Milczące głowy Tomasza Ciurka

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: etsy.com

il_570xN.829543339_foz1

W jaki spo­sób pro­jekt arty­stycz­ny zmie­nić w dobry biz­nes, wie Tomasz Ciur­ka, stu­dent kra­kow­skiej Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej, któ­ry wpadł na pomysł rzeź­bie­nia w nie­ty­po­wy spo­sób głów zwie­rząt. Pro­jekt „Poli­gon” zawie­ra  podo­bi­zny głów lisa, psa, wil­ka, pan­dy, a nawet bul­doż­ka fran­cu­skie­go, wszyst­kie wyko­na­ne z drew­na. Rzeź­by zdo­by­ły dużą popu­lar­ność w sie­ci, o twór­czo­ści Toma­sza Ciur­ka pisa­no na por­ta­lu Bored­Pan­da czy Fubiz. Poza już ist­nie­ją­cy­mi pra­ca­mi, arty­sta wyko­nu­je rów­nież rzeź­by na spe­cjal­ne zamó­wie­nie. Ceny pro­duk­tów w regu­lar­nej sprze­da­ży zaczy­na­ją się od 160 zło­tych.

il_570xN.817672977_oj8a

il_570xN.829541201_sqxo
il_570xN.817890018_d2j5

Wię­cej o mło­dym twór­cy i jego pra­cach, na stro­nie www.etsy.com

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
MARCEL SABAT. NIE MA CZASU NA NUDĘ!
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYM
 Komentarze

komen­ta­rzy