­ne w tym sezo­nie kuli­nar­nym.

SUSZONE JAGODY GOJI – BLUZA Z KAPTUREM

Ten azja­tyc­ki owoc, któ­ry uwa­ża­ny jest za jeden z naj­bar­dziej odżyw­czych, podob­nie jak nie­za­stą­pio­na wyda­je się być w sza­fie blu­za z kap­tu­rem. Goji posia­da­ją duże stę­że­nie fla­wo­no­idów i ogrom­ną daw­kę wita­mi­ny C, przez co uwa­ża­ne są za „piguł­kę mło­do­ści” (blu­za z kap­tu­rem też zawsze doda Ci mło­dzień­cze­go wdzię­ku i odej­mie lat). Pod­sta­wo­wy minus- war­to jeść je świe­że, a nie suszo­ne-na co była moda dotych­czas (nie­ste­ty cięż­ko je dostać w naszym kra­ju). Podob­nie z blu­za­mi, moda ule­gła zmia­nie, teraz na topie bar­dziej te bez kap­tu­ra, z cie­ka­wym nadru­kiem lub prin­tem!

SPIRULINA – SKÓRZANE RURKI

Ta malut­ka alga w kształ­cie spi­ra­li posia­da ogrom­ną ilość biał­ka, wiec jest dosko­na­ła dla vegan! Sil­nie wspo­ma­ga tak­że układ odpor­no­ścio­wy. Jed­nak nie­ste­ty wcho­dzi w reak­cje z wie­lo­ma leka­mi, więc ist­nie­je dłu­ga lista cho­rób, przy któ­rych lecze­niu nie moż­na kar­mić orga­ni­zmu spi­ru­li­ną! Czy nie podob­nie jest ze skó­rza­ny­mi rur­ka­mi? Pięk­ne, pasu­ją­ce do wie­lu out­fi­tów, ale… nie do każ­dej budo­wy i figu­ry, sze­reg drob­nych nie­do­sko­na­ło­ści powo­du­je, że nie powin­ni­śmy ich wkła­dać! Bo prze­cież w modzie nie cho­dzi o to, żeby mieć na sobie wszyst­kie naj­now­sze tren­dy, aże­by zacho­wać umiar w gra­ni­cach wła­sne­go sty­lu i dobie­rać ele­men­ty ide­al­nie dobra­ne dla swo­jej syl­wet­ki !

TRAWA JĘCZMIENNA – BIAŁA KOSZULA

Ten wyjąt­ko­wy jadal­ny rodzaj tra­wy ma dużo więk­sze stę­że­nie skład­ni­ków odżyw­czych niż inne liścia­ste warzyw, a ponad­to nie zawie­ra glu­te­nu. Powin­na ona na sta­łe zago­ścić w Two­jej kuch­ni. Zupeł­nie podob­nie z bia­łą koszu­lą, moż­na ją nosić na co dzień wybie­ra­jąc mini­ma­lizm i pro­sto­tę, rów­nież do bar­dzo ele­ganc­kich zesta­wów i do luź­ne­go lek­kie­go, ulicz­ne­go sty­lu- obo­wiąz­ko­wy ele­ment w Two­jej sza­fie!

AMARANTUS –DWURZĘDOWA MARNARKA

Ama­ran­tus to żywie­nio­wy hit tego sezo­nu! Zawie­ra skwa­len- sub­stan­cję któ­ra obni­za poziom zle­go cho­le­ste­ro­lu, ponad­to to jedy­ne ziar­no boga­tę w wit. C. Dwu­rzę­do­wa mar­nar­ka rzą­dzi nato­miast w tym sezo­nie jako kró­lo­wa żakie­tów! Pięk­na, ele­ganc­ka i szy­kow­na. Powin­naś czym prę­dzej nabyć jed­no i dru­gie, bez wąt­pie­nia wzbo­ga­ci Two­ją sza­fę w funk­cjo­nal­ny doda­tek, a die­tę uzu­peł­ni, gwa­ran­tu­jąc orga­ni­zmo­wi pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie.

CZARNY SEZAM – KLASYCZNE SZPILKI KOLORU NUDE

Małe zia­ren­ko, a ogrom korzy­ści. Sta­no­wi war­to­ścio­we źró­dło biał­ka, ponad­to wpły­wa na obni­że­nie pozio­mu stre­su, przy­wra­ca rów­no­wa­gę psy­chicz­ną i dzia­ła koją­co na ner­wy. Umoż­li­wia bar­dzo łatwą przy­swa­jal­ność wszyst­kich skład­ni­ków odżyw­czych. Szpil­ki
nude wyglą­da­ją bar­dzo pro­sto i zwy­czaj­nie, zasto­so­wań nato­miast mają co nie mia­ra. Pasu­ją do wie­lu róż­nych sty­li i kolo­rów, są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem i kla­sycz­ne­go i eks­tra­wa­ganc­kie­go sty­lu.

STEWIA –DŁUGA ELEGANCKA KAMIZELKA

Ste­wia jest 35 razy słod­sza od cukru, a nie­sa­mo­wi­cie nisko­ka­lo­rycz­na. To dosko­na­ły zamien­nik! (podob­nie jak dłuż­sza ele­ganc­ka kami­zel­ka jest alter­na­ty­wą dla mary­nar­ki). Ta sub­stan­cja sło­dzą­ca jest natu­ral­na, nada­je się do sło­dze­nia napo­jów, dosła­dza­nia dań na zim­no, na cie­pło, a nawet do wypie­ków. Kami­zel­ka tak­że dosko­na­le kom­po­nu­je się w zesta­wie­niu z wie­lo­ma pro­jek­ta­mi.

WODOROSTY KELP – MAŁA CZARNA

Mor­skie wodo­ro­sty, któ­re pod­no­szą tem­per­tau­rę cia­ła, co nato­miast przy­spie­sza
meta­bo­lizm i spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej są pra­wie jak słyn­na mała czar­na! Ta kla­sycz­na sukien­ka „pod­grze­wa” zwy­kle Twój wize­ru­nek Kie­dy zosta­ła wpro­wa­dzo­na na rynek mody, sta­ła się wiel­kim odkry­ciem, podob­ny poten­cjał tkwi w tych peł­nych cyn­ku, magne­zu i jodu (pomoc­ne­go w lecze­niu tar­czy­cy) wodo­ro­stach- prze­wi­du­je­my im podob­ną karie­rę!

KIEŁKI BROKUŁA-MODNY T-SHIRT

Kieł­ki bro­ku­ła mają 50 razy wię­cej sul­fo­ra­fa­nu zawie­ra­ją­ce­go zwią­zek siar­ko­or­ga­nicz­ny wspo­ma­ga­ją­cy pro­ce­sy detok­sy­za­cyj­ne- ale uwa­ga lepiej cho­duj je sama, wciąż krą­ży opi­nia, że mogą zawie­rać bak­te­rie e-coli! Mod­ny t-skirt nato­miast, naj­le­piej bia­ły z ory­gi­nal­nym napi­sem, jest dużo bar­dziej efek­tow­ny niż zwy­kłe kolo­ro­we. Co wię­cej tak­że lepiej, jeśli zapro­jek­tu­jesz go sama, będziesz cie­szyć się uni­ka­to­wym mode­lem, abso­lut­nie w Two­im sty­lu

MACA- KLASYCZNE JEANSY!

Maca i nie cho­dzi tu o te pła­skie, mącz­ne plac­ki, a o rodzaj rośli­ny, któ­rej korze­nie są jadal­ne, to dosko­na­ły i pełen biał­ka suple­ment, któ­rym abso­lut­nie powin­no się uzu­peł­niać codzien­ną die­tę. A zwłasz­cza jeśli pro­wa­dzi się aktyw­ny tryb życia, ma tak­że wła­ści­wo­ści sil­nie wzmac­nia­ją­ce orga­nizm, znaj­du­je zasto­so­wa­nie w sta­nach osła­bie­nia, nie­do­ży­wie­nia i wycień­cze­nia. Nie­ste­ty nie jest jesz­cze to dość popu­lar­ną rośli­ną w Pol­sce. Kla­sycz­ne pro­ste jean­sy, dobrze dopa­so­wa­ne i gwa­ran­tu­ją­ce świet­ne samo­po­czu­cie powi­nien mieć każ­dy ! Pasu­ją napraw­dę do wszyst­kie­go i są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla noto­rycz­nie powta­rza­ją­cych się sytu­acji z cyklu „ nie mam co na sie­bie wło­żyć”!

NASIONA CHIA (SZAŁWI HISZPAŃSKIEJ) – BIŻUTERIA

Już w jed­nej łyż­ce tych nasion jest prze­ogrom­na ilość błon­ni­ka. Mają mnó­stwo żela­za, wap­nia i kwa­sów ome­ga -3! Są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem codzien­nej die­ty. Bar­dzo podob­nie jest z biżu­te­rią, któ­ra to jest ide­al­nym dopeł­nie­niem nawet jako naj­drob­niej­szy szcze­gół, a rów­nież dodat­kiem sty­lu do każ­de­go out­fi­tu. War­to i chia i biżu­te­rię mieć w swo­im domo­wym zaple­czu .

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy