Moda na lato

gucci-R1

W okre­sie wio­sen­no-let­nim war­to zadbać o swo­ja gar­de­ro­bę, przej­rzeć to co już nie­po­trzeb­ne, sta­re lub znisz­czo­ne, wyrzu­cić lub scho­wać rze­czy, któ­re obec­nie wyszły z mody i przy­go­to­wać się na nadej­ście lata. Zimo­we rze­czy war­to pocho­wać w pudłach lub na pół­kach, z któ­rych rza­dziej korzy­sta­my, a uwol­nio­ną w ten spo­sób prze­strzeń – zapeł­nić nowy­mi nabyt­ka­mi.

Moda na lato co roku odro­bi­nę się powta­rza, więc może­my z góry prze­wi­dzieć, że na pew­no na topie będą spód­nicz­ki mini, krót­kie spoden­ki i koszul­ki na ramiącz­kach. Dodat­ko­wo w okre­sie wio­sen­nym war­to zaopa­trzyć swo­ja sza­fę w ubra­nia, będą­ce połą­cze­niem tych let­nich z wio­sen­ny­mi. Moda na lato w połą­cze­niu z jakimś cie­płym zimo­wym ciu­chem może zain­spi­ro­wać do utwo­rze­nia nie­po­wta­rzal­ne­go, wio­sen­ne­go zesta­wu, któ­ry będzie jed­no­cze­śnie ory­gi­nal­ny, ład­ny i prak­tycz­ny. Dodat­ko­wo war­to pamię­tać o butach. Zimo­we buty idą do lamu­sa, są za cie­płe i nie­po­trzeb­nie wzmo­gą poce­nie się naszych stóp.

vumag

Moda na lato wyma­ga żeby obu­wie było odkry­te i efek­tow­ne, naj­le­piej z rze­my­ka­mi, na obca­sach lub kotur­nach. Wio­sną nie zawsze może­my sobie pozwo­lić na takie odkry­te sto­py ze wzglę­du na zmien­ną pogo­dę, dla­te­go war­to zain­we­sto­wać w jakieś pro­ste tramp­ki w uni­wer­sal­nym kolo­rze, któ­re będą paso­wa­ły zarów­no do spodni i blu­zy jak i do bar­dziej dziew­czę­cych sty­li­za­cji.

Jeśli spodo­ba nam się nosze­nie tram­pek, może­my kupić kil­ka par w róż­nych kolo­rach i zasza­leć, dostęp­ne są rów­nież w skle­pach róż­no­ko­lo­ro­we sznu­rów­ki, któ­re oży­wią i odświe­żą wygląd każ­de­go, nawet naj­bar­dziej banal­ne­go obu­wia.