Metaliczny blask i światło w najnowszej kolekcji beauty CHANEL LIBRE 2018

W naj­now­szej kolek­cji beau­ty Cha­nel kró­lu­je blask, będą­cy kwin­te­sen­cją mody i ele­gan­cji.

Każ­dy z pro­duk­tów jest ści­śle zwią­za­ny ze świa­tem Cha­nel – tym razem Lucia Pica oprócz kla­sycz­ne­go logo fran­cu­skie­go domu mody posta­no­wi­ła poszu­kać innych sym­bo­li, któ­re mia­ły dla Gabriel­le Cha­nel szcze­gól­ne zna­cze­nie. W ten spo­sób powsta­ła kolek­cja Libre, któ­rej głów­nym sym­bo­lem stał się uko­cha­ny tali­zman Coco – lew. Maki­ja­żyst­ka umiesz­cza­jąc jego wize­ru­nek na kosme­ty­kach  w okre­sie świą­tecz­nym, nada­ła mu zupeł­nie nowe zna­cze­nie i pod­kre­śli­ła emo­cjo­nal­ny zwią­zek z domem Cha­nel.

Naj­now­sza kolek­cja jest stwo­rzo­na dla kobiet odważ­nych, któ­re uwiel­bia­ją przy­cią­gać spoj­rze­nia, a maki­jaż trak­tu­ją jedy­nie jako ozdo­bę, doda­tek do swo­jej oso­bo­wo­ści. I tak Lucia Pita stwo­rzy­ła peł­ną meta­licz­nych fak­tur i bla­sku kolek­cję; zna­la­zła się w niej eks­klu­zyw­na zło­ta pale­ta oraz świe­tli­ste, głę­bo­kie ciem­no­zie­lo­ne i jasne cie­nie do powiek z wize­run­ka­mi lwa, mie­dzia­na i czar­na kred­ka do oczu oraz poły­sku­ją­ce, wyra­zi­ste błyszcz­ki do ust, a tak­że mie­nią­ce się lakie­ry do paznok­ci. W  kolek­cji beau­ty Libre 2018 Cha­nel moż­na rów­nież odna­leźć świą­tecz­ne­go ducha, za spra­wą limi­to­wa­nej edy­cji pale­ty do ust oraz krwi­sto­czer­wo­nej pomad­ki w czer­wo­nym opa­ko­wa­niu ide­al­nym na pre­zent- rów­nież na opa­ko­wa­niu zna­lazł się szla­chet­ny motyw lwa, wygra­we­ro­wa­ny wewnątrz pro­duk­tu. 

#COLLECTIONLIBRE
#CREATEYOURSELF

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy