Moda i Technologia, Londyński Tydzień Mody, wiosna-lato 2015

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: dezeen.com, dailymail.co.uk, theguardian.com,
zimbio.com, greenprophet.com, veooz.com

Tysią­ce ludzi zasta­na­wia się co wło­żyć na Fashion Week. Sza­ło­wą jesien­ną kurt­kę, tiul, desi­gner­skie byty na super wyso­kich obca­sach? A może tech­no­lo­gicz­ne akce­so­ria? Na przy­kład Google Glass?

500x286xGoogle-Glass.jpg.pagespeed.ic.1f6hklIBM2

W pią­tek roz­po­czął sie lon­dyń­ski tydzień mody. Tym razem oprócz poka­zów naj­now­szych kolek­cji takich domów mody jak: Vivien­ne Westwo­od, Tom Ford, Paul Smith, Erdem czy Chri­sto­pher Kane może­my przyj­rzeć się roman­so­wi mody z tech­no­lo­gią i to tą się­ga­ją­cą scien­ce fic­tion!

Tym razem mamy w ofer­cie serię intry­gu­ją­cych pro­jek­tów zor­ga­ni­zo­wa­nych przy pomo­cy Google, któ­ry wspie­ra bry­tyj­skich pro­jek­tan­tów w cyfro­wej rewo­lu­cji.

Jak twier­dzi sze­fo­wa Bri­tish Fashion Coun­cil – Nata­lie Mas­se­net, któ­ra wraz z bry­tyj­skim sze­fem sprze­da­ży Google – Pete­rem Fit­zge­ral­dem, otwo­rzy­ła Fashion Week, celem kola­bo­ra­cji Google ze świa­tem mody jest wykre­owa­nie Lon­dy­nu na naj­bar­dziej tech­no­lo­gicz­nie inspi­ro­wa­ną i rozu­mie­ją­cą współ­cze­sne tech­no­lo­gie sto­li­cę świa­ta.

W tym tygo­dniu Top­shop udo­stęp­nia w pierw­szej kolej­no­ści naj­now­szą kolek­cję mar­ki swo­im fanom na Facebook’u i Insta­gra­mie. Dopie­ro potem kolek­cja zosta­nie zapre­zen­to­wa­na na wybie­gu. Nato­miast Twit­ter wpro­wa­dza nową funk­cję ‘kup’ dla Bur­ber­ry.

W nie­dzie­lę w Somer­set House odbył się fascy­nu­ją­cy panel na temat wpły­wu tech­no­lo­gi na zmia­nę w wzo­rów, kolo­rów i mate­ria­łów w modzie. W roz­mo­wie wziął udzial m.in.: Neil Har­bis­son, arty­sta cyborg, któ­ry ma wbu­do­wa­ną ante­nę w czasz­kę. Ante­na pozwa­la mu „sły­szeć“ kolo­ry, któ­rych on sam nie jest w sta­nie zoba­czyć.

Neil_Harbisson_cyborgist

 

Dezeen_Neil_Harbisson_Cyborg_artist_Technology_Rehab-by-Amy-Winehouse_22

Wizu­ali­za­cja Har­bis­so­na na temat Rehab Amy Wine­ho­usepage3image1728page3image2320page3image2480

W pane­lu wzię­ły rów­nież udział: Fran­ce­sca Rosel­la, Dyrek­tor Cute­Cir­cu­it:

Francesca+Rosella+Cutecircuit+Front+Row+Mercedes+CqHi-z9yI48l

Lau­ren Bow­ker, Zało­ży­ciel­ka The Unse­en:

Lauren-Bowker1

Nan­cy Til­bu­ry, Wspoł­za­ło­ży­ciel­ka i Dyrek­tor w Stu­dio XO

BrQ-iQIIUAAoIsZ.jpg-large

Dzię­ki uprzej­mo­ści Bri­tish Fashion Coun­cil panel na temat wpły­wu tech­no­lo­gii na modę może­my obej­rzeć na youtu­be:

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy