Miley Cyrus dla Converse!

Jej debiu­tanc­ka kolek­cja jest odważ­na, zabaw­na i w 100% taka jak Miley.

Chcia­łam, aby ta kolek­cja była dla każ­de­go – bez wzglę­du na wiek, płeć czy zwią­za­ną z nią toż­sa­mość”.

Debiu­tanc­ka kolek­cja Conver­se x Miley Cyrus dosko­na­le odda­je świat, do któ­re­go Miley zapra­sza swo­ich fanów. To praw­dzi­we odzwier­cie­dle­nie jej indy­wi­du­al­ne­go sty­lu. Do stwo­rze­nia kom­plet­nej lifestyle’owej kolek­cji butów i ubrań, któ­rą w dowol­nym momen­cie nosić może każ­dy, Miley wyko­rzy­sta­ła zarów­no swój sce­nicz­ny wize­ru­nek, jak i codzien­ny styl.

Jako kobie­ta, któ­ra jest zawsze otwar­ta na nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, Miley nawią­zu­jąc współ­pra­cę z Conver­se pra­gnie pod­kre­ślić swo­ją odwa­gę i poczu­cie nie­za­leż­no­ści. Rezul­ta­tem jest uni­kal­na kolek­cja, któ­ra pozwa­la każ­de­mu, kto ją nosi być dokład­nie takim, jakim chce każ­de­go dnia.

Conver­se nie sta­no­wi gra­nic” – mówi Miley. „Jest szcze­ry. Od zawsze iden­ty­fi­ko­wa­łam się z tą mar­ką, ponie­waż docie­ra do roz­ma­itych kul­tur i osób repre­zen­tu­ją­cych róż­ne spo­so­by na życie. A dodat­ko­wo jest dostęp­na dla każ­de­go”.


Po mie­sią­cach wycze­ki­wa­nia, publi­ko­wa­nia jedy­nie krót­kich zaja­wek, Miley stwo­rzy­ła wresz­cie odpo­wied­nią „sce­nę” do pre­zen­ta­cji swo­jej kolek­cji. Do look­bo­oka zapro­si­ła swo­ich naj­więk­szych fanów, repre­zen­tu­ją­cych róż­ne płcie, orien­ta­cje sek­su­al­ne i śro­do­wi­ska. Zdję­cia wyko­na­ne przez legen­dar­ną foto­graf­kę mody Ellen Von Unwerth ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ener­gicz­ną, odważ­ną i zróż­ni­co­wa­ną natu­rę Miley.

Two­rząc tę kolek­cję mia­łam w ser­cu moich fanów” – powie­dzia­ła Miley. „Poka­za­łam w niej to, co we mnie kocha­ją, a tak­że to co ja uwiel­biam w nich”.


W kolek­cji znaj­dzie­my buty Chuck Tay­lor All Star w dwóch odsło­nach – z błysz­czą­cym bro­ka­tem lub cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sty­lu Miley moty­wem “Ban­da­na”, nawią­zu­ją­cym do jej muzycz­nych korze­ni, czy­li coun­try. War­to też zwró­cić uwa­gę na sze­ro­ki wybór ubrań, począw­szy od leg­gin­sów po t-shir­ty w roz­mia­rach over­si­ze oraz akce­so­ria.

Kolek­cja Conver­se x Miley Cyrus będzie dostęp­na od 2 maja w skle­pach Conver­se w War­sza­wie w Gale­rii Moko­tów i Arka­dii, w Kra­ko­wie w Gale­rii Kra­kow­skiej, w Pozna­niu w Posna­nii, we Wro­cła­wiu we Wroc­la­vii, w Trój­mie­ście w Gale­rii Bał­tyc­kiej oraz w wybra­nych skle­pach part­ner­skich. Wię­cej na www.converse.pl oraz @converse.polska.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy