Francuska, pionierska marka, znana przede wszystkim z kosmetyków skutecznie przeciwdziałających oznakom starzenia się skóry – Matis Paris, wychodząc na przeciw współczesnym potrzebom społeczeństwa wprowadza do swojej oferty dwa wysoce skoncentrowane produkty do codziennej pielęgnacji – serum Cell-Expert i krem odbudowujący Cell- Skin – prawdziwy zastrzyk energii dla zmęczonej i zestresowanej cery.

Matis Paris – Cell Expert & Cell Skin w walce z  lockdown ageing 

Mamy za sobą napraw­dę cięż­ki rok. Nie­spo­dzie­wa­ne poja­wie­nie się pan­de­mii i zwią­za­na z tym zmia­na try­bu życia, a nie­rzad­ko tak­że koniecz­ność przej­ścia na home offi­ce nie pozo­sta­ła bez śla­du  dla nasze­go samo­po­czu­cia, ale na sku­tek stre­su moc­no odbił się tak­że na naszej skó­rze. Lock­down age­ing to nowy ter­min, któ­ry poja­wił się w kosme­to­lo­gii i ozna­cza efekt wywo­ła­ny przez skut­ki pan­de­mii i zwią­za­ne z nią życie w stre­sie. Tak dłu­go­trwa­ły tryb życia może znacz­nie przy­spie­szyć sta­rze­nie się komó­rek spra­wia­jąc, że w rze­czy­wi­sto­ści będzie­my wyglą­dać nawet na 3,5 roku star­szych. A wszyst­ko przez wydzie­la­ny w nad­mia­rze hor­mon stre­su – kor­ty­zol, któ­ry pro­wa­dzi do two­rze­nia reak­cji aler­gicz­nych, zabu­rza natu­ral­ną barie­rę skó­ry, opóź­nia jej rege­ne­ra­cję i samo­od­no­wę, przez co sta­je się bar­dziej podat­na na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Oprócz stre­su, wpływ na stan naszej skó­ry mają tak­że urzą­dze­nia mobli­ne, z któ­ry­mi nie roz­sta­je­my się nie­mal 24/7. Emi­to­wa­ne przez nie świa­tło nie­bie­skie, zna­ne też jako wyso­ko­ener­ge­tycz­ne świa­tło widzial­ne, zbli­żo­ne jest do świa­tła UV, a dłu­gość jego fal może głę­bo­ko wni­kać w skó­rę, cza­sem nawet znacz­nie bar­dziej niż pro­mie­nie UV. Bada­nia wyka­za­ły, że nad­mier­na eks­po­zy­cja na nie­bie­skie świa­tło może powo­do­wać uszko­dze­nia skó­ry, w tym: pig­men­ta­cję, sta­ny zapal­ne i osła­bie­nie funk­cji barie­ro­wych skó­ry. Wszyst­ko to pro­wa­dzi do szyb­sze­go sta­rze­nia się skó­ry, two­rze­nia prze­bar­wień i nie­rów­ne­go kolo­ry­tu. 

Stwo­rzo­ny przez Matis Paris ulep­szo­ny kom­pleks Mati­Stem CC Com­plex skła­da­ją­cy się z komó­rek macie­rzy­stych bia­łej róży ma na celu ochro­nę śro­do­wi­ska komó­rek nasze­go naskór­ka, a tak­że pep­ty­du pocho­dzą­ce­go z gro­chu. Dzia­ła­ją one prze­ciw­u­tle­nia­ją­co i prze­ciw­sta­rze­nio­wo, chro­niąc przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Dodat­ko­wo, pep­tyd ten pobu­dza meta­bo­lizm skó­ry, dotle­nia­jąc ją. Roślin­ne komór­ki macie­rzy­ste (tak samo jak zwie­rzę­ce) mają zdol­no­ści do pomo­cy w rege­ne­ra­cji po uszko­dze­niach, dla­te­go też są ide­al­nym roz­wią­za­niem do cery zmę­czo­nej oraz znisz­czo­nej. Nic więc dziw­ne­go, że już od wie­lu lat są przed­mio­tem badań w labo­ra­to­riach kosme­tycz­nych, pró­bu­ją­cych wyko­rzy­stać ich potencjał.

Naj­now­sze, dwa kosme­ty­ki zawie­ra­ją­ce Mati­Stem CC Com­plex to Serum Cell-Expert – odżyw­czy elik­sir do każ­de­go rodza­ju skó­ry w każ­dym wie­ku, któ­ry poma­ga prze­ści­gnąć czas, wydłu­ża­jąc zdol­ność komó­rek do ini­cjo­wa­nia pro­ce­su odno­wy naskór­ka. Jed­no­cze­śnie, chro­ni wewnętrz­ną mło­dość skó­ry, dzię­ki cze­mu zacho­wu­je ona swój blask, pro­mien­ność i sprę­ży­stość i każ­de­go dnia sta­je się zdrow­sza  oraz pięk­niej­sza. Co istot­ne, zapach pro­duk­tu jest deli­kat­ny i pozba­wio­ny aler­ge­nów, a elik­sir zawie­ra inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki roślin­ne, któ­re poma­ga­ją wal­czyć skó­rze z upły­wem cza­su i zapo­bie­gać zmia­nom, jakie gene­ru­je stres. Komór­ki macie­rzy­ste z bia­łej róży przy­czy­nia­ją się do rze­czy­wi­ste­go efek­tu prze­ciw­sta­rze­nio­we­go, biał­ko gro­chu chro­ni kera­ty­no­cy­ty, sty­mu­lu­jąc je do samo­od­no­wy. W efek­cie, cera sta­je się gład­sza, ma wyrów­na­ny kolo­ryt i jest bar­dziej pro­mien­na, pod­czas, gdy nisko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy wypeł­nia zmarszcz­ki, spły­ca­jąc je i nawil­ża­jąc naskó­rek, dzię­ki cze­mu jest jędr­niej­szy i wyrów­na­ny. Pro­dukt nale­ży apli­ko­wać codzien­nie na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy oraz szyi, rano i wie­czo­rem. Dodat­ko­wo, aby wzmoc­nić dzia­ła­nie serum nale­ży użyć odbu­do­wu­ją­ce­go kre­mu na dzień i na noc Cell-Skin, któ­ry zacho­wu­je komór­ki macie­rzy­ste w pra­wi­dło­wej kon­dy­cji. Pro­dukt nie obcią­ża cery i posia­da lek­ką, koją­cą kon­sy­sten­cję. Ide­al­nie spraw­dzi się do każ­de­go rodza­ju cery, chro­niąc ją przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi i pro­fi­lak­tycz­nie prze­ciw­dzia­ła­jąc sta­rze­niu oraz znisz­cze­niom. Krem zawie­ra roślin­ne skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re dotle­nia­ją skó­rę i dzia­ła­ją prze­ciw­rod­ni­ko­wo, dzię­ki cze­mu cera odzy­sku­je pra­wi­dło­wy kolo­ryt oraz pro­mien­ność. Poza kom­plek­sem Mati­Stem CC Com­plex, for­mu­ła posia­da tak­że eks­trakt z kwia­tu z sza­rot­ki alpej­skiej. Zawar­ta w nim lute­oli­na poma­ga utrzy­mać ela­stycz­ność oraz pra­wi­dło­we nawod­nie­nie skó­ry, poprzez hamo­wa­nie degra­da­cji kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Krem ten ma dzia­ła­nie wie­lo­kie­run­ko­we i łączy cechy kre­mów prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, nawil­ża­ją­cych i ochronnych.

Naj­now­sze pro­duk­ty Matis Paris są dostęp­ne w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju oraz już wkrót­ce w per­fu­me­rii douglas.pl

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy