Mimi o Chun i jej własnoręczne prace, które podziwiają miliony

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia:  Mimi O Chun

mimiochun_art-04

Fili­żan­ka kawy z lat­te art, gar­nek z suku­len­tów, naj­now­szy Ipho­ne, fan­cy śnia­da­nie lub cze­ko­la­do­we two­ry fir­my Mast Bro­thers – to wszyst­ko dzie­ła Mimi O Chun – pro­jek­tant­ki i artyst­ki, któ­ra wła­sno­ręcz­nie two­rzy rze­mieśl­ni­cze repli­ki kul­to­wych towa­rów. Rze­czy z serii „Stuf­fed Hip­ster Emblems” wyko­na­ne z plu­szu obszy­te­go baweł­nia­nym mate­ria­łem. Z sedzi­bą w San Fran­ci­sco, jej pra­ce wyni­ka­ją z obser­wa­cji świa­ta oraz samej sie­bie.

mimiochun_art-06

Z bie­giem lat pra­ce autor­stwa Mimi o Chun powró­ci­ły do łask, któ­ra ma na celu stwo­rze­nie meta­fo­ry „lustra”, w któ­rym poprzez jej pra­ce jeste­śmy w sta­nie dostrzec samych sie­bie oraz świat w któ­rym żyje­my.

Obser­wo­wa­nie bły­ska­wicz­ne­go roz­wo­ju lokal­ne­go ruchu rze­mieśl­ni­cze­go przy­nio­sło szturm spor­nych reak­cji – cza­sa­mi sza­cu­nek, radość i w rzad­kich przy­pad­kach “prze­wra­ca­nie ocza­mi”. Mam nadzie­je, że te wypeł­nio­ne baweł­ną przy­kła­dy będą funk­cjo­no­wa­ly jak odbi­cie lustrza­ne cza­sów i kul­tu­ro­wych gospo­da­rek zbu­do­wa­nych wokół rze­mio­sła.”

mimiochun_art-02

mimiochun_art-05

mimiochun_art-07

mimiochun_art-10

mimiochun_art-11

mimiochun_art-12

Nic, tyl­ko bić bra­wa za kre­atyw­ność i ory­gi­nal­ność.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy