Miniporadnik: Tatuaże

Ten sposób zdobienia ciała nie traci na popularności. Aktualnie przeżywa swój renesans. Nie trudno dziś znaleźć osobę z tatuażem, bo przestał być on identyfikowany z jedną grupą społeczną. Jeśli jednak się na niego zdecydujesz, powinnaś wiedzieć kilka rzeczy.

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: pinterest.com

tumblr_ndxi15dE4n1sh38jwo1_1280

1. Szu­ka­jąc ide­al­ne­go moty­wu, zapo­mnij o inspi­ra­cjach rodem z Pin­te­re­sta
Czy napraw­dę chcesz mieć tatu­aż, o któ­rym marzą wszy­scy? Okle­pa­ne pomy­sły, te same fon­ty, kształ­ty… Dla­cze­go nie pój­dziesz na całość,  zamiast koniecz­nie pły­nąć z prą­dem?  Jako sta­ła użyt­kow­nicz­ka Insta­gra­ma, tam szu­kaj pod­po­wie­dzi, rów­nież w kwe­stii arty­sty, któ­re­mu oddasz kawa­łek swo­je­go cia­ła. Więk­szość tatu­aży­stów trak­tu­je tabli­cę jak port­fo­lio swo­ich naj­lep­szych prac. Wystar­czy więc napi­sać do nich, bo czę­sto two­rzą na boku, a szko­da by ich twór­czość wylą­do­wa­ła w koszu. Jak tra­fić pod wła­ści­wy adres? Czy­tać recen­zje i komen­ta­rze.

2. Sprawdź swo­je uczu­le­nie
Jeśli jesteś uczu­lo­na na dant kosme­tyk , możesz rów­nie źle zare­ago­wać na tatu­ażo­wy barw­nik. Cza­sa­mi bywa, że te same związ­ki wystę­pu­ją­ce w pig­men­tach tuszu tatu­ażu wystę­pu­ją rów­nież w pew­nych wzo­rach maki­ja­żu. War­to więc wybrać się do der­ma­to­lo­ga w celu prze­pro­wa­dze­nia testów, któ­re powie­dzą jakie­go rodza­ju far­by nale­ży uni­kać.

3. Naj­bar­dziej zna­ni arty­ści mają listę ocze­ku­ją­cych
Kolej­ki do popu­lar­nych tatu­aży­stów są dłu­gie, a na chwi­lę sam-na-sam moż­na liczyć nawet do kil­ku­na­stu mie­się­cy.  Kie­dy zale­ży ci na kon­kret­nej oso­bie, musisz cze­kać, ale w innym wypad­ku, rozej­rzyj się za jesz­cze nie tak sław­nym arty­stą, choć wca­le nie mniej uta­len­to­wa­nym.  Zaosz­czę­dzić swój czas i pie­nią­dze.

4. Otwar­tość i życz­li­wość w cenie
Tatu­aży­sta, w prze­ci­wień­stwie do innych zawo­dów, nicze­go nie musi, ale może. Jeśli jesteś nie­uprzej­ma i uwa­żasz się za kogoś lep­sze­go, nie dziw się, gdy usły­szysz „Do widze­nia”. Pra­ca nad tatu­ażem to coś wię­cej, niż przy­ło­że­nie igły do skó­ry – to poro­zu­mie­nie nie­mal ducho­we, dla­te­go war­to otwo­rzyć się i zaufać dru­giej stro­nie.

5. Dobry tatu­aż nie jest tani, a tanie tatu­aże nie są dobre
Cena tatu­ażu zale­ży od wiel­ko­ści obsza­ru cia­ła, na któ­rej chcesz go mieć, ale zwy­kle dobry tatu­aż będzie Cię kosz­to­wać od 300 zło­tych za mały pro­jekt.

6. Ceny są nie­zby­wal­ne
Napraw­dę nie moż­na tar­go­wać się z tatu­aży­stą – kie­dy usta­li­cie cenę, a pro­jekt zosta­nie wyko­na­ny z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią, nale­ży się zapła­ta.

7. Odwie­dzi­ny salo­nu przed pod­ję­ciem decy­zji
Upew­nij się, że miej­sce jest ste­ryl­nie czy­ste, na ścia­nach wiszą dobre gra­fi­ki, per­so­nel jest przy­ja­zny, a następ­nie umów się na kon­sul­ta­cje z arty­stą, aby poroz­ma­wiać na temat cen i zadać wszel­kie, nur­tu­ją­ce cię pyta­nia. Masz go tak­że pra­wo zapy­tać o stan licen­cji – upew­nisz się, że oso­ba ta ukoń­czy­ła kurs bez­pie­czeń­stwa na nie­zbęd­ne pato­ge­ny prze­no­szo­ne przez krew (np, HIV, AIDS, zapa­le­nia wątro­by, itd.).

tattoo 1

 8. Dobry tatu­aż to wynik dobrej komu­ni­ka­cji
Nie wstydź się. Więk­szość pomy­słów na tatu­aż to efekt współ­pra­cy pomię­dzy klien­tem i arty­stą.  Pamię­taj, że jeśli nie mówisz tego, co chcesz, dosta­niesz coś, cze­go na pew­no nie chcesz.  W przy­pad­ku tatu­ażu, nie łatwo będzie wró­cić do sta­nu pier­wot­ne­go.

 9. Two­je żebra, nogi i pupa przy­nio­są naj­wię­cej bólu
Jeże­li pla­nu­jesz wyta­tu­ować te trzy new­ral­gicz­ne miej­sca, lepiej to roz­waż albo zabierz ze sobą środ­ki prze­ciw­bó­lo­we.

10. Wzo­ry na dło­niach i sto­pach znik­ną naj­szyb­ciej.
Skó­ra rege­ne­ru­je się szyb­ciej na rękach i nogach, więc tusz nie prze­trwa pró­by cza­su. Miej to na uwa­dze przed wyda­niem kil­ku­set zło­tych.

11. Naj­trud­niej­sza czę­ścią cia­ła jest obszar pomię­dzy ramie­niem i bio­drem
Tatu­owa­nie tuło­wia zwy­kle wyma­ga dużo przerw zarów­no dla arty­sty i odbior­cy, ponie­waż ta część cia­ła jest nie­zwy­kle wraż­li­wym obsza­rem. Waż­ne jest zatem, by odpo­czy­wać i nie zapo­mi­nać o sta­bil­nym odde­chu.

tattoo 2

12. Przed roz­po­czę­ciem sesji, dobrze się wyśpij, zjedz coś i bądź trzeź­wa
Pamię­taj, że potrze­bu­jesz dużo ener­gii, by tole­ro­wać cze­ka­ją­cy cię ból i trzy­maj się z dala od alko­ho­lu, by pod­czas sesji krwa­wić jak naj­mniej to moż­li­we.

13. Tatu­aż nie­ko­niecz­nie jak zastrzyk
Nie przy­po­mi­na to pobie­ra­nia krwi przez pie­lę­gniar­kę, bo igła nie wcho­dzi aż tak głę­bo­ko, ale jed­nak spra­wia ból. Reali­stycz­nie, wyda­je się raczej jego dotknię­ciem podwo­jo­nym przez dener­wu­ją­ce, inten­syw­ne wibra­cje i poczu­cie jak­by ktoś prze­jeż­dżał igłą po skó­rze. I tak to w sumie wyglą­da.

14.  Pew­ne rze­czy są zabro­nio­ne
Przez przy­naj­mniej dwa tygo­dnie nie możesz moczyć tatu­owa­ne­go miej­sca i wysta­wiać go na dzia­ła­nie sło­necz­ne. Ten czas potrzeb­ny jest na wygo­je­nie ran, dla­te­go omi­jaj z dale­ka łazien­kę, sau­nę, base­ny, jezio­ra – zapo­bie­gniesz infek­cjom. Póź­niej koniecz­ne będzie uży­wa­nie blo­ke­ra, któ­ry uchro­ni kolor pig­men­tu.

 15.  Lase­ro­we usu­wa­nie tatu­ażu boli zde­cy­do­wa­nie bar­dziej od ich robie­nia
Jeśli się wahasz, pocze­kaj. Zawsze możesz zde­cy­do­wać się póź­niej, ale nawet wte­dy zosta­je ci jed­na bar­dzo bole­sna opcja: usu­nię­cie lase­ro­we, któ­re­go przy­jem­nym nie moż­na nazwać.

d9564633d8d68f42815547fd71d3933e

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy