Międzynarodowy marzec w Big Book Cafe

Nowe centrum literackie – Big Book Cafe nabiera międzynarodowego rozmachu.
W tym miesiącu z czytelnikami spotka się Aleksandra Marinina, caryca rosyjskiego kryminału. Katarzyna Tubylewicz przywiezie reportaże na głos ze Skanii, a Ziemowit Szczerek – gorące doniesienia z Bałkanów. Norweskie edukatorki medyczne – Nina Brochmann i Ellen Støkken Dahl nauczą kobiety, jak dbać o ciało i erotyczne radości, a Piotr Milewski pokaże, jakimi wiadomościami emocjonują się Japończycy.

Peł­ny reper­tu­ar wyda­rzeń mar­co­wych jest dostęp­ny na stro­nie www.bigbookcafe.pl/repertuar

W mar­cu w Big Book Cafe ruszą dwa nowe cykle spo­tkań.

ROSczy­ta­ni – otwar­ty klub lite­rac­ki to seria, dzię­ki któ­rej pol­scy czy­tel­ni­cy będą regu­lar­nie spo­ty­kać się i dys­ku­to­wać ze sła­wa­mi lite­ra­tu­ry rosyj­skiej. Na otwar­cie serii przy­je­dzie Alek­san­dra Mari­ni­na, uwa­ża­na za naj­waż­niej­szą i naj­po­pu­lar­niej­szą – obok Bory­sa Aku­ni­na – autor­kę powie­ści kry­mi­nal­nych. Czy­tel­ni­cy będą roz­ma­wiać z autor­ką o książ­kach, któ­rych pierw­szo­pla­no­wą boha­ter­ką jest Ana­sta­zja Kamień­ska, a tą rów­nie istot­ną – współ­cze­sna Rosja.

- Ini­cja­to­rem cyklu jest Pol­sko-Rosyj­skie Cen­trum Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia, dzię­ki któ­re­mu od lat zapra­sza­my na Big Book Festi­val do War­sza­wy wspa­nia­łych pisa­rzy rosyj­skich. Byli z nami m.in. Wła­di­mir Soro­kin, Borys Aku­nin czy Jele­na Czy­żo­wa – mówi Pau­li­na Wilk z Big Book Cafe. – Te spo­tka­nia cie­szy­ły się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem i przy­nio­sły głę­bo­kie, emo­cjo­nu­ją­ce prze­ży­cia. ROSczy­ta­ni to wspa­nia­ła wia­do­mość dla każ­de­go, kto fascy­nu­je się Rosją i dla tych, któ­rzy chcą rozu­mieć ją lepiej.

ROSczy­ta­ni: KOLACJA Z ZABÓJCĄ – dys­ku­sja z Alek­san­drą Mari­ni­ną.

Wto­rek, 27 mar­ca o 18.00.

Dru­gą nowo­ścią będzie seria REPORTAŻ NA GŁOS, w któ­rej zna­ko­mi­ci auto­rzy ser­wu­ją gorą­ce opo­wie­ści z podró­ży i pre­zen­tu­ją mówio­ne rela­cje o swo­ich prze­ży­ciach, budu­ją napię­cie i sta­ra­ją się odma­lo­wać gło­sem to, co potra­fią świet­nie opi­sy­wać. Jako pierw­sza podej­mie się tego Kata­rzy­na Tuby­le­wicz, pisar­ka i tłu­macz­ka na sta­łe miesz­ka­ją­ca w Szwe­cji. We współ­pra­cy z Visit Swe­den odby­ła podró­że po Ska­nii. Przed­sta­wi dwa mówio­ne repor­ta­że – w pierw­szym, zaty­tu­ło­wa­nym SKANIA NOIR popro­wa­dzi słu­cha­czy przez mrocz­ne rewi­ry Mal­mö, a tak­że na most nad cie­śni­ną Sund, uwiecz­nio­ny w seria­lu „The Brid­ge“. Dru­gie spo­tka­nie – SKANIA LITERCKA odbę­dzie się w kwiet­niu i zabie­rze śla­da­mi Sel­my Lager­löf, pierw­szej lau­re­at­ki lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla.

Nowej for­my opo­wia­da­nia spró­bu­je tak­że Zie­mo­wit Szcze­rek pre­zen­tu­jąc TOUR DE BALKAN. Autor i repor­ter podró­żu­je wła­śnie po Bał­ka­nach przy­pa­tru­jąc się tam­tej­sze­mu kry­zy­so­wi demo­kra­cji, kra­cho­wi wia­ry we wspól­ną Euro­pę i powro­to­wi nie­na­wi­ści. Czy w kra­jach byłej Jugo­sła­wii ktoś jesz­cze marzy o Zacho­dzie i cze­ka na lep­szą przy­szłość?

SKANIA NOIR – Kata­rzy­na Tuby­le­wicz, pią­tek, 6 mar­ca, godz. 19.00

TOUR DE BALKAN – Zie­mo­wit Szcze­rek, czwar­tek, 22 mar­ca, godz. 19.00


Aktor­ka Julia Kijow­ska będzie gościem Łuka­sza Macie­jew­skie­go. Kry­tyk fil­mo­wy zapra­sza na autor­ski cykl BIG BOOK MÓWI. Raz w mie­sią­cy pre­zen­tu­je swój uko­cha­ny film. Tym razem będą to „Spra­gnie­ni miło­ści“ Wong Kar-Waia, jeden z naj­waż­niej­szych azja­tyc­kich obra­zów począt­ku XXI w. Poka­zo­wi towa­rzy­szy pre­lek­cja.
BIG BOOK MÓWI: SPRAGNIENI MIŁOŚCI, śro­da, 21 mar­ca, godz. 19.00

W lite­rac­kim pro­gra­mie naj­bliż­szych tygo­dni tak­że:

- nie­dziel­ne ŚNIADANIA Z PRASĄ modo­wą, kul­tu­ral­ną i japoń­ską;

- piąt­ko­we czy­ta­nie poezji – KRÓTKA PIŁKA z wier­sza­mi Dariu­sza Bugal­skie­go

- wtor­ko­we roz­mo­wy KIERUNEK MOKOTÓW, tym razem o damach z dziel­ni­cy.

W każ­dym ze spo­tkań nie­tu­zin­ko­wi goście, emo­cje i wie­dza.
Wstęp na wyda­rze­nia jest wol­ny!


Szcze­gó­ły reper­tu­aru na www.bigbookcafe.pl

Big Book Cafe  – nowe cen­trum lite­rac­kie
ul. Dąbrow­skie­go 81, War­sza­wa
czy­tam // gadam // żyję

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy