Max Mara wiosna-lato 2018

Pod­czas Tygo­dnia Mody w Medio­la­nie odbył się jeden z naj­waż­niej­szych poka­zów – naj­now­szą kolek­cję na wio­snę-lato 2018 zapre­zen­to­wał wło­ski dom mody Max Mara.

Max Mara ss 2018

Nowo­cze­sna i mono­chro­ma­tycz­na kolek­cja mar­ki ide­al­nie wpi­su­je się w miej­ski styl. Prym wio­dą kla­sycz­ne kolo­ry- beże, czerń, biel, sza­ro­ści, uzu­peł­nio­ne lila i deli­kat­ny­mi błę­ki­ta­mi. Pro­ste, jed­no­ko­lo­ro­we bluz­ki two­rzą ide­al­ną bazę dla efek­tow­nych mary­na­rek czy spód­nic, a połą­cze­nie organ­zy i prze­zro­czy­sto­ści przy­wo­dzi na myśl let­nią grę cie­ni, jakie zacho­dzą­ce słoń­ce rzu­ca na miej­ską archi­tek­tu­rę.

Dyrek­tor kre­atyw­ny Ian Grif­fi­ths fun­du­je nam na wskroś wło­ską ele­gan­cję w bar­dzo nowo­cze­snym wyda­niu zapro­jek­to­wa­nej z myślą o nie­sztam­po­wej ele­gan­cji potrak­to­wa­nej z przy­mru­że­niem oka- nie bra­ku­je kul­to­wych tren­czy, per­fek­cyj­nie skro­jo­nych mary­na­rek, weł­nia­nych płasz­czy, męskich spodni, ołów­ko­wych spód­nic, ale i sub­tel­nych prin­tów, trans­pa­rent­nych sukie­nek odsła­nia­ją­cych bie­li­znę, oraz jean­so­wych kom­bi­ne­zo­nów czy kur­tek, któ­re pro­jek­tant połą­czył z powłó­czy­stą, pocię­tą na paski spód­ni­cą do kostek.

Kolek­cję uzu­peł­nia­ją mięk­kie, zło­co­ne, nie­wiel­kie koper­tów­ki na pasku noszo­ne wzdłuż cia­ła oraz tor­by we wzo­ry- liter­ki i kwia­to­we prin­ty. I choć wzrok wszyst­kich przy­ku­wa­ły krwi­sto czer­wo­ne usta będą­ce zasłu­gą słyn­ne­go maki­ja­ży­sty Toma Pecheux, to szcze­gól­ną uwa­gę i tak przy­kuł naj­now­szy model oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych Max Mara – Iris, wręcz stwo­rzo­nych do lata spę­dza­ne­go w mie­ście.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy