Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2014. Wspomnienia

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia i fil­my: Vers-24

V24_4792

Dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Mer­ce­des-Benz Fashion Week Rus­sia. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy podzie­lić się z Wami archi­wal­nym mate­ria­łem z poprzed­niej kwiet­nio­wej edy­cji Mer­ce­des Benz Fashion Week Rus­sia 2014 . Co się dzia­ło na back­sta­ge, jakie kolek­cji zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne na wybie­gu, co nas zasko­czy­ło i jak wygłą­dał rosyj­ski tydzień mody ocza­mi VERS-24? Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mi­ków któ­re stwo­rzy­li­śmy spe­cjal­nie dla Was.

V24_4020

V24_4036

[portfolio_slideshow id=25678]

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
POKAZ LAROOM FW2014, MBFWRUSSIA
MOSKWA NOCĄ
POKAZ RUBAN NA MERCEDES BENZ FASHION WEEK RUSSIAKomentarze

komen­ta­rzy