Miejskie klimaty w polskim wydaniu. Relacja z pokazu najnowszej kolekcji butów marki Nessi.

Tekst/Zdjęcia: mate­ria­ly pra­so­we

pokaz Nessi_037

W jesien­no-zimo­wej kolek­cji Nes­si zapa­no­wał urba­ni­stycz­ny kli­mat. Nie zabra­kło tu meta­licz­nych dodat­ków i poły­sku­ją­cych ele­men­tów obu­wia. Na poka­zie było casu­alo­wo i roc­ko­wo, ale zago­ści­ła też swo­bod­na ele­gan­cja. Naj­now­sza kolek­cja zosta­ła nazwa­na „W ryt­mie mia­sta” i taka sty­li­sty­ka towa­rzy­szy­ła całe­mu wyda­rze­niu, któ­re odby­ło się  w restau­ra­cji War­sza­wa Wschod­nia by Mate­usz Ges­sler.

Na poka­zie obu­wia Nes­si poja­wi­ło się spo­re gro­no gości, a wśród nich wie­le gwiazd show biz­ne­su, dzien­ni­ka­rzy oraz foto­re­por­te­rów. Jesien­no-zimo­wą kolek­cję zoba­czy­li m.in. Anna Korcz, Doro­ta Kamiń­ska, Kata­rzy­na Wal­ter, Lidia Kopa­nia, Joan­na Kurow­ska, Joan­na Maj­strak, Iza­be­la Zwie­rzyń­ska, Alek­san­dra Miko­łaj­czyk, Gra­ży­na Wolsz­czak, Karo­li­na Musza­lak, Anna Gzy­ra, Oli­wia Anger­ste­in, Cany Girl oraz Bar­tosz Żukow­ski.

Zna­ne gwiaz­dy będą­ce użyt­kow­nicz­ka­mi obu­wia Nes­si wcie­li­ły się nawet w role mode­lek. Na wybie­gu moż­na było podzi­wiać aktor­ki: Annę Samu­sio­nek, Olgę Borys oraz Annę Sydor, pre­zen­tu­ją­ce wybra­ne mode­le butów z nowej kolek­cji.

Sty­li­za­cje zosta­ły zacho­wa­ne w kli­ma­cie miej­skim, w któ­ry ide­al­nie wpi­sa­ła się nowa kolek­cja odzie­ży Bez­A­le (www.bezale.eu), mają­ca jed­no­cze­śnie swo­ją pre­mie­rę. O fry­zu­ry mode­lek (wygła­dzo­ne kucy­ki z pej­sa­mi) zadba­ło stu­dio fry­zur Doro­ty Wodziń­skiej  (www.dorothystudio.pl), a maki­ja­że wyko­na­ła dro­ge­ria inter­ne­to­wa Mistic (www.e-hurt.net).

Pre­zen­ta­cję obu­wia Nes­si uświet­nił mini reci­tal Aga­ty Niziń­skiej, któ­ra swo­im gło­sem roz­grza­ła obec­nych gości. War­to zwró­cić uwa­gę na efek­tow­ną sty­li­za­cję pięk­nej woka­list­ki, któ­ra na wybie­gu poja­wi­ła się w dłu­gim płasz­czu Bez­A­le z kap­tu­rem  oraz poły­sku­ją­cych bot­kach na kotur­nie Nes­si.

pokaz Nessi_005

pokaz Nessi_001

pokaz Nessi_002

pokaz Nessi_015

pokaz Nessi_027

pokaz Nessi_047

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
nessi.com.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy