Moda Lisboa – relacja z Lisboa Fashion Week

Lizboński Fashion Week już za nami, w tym roku nie była to zwyczajna edycja, ponieważ Moda Lisboa obchodziła swoje 25-lecie. Z tej właśnie okazji, swoje kolekcje zaprezentowali czołowi portugalscy projektanci, a Nuno Gama, najsłynniejszy i najbardziej ceniony portugalski projektant postanowił nakręcić film dokumentalny o historii swojej marki.

Moda Lis­boa to zde­rze­nie dwóch zupeł­nie róż­nych sty­lów, offo­wych oraz bar­dzo kobie­cych, deli­kat­nych, zwiew­nych.

CHRISTOPHE SAUVAT 01m CHRISTOPHE SAUVAT 02mChri­sto­phe Sau­vat

Jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych pro­jek­tan­tek por­tu­gal­skiej sce­ny offo­wej jest Ale­xan­dra Moura. Tym razem posta­no­wi­ła zatrzeć gra­ni­ce mię­dzy ubio­rem męskim a dam­skim two­rząc uni­se­xo­we żakar­do­we sukien­ki oraz gar­ni­tu­ry w kolo­rze zło­ta i bor­do.

Kolej­nym pro­jek­tan­tem, któ­ry zde­cy­do­wa­nie zasłu­gu­je na uwa­gę to Valen­tim Quere­sma, two­rzą­cy uni­ka­to­wą biżu­te­rię- zbro­ję. W tym roku tema­tem prze­wod­nim jego kolek­cji były poro­ża, skó­rza­ne frędz­le, z któ­rych zro­bio­ne były nie­któ­re ubra­nia jak i fry­zu­ry mode­lek, poja­wi­ły się rów­nież futra.

VALENTIM QUARESMA 01m VALENTIM QUARESMA 02mValen­tim Quere­sma

Kolej­na mar­ka, Away­to­mars posta­no­wi­ła zapro­sić arty­stów z całe­go świa­ta do stwo­rze­nia kolek­cji, łącz­nie 400 osób z 67 kra­jów było auto­ra­mi kolek­cji, razem poszu­ki­wa­li nowych mate­ria­łów i sta­ra­li się stwo­rzyć nie­zwy­kłe kon­struk­cje, wszyst­ko w kolo­rach czer­ni, beli oraz sza­ro­ści.

W tym roku pozy­tyw­nie zasko­czył rów­nież Ricar­do Andrez two­rząc nie­sa­mo­wi­tą kolek­cję, peł­ną kolo­rów, gdzie każ­dy z nich repre­zen­to­wał emo­cje, inny wymiar. W kolek­cji zna­la­zły się koszu­le w paski, paste­le, odcie­nie sza­ro­ści oraz futra, wszyst­ko w połą­cze­niu z prze­ry­so­wa­ny­mi koszu­la­mi z bar­dzo dłu­gi­mi ręka­wa­mi. Na uwa­gę zasłu­gi­wa­ły też buty, a kon­kret­niej skó­rza­ne san­da­ły, któ­re mode­le zakła­da­li na adi­da­sy, jed­no­cze­śnie zabu­rza­jąc lek­ko syl­wet­kę i pro­por­cje.

W kontrze do Offo­wej sce­ny, sto­ją bar­dzo kobie­ce, roman­tycz­ne kolek­cje jak Say­My­Na­me, gdzie kró­lo­wa­ły leją­ce for­my. Fili­pe Faisca, Migu­el Vie­ira, Pedro Pedro i Luis Carval­ho posta­wi­li na lek­kie, pro­ste for­my o pro­stych cię­ciach i geo­me­trycz­nych prin­tach, lakie­ro­wa­na skó­rą wszyst­ko utrzy­ma­ne w kolo­ry­sty­ce bie­li, pudro­we­go różu, sza­ro­ściach, bor­do, kobal­tu oraz czer­ni.

MIGUEL VIEIRA 01m MIGUEL VIEIRA 02mMigu­el Vie­ira

PEDRO PEDRO 01m PEDRO PEDRO 02mPedro Pedro

LUÍS CARVALHO 01m LUÍS CARVALHO 02mLuis Carval­ho

Moc­nym akcen­tem znów oka­za­ły się futra oraz szla­fro­ko­we płasz­cze i uwiel­bia­ne w obec­nym sezo­nie kurt­ki bomer­ki.

Bar­dzo widocz­ne był rów­nież styl retro, któ­re było tema­tem prze­wod­nim w kolek­cji Carlos’a Gil’a. Kró­lo­wa­ły żakar­do­we żakie­ty, slip dres­ses, futra, brą­zy, came­lo­we płasz­cze oraz butel­ko­wa zie­leń.

War­to też wspo­mnieć, że jak pod­czas każ­de­go Fashion Weeku w Lizbo­nie, mogli­śmy zoba­czyć kolek­cje pol­skie­go pro­jek­tan­ta, w tej edy­cji kolek­cję poka­zał Piotr Drzał. Zapre­zen­to­wał on świet­ną męską kolek­cję, o sto­no­wa­nej kolo­ry­sty­ce, głów­nie w sza­ro­ści, bie­li i czer­ni.  Moc­nym punk­tem były ceki­no­we bom­be­ry oraz poły­sku­ją­ce pane­le w koszu­lach. Kolek­cja bar­dzo nowo­cze­sna, miej­ska. Spo­koj­na, ele­ganc­ka ale nie nud­na kolo­ry­sty­ka spra­wia, że ubra­nia wyda­ją się łatwe w nosze­niu na co dzień lecz wciąż inte­re­su­ją­ce i przy­cią­ga­ją­ce oko.

PIOTR DRZAL 01m PIOTR DRZAL 02mPiotr Drzał

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy