MINUIT HEART – NOWA WALENTYNKOWA ODSŁONA CLUSE

Przepełnione eleganckim złotem, romantycznym różem i subtelnym srebrem. Celebruj święto miłości z nową walentynkową odsłoną Cluse. Minimalistyczne zegarki oraz biżuteria z motywem serca będą najpiękniejszym wyrazem uczuć.

Clu­se od lat w naj­lep­szy spo­sób łączy tra­dy­cję z nowo­cze­sno­ścią i robi to, tak­że przy two­rze­niu biżu­te­rii na wyjąt­ko­we oka­zje. Odsło­na Minu­it Heart powsta­ła z myślą o Walen­tyn­kach, o wszyst­kich zako­cha­nych i kocha­ją­cych, by w sym­bo­licz­ny i dosłow­ny spo­sób poka­zać bli­skiej oso­bie, jak wie­le dla nas zna­czy.

Zestaw pre­zen­to­wy, czy­li zega­rek i bran­so­let­ka z ser­dusz­kiem to ide­al­ny pomysł na pre­zent dla kobiet cenią­cych nie tyl­ko ponad­cza­so­wą kla­sy­kę w naj­lep­szym wyda­niu, ale rów­nież mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię z roman­tycz­nym prze­sła­niem.

Zło­te, srebr­ne, w kolo­rze pudro­we­go różu. Bia­ła tar­cza, deli­kat­ne meta­licz­ne wska­zów­ki, szla­chet­na stal – te mode­le swym cało­kształ­tem bez wąt­pie­nia uwy­dat­nią naj­więk­sze atu­ty kobie­co­ści, a przy tym spraw­dzą się ide­al­nie w codzien­nych sty­li­za­cjach, jaki i tych bar­dziej for­mal­nych.

Miłość zamknię­ta w zegar­ku Clu­se może towa­rzy­szyć Ci na każ­dym kro­ku. Zegar­ki sprze­da­wa­ne w pięk­nym jasno­ró­żo­wym pude­łecz­ku ze zło­tym logo mar­ki i jed­no­znacz­nym sym­bo­lem uczyć – ser­cem. Jeśli Twój męż­czy­zna jesz­cze zasta­na­wia się nad pre­zen­tem, pode­ślij mu link i dys­kret­nie zasu­ge­ruj pre­zent. Cele­bruj walen­tyn­ki z Clu­se.

 

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy