Moda na paski

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic
Zdję­cia: collagevintage.com, angelicablick.se, seaofshoes.com,
studded-hearts.com, theblondesalad.com, majawyh.com

http-angelicablick.se 4

Poskła­da­ne i zło­żo­ne w este­tycz­ny sto­sik. Uło­żo­ne na wie­sza­kach. Wyeks­po­no­wa­ne na mane­ki­nach. T­shirty, sukien­ki, spód­ni­ce, crop topy. Łączy je jed­no – paski. Nie­zmien­nie koja­rzą się ze sty­lem mary­nar­skim lub sty­li­za­cja­mi uro­czych pary­ża­nek. Jed­no jest pew­ne, świet­nie nada­ją się na cie­płe, let­nie dni.

Dzi­siaj dora­dzi­my Ci, jak je wysty­li­zo­wać.

http-angelicablick.se 5

collagevintage.com

 • Total look
  Postaw na pasia­stą sukien­kę (mini, midi, maxi – wybór nale­ży do Cie­bie) lub spód­ni­cę i crop top. Prze­łam jed­no­li­ty wzór moc­nym akcen­tem, np. dużą toreb­ką w inten­syw­nym kolo­rze lub kape­lu­szem z sze­ro­kim ron­dem. Do tego sty­lo­we prze­ciw­sło­necz­ne oku­la­ry, lek­kie san­da­ły lub intry­gu­ją­ce, skó­rza­ne cho­da­ki – i jesteś goto­wa do wyj­ścia!


flared16

 • Dzwo­ny
  Pasia­ste bluz­ki świet­nie spraw­dza­ją się w zesta­wie z dżin­sa­mi. Chcesz być tro­chę retro? Postaw na dzwo­ny – są popu­lar­ne od kil­ku sezo­nów i nie zapo­wia­da się na to, by w naj­bliż­szym cza­sie wyszły z mody.


seaofshoes.com

 • Dżins
  Źle się czu­jesz w sze­ro­kich nogaw­kach? Zamień dzwo­ny na mom jeans lub boy­frien­dy. Pazu­ra doda­dzą im buty na obca­sie. Wolisz coś luź­niej­sze­go? Zmień szpil­ki na conver­sy.


Processed with VSCOcam with e7 preset
studded-hearts.com

theblondesalad.com 1
 • Szor­ty i spód­nicz­ki
  Jest gorą­co i nie chce Ci się kom­bi­no­wać z ubio­rem? Bluz­ka typu crop top będzie wyglą­dać świet­nie z dżin­so­wą spód­nicz­ką z wyso­kim sta­nem i guzi­ka­mi (wię­cej o takich spód­nicz­kach prze­czy­tasz tutaj: klik). Znu­dził Ci się dżins? Wybierz spód­ni­cę z frędz­la­mi. Festi­wa­lo­wy, luź­ny look świet­nie spraw­dzi się w upal­ne dni. A co powiesz na szor­ty? Dżin­so­we lub mate­ria­ło­we. Z wyso­kim sta­nem lub bio­drów­ki. Do wybo­ru, do kolo­ru. Myślisz, że będziesz wyglą­dać nud­no? Uroz­ma­ić sty­li­za­cję mary­nar­ką w kolo­rze czer­wo­nym i deli­kat­ną biżu­te­rią. Nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na!
Czy wybra­łaś już zestaw dla sie­bie? Komentarze

komen­ta­rzy