Moda do kwadratu

Mimo wakacyjnej przerwy, nie zapominamy o podstawowych regułach geometrii! Najmodniejsze zestawienia wyrazistych printów wymagają kreatywnego podejścia do matematycznych zasad. Z powodzeniem łączymy kwadraty i trójkąty, a z pasów i kropek tworzymy harmonijne kompozycje. Zobacz, jak w tym sezonie nosić geometryczne desenie!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we, tumblr.com

1

Regu­lar­ne nadru­ki w zesta­wie­niu z głę­bo­ką czer­wie­nią nada­ją szy­ku ubra­niom w sty­lu boho. Sub­tel­na tona­cja kolo­ry­stycz­na pozwa­la na połą­cze­nie ze sobą róż­no­rod­nych wzo­rów. Mini­ma­li­stycz­ne prin­ty pozo­sta­ną na pierw­szym pla­nie dzię­ki bia­łym ele­men­tom i deli­kat­nym zdo­bie­niom.

3

Geo­me­tria może iść w parze tak­że z kolo­ra­mi! Neo­no­we dodat­ki pod­kre­ślą let­ni cha­rak­ter zesta­wu, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie wyra­zi­ste tło dla pozor­nie nie­pa­su­ją­cych do sie­bie prin­tów. Regu­lar­ne dese­nie pozwa­la­ją na optycz­ne mode­lo­wa­nie syl­wet­ki. Te drob­niej­sze pomo­gą ukryć man­ka­men­ty figu­ry, z kolei te prze­ska­lo­wa­ne przy­cią­gną spoj­rze­nia.

2

Geo­me­trycz­ne prin­ty wyglą­da­ją rów­nie dobrze w wyda­niu black&white. Kla­sycz­ne zesta­wie­nie kolo­ry­stycz­ne w połą­cze­niu z tra­pe­zo­wym faso­nem sukien­ki inspi­ro­wa­nym modą lat 60. two­rzy ele­ganc­ką i szy­kow­ną całość. Do tak wyra­zi­stej bazy wystar­czy dobrać mini­ma­li­stycz­ne dodat­ki.

1

Naj­lep­szym tłem dla geo­me­trycz­nych wzo­rów są rów­nie pro­ste kro­je, niczym odry­so­wa­ne od linij­ki. Krót­ka powtór­ka z regu­lar­nych figur i odro­bi­na odwa­gi przy kom­po­no­wa­niu zesta­wów pozwo­lą na stwo­rze­nie naj­mod­niej­szych sty­li­za­cji.


For Vers-24, War­saw

_____
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy