Moda na zestaw

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
tumblr.com, pinterest.com

matching-two-piece-set-coord-co-ordinates-trend-outfits-street-style

Spód­ni­ca i bluz­ka w tym samym kolo­rze lub w iden­tycz­ny deseń. Przy­cho­dzi Ci na myśl zawar­tość sza­fy Two­jej bab­ci, któ­ra daw­no wyszła z mody? Być może zesta­wy, (czy ina­czej co-ords) koja­rzą Ci się z bra­kiem pomy­sło­wo­ści, pój­ściem na łatwi­znę, czymś nie­mod­nym. Cóż, jesz­cze nie­daw­no tak było, ale jak to w modzie bywa, zapo­mnia­ne tren­dy co jakiś czas wra­ca­ją, a wyśmie­wa­ne zesta­wy wra­ca­ją do łask.

My podpowiemy Wam, które są modne w tym sezonie, jak je prawidłowo dobierać, oraz na co zwracać uwagę przy zakupie.

co-ord-matching-two-peice-set-suits-colour-outfit-streetstyle-trend-knit

1) Zestaw wca­le nie ozna­cza bra­ku pomy­sło­wo­ści

Owszem, zało­że­nie bluz­ki i spodni w iden­tycz­ny deseń być może nie jest więk­szą filo­zo­fią, lecz przy­po­mnij­my dobrze zna­ne nam powie­dze­nie – dia­beł tkwi w szcze­gó­łach, tym razem też tak jest. To dodat­ki, maki­jaż, czy buty spra­wią, że będziesz wyglą­dać nie­po­wta­rzal­nie i nikt nie posą­dzi Cię o brak wyobraź­ni. Jeże­li wybie­rasz mono­chro­ma­tycz­ny zestaw, śmia­ło możesz posza­leć z biżu­te­rią a jeże­li decy­du­jesz się na dłuż­sze spodnie, koniecz­nie dobierz do nich buty na obca­sach.

co-ord-matching-two-peice-set-suits-colour-outfit-streetstyle-trend

2) Co jest na topie?

W sezo­nie jesien­nym sta­wia­my raczej na bar­dziej sto­no­wa­ne kolo­ry – od bie­li przez sza­rość, po czerń. Nie musi­my się ogra­ni­czać, jeże­li cho­dzi o dese­nie. Wzo­rzy­ste zesta­wy z pew­no­ścią zro­bią furo­rę, musisz jed­nak pamię­tać, aby decy­du­jąc się na nie, zre­zy­gno­wać z biżu­te­rii (ewen­tu­al­nie w nie­du­żej ilo­ści). Co-ords w paski, wąskie pasecz­ki, czy drob­ne kwiat­ki są uwiel­bia­ne przez  gwiaz­dy, takie jak Ken­dall Jen­ner, czy Tay­lor Swift.

co-ord-matching-two-peice-set-suits-colour-outfit-streetstyle-trend-print-coordinates-2015

3) Jak je nosić?

Jeże­li masz zgrab­ny brzu­szek, koniecz­nie wybierz crop top, a do tego spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi oraz z wyso­kim sta­nem. Jest to wer­sja, któ­ra pod­bi­ła nasze ser­ca. Nie­ste­ty nie każ­da z nas może sobie pozwo­lić na taki wybór. Jeże­li nie jeste­śmy do koń­ca zado­wo­lo­ne z wyglą­du nasze­go brzu­cha, lepiej zde­cy­do­wać się na bez­piecz­niej­szą, ale rów­nie mod­ną wer­sję – zestaw spodnie i mary­nar­ka, lub nie­co dłuż­sza bluz­ka i spód­ni­ca. Sta­raj­my się uni­kać obszer­nych blu­zek i sze­ro­kich spodni, gdyż takie połą­cze­nie może spra­wić, że będzie­my wyglą­dać nie­ko­rzyst­nie.

co-ord-matching-two-peice-set-suits-colour-outfit-streetstyle-trend-print-coordinates

Obec­nie w skle­pach może­my zna­leźć ogrom­ny wybór prze­róż­nych co-ords. Pro­po­nu­je­my zaopa­trzyć się przy­naj­mniej w jed­ną wer­sję casu­al oraz jed­ną do pra­cy. Może­my mieć pew­ność, że  jesz­cze przez dłu­gi czas trend ten będzie aktu­al­ny.

image4xxl

Asos, ok. 480 PLN

4357630Modi­ste, 150 PLN

3859102099_1_1_1

Zara, 280 PLN

1512938_241498

Lulu*s, 240 PLN

574458_ou_xl

The Row, ok. 4900 PLN

image1xxl

Asos, ok. 250 PLN

image1xxl-2

Asos, ok. 260 PLN

2398229641_1_1_1

Zara, 478 PLN

image1xxl-3

Asos, ok. 160 PLN

5431285600_1_1_1

Zara, 110 PLN

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET

 
Komentarze

komen­ta­rzy