MATERIAŁOZNAWSTWO W PIGUŁCE

JUŻ ZA TYDZIEŃ 14 maja 2016 w Łodzi STARTUJE 1-DNIOWY  KURS PT. „MATERIAŁOZNAWSTWO I WŁÓKIENNICTWO ODZIEŻOWE” prowadzony przez profesjonalnych szkoleniowców, posiadających wieloletnie doświadczenie.

Plakat.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest „Fabry­ka Sty­lu”, któ­ra orga­ni­zu­je warsz­ta­ty z zakre­su rysun­ku żur­na­lo­we­go, szy­cia, pro­jek­to­wa­nia odzie­ży. Na zaję­ciach poru­sza­ny jest kon­tro­wer­syj­ny i istot­ny z punk­tu widze­nia ludz­ko­ści temat pro­ce­su powsta­wa­nia ubrań w świe­tle pra­wa wraz z jego kon­se­kwen­cja­mi dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.

O pro­wa­dzą­cym kurs

Ponow­nie, szko­le­nie popro­wa­dzi Oli­wia Dro­chliń­ska, pol­ska pro­jek­tant­ka, wła­ści­ciel­ka „Fabry­ki Sty­lu”, tre­ner i dorad­ca z zakre­su mody. Eks­pert­ka w dzie­dzi­nie mate­ria­ło­znaw­stwa, dla któ­rej grun­tow­na wie­dza i pro­fe­sjo­na­lizm to pod­sta­wa zaist­nie­nia  w świe­cie mody i stwo­rze­nia kolek­cji na mia­rę wiel­kie­go for­ma­tu. Oli­wia sama czu­je się w świe­cie mate­ria­łów „jak ryba w wodzie” dla­te­go chęt­nie dzie­li się swo­ją wie­dzą oraz doświad­cze­niem z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów.

Pro­gram kur­su

Kurs prze­wi­du­je omó­wie­nie poszcze­gól­nych dzia­łów:

  • pod­sta­wo­we włók­na,
  • pro­ces two­rze­nia mate­ria­łów, ich rodza­je, splo­ty,
  • sztu­ka roz­po­zna­wa­nia mate­ria­łów i tka­nin na goto­wych ubra­niach i prób­kach,
  • włó­kien­nic­two i mate­ria­ło­znaw­stwo,
  • ana­li­zę tka­nin od Cottonbee.pl

Punkt kul­mi­na­cyj­ny pro­gra­mu sta­no­wi część prak­tycz­na w skle­pie Jazz & Silk. Przed uczest­nicz­ka­mi stoi nie lata wyzwa­nie: roz­po­zna­nie tka­nin wśród dosta­wy w opar­ciu o zdo­by­tą wie­dzę teo­re­tycz­ną. Nale­ży dodać, że sklep Jazz & Silk powstał w 2014 roku w Łodzi przy uli­cy Zachod­niej. Jest to skarb­ni­ca tka­nin naj­wyż­szej jako­ści, po sto­sun­ko­wo przy­stęp­nych cenach, spro­wa­dza­nych bez­po­śred­nio z Włoch, koleb­ki mody! W skle­pie odnaj­dziesz tka­ni­ny szla­chet­ne: weł­ny, jedwa­bie, wisko­zy, baweł­ny oraz nowo­cze­sne tka­ni­ny syn­te­tycz­ne. W związ­ku z naj­now­szy­mi dosta­wa­mi tka­nin i dzia­nin na sezon wio­sen­no-let­ni 2016, będzie w czym prze­bie­rać. Każ­dy uczest­nik, któ­ry przej­dzie pomyśl­nie kurs, otrzy­ma cer­ty­fi­kat!

Wypo­sa­że­nie

Pod­czas kur­su wyko­rzy­sty­wa­ny jest sprzęt naj­lep­szej jako­ści m.in. zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie maszy­ny japoń­skiej mar­ki Juki oraz pro­fe­sjo­nal­ne nożycz­ki kra­wiec­kie mar­ki Fiskars. Mate­ria­ła­mi dydak­tycz­ny­mi są pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, co spra­wia, że wie­dza sta­je się szyb­ciej przy­swa­jal­na dla zwo­len­ni­ków ery gadże­tów.

Dla kogo kurs?

Dla tych, któ­rzy pra­gną posiąść nie­zbęd­ną wie­dzę w zakre­su roz­po­zna­wa­nia mate­ria­łów, odróż­nia­nia tka­nin od dzia­nin oraz spraw­dza­nia czy dane ubra­nie jest wyko­na­ne z włó­kien natu­ral­nych. Wie­dza ta jest pod­sta­wą dla przy­szłych pro­jek­tan­tów mody, kraw­ców, stylistów/per­so­nal shop­pe­rów, blo­ge­rów i dzien­ni­ka­rzy dzia­łu fashion, sprze­daw­ców ubrań, pasjo­na­tów mody oraz osób, któ­re cenią sobie świa­do­me zaku­py w życiu codzien­nym.

Cel kur­su i korzy­ści z udzia­łu w nim

Jed­no­dnio­we szko­le­nie to tak zwa­na „wie­dza w piguł­ce”, nie­zbęd­na w spraw­nym poru­sza­niu się w bran­ży mody. Umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia mate­ria­łów, dzia­nin, tka­nin to sztu­ka oraz rze­mio­sło, zwłasz­cza w dobie glo­ba­li­zmu i kon­sump­cjo­ni­zmu. Wie­dza popar­ta doświad­cze­niem może otwo­rzyć przed kur­san­tem furt­ki do świa­ta mody i zaowo­co­wać powsta­niem ponad­prze­cięt­nych kolek­cji ubrań. War­to wła­dać nią swo­bod­nie jak „języ­kiem”, bo jest to swo­isty kod. Bez jego zna­jo­mo­ści i szli­fo­wa­nia umie­jęt­no­ści trud­no mówić o zaist­nie­niu na ryn­ku mody kie­dy kon­ku­ren­cja jest tak ogrom­na.

O miej­scu kur­su:

Nie bez przy­czy­ny miej­scem kur­su jest Łódź. Mia­sto to od lat jest postrze­ga­ne jako dru­ga sto­li­ca pol­skiej mody, zaraz po War­sza­wie i tuż przed Kra­ko­wem. To tutaj swo­je począt­ki mia­ło wie­lu pro­jek­tan­tów i kre­ato­rów mody, to stąd han­dlow­cy spro­wa­dza­ją kolek­cje do swo­ich buti­ków tu też pręż­nie roz­wi­ja­ją się kie­run­ku w bran­ży mody na pre­sti­żo­wych uczel­niach i tu mają miej­sce słyn­ne Fashion Week.

 

Ter­min, dokład­na loka­li­za­cja i opła­ta za kurs

Data i czas trwa­nia kur­su: 14 maja 2016 (sobo­ta), godz. 10:00–16:00

Loka­li­za­cja: Num­bee Nᴼ 130, ul Piotr­kow­ska 130, Łódź

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na

Koszt kur­su to 320 zł

Zapi­sy na mail: biuro@drochlinska.pl bądź bez­po­śred­nio na miej­scu w przy­pad­ku wol­nych miejsc

Dla rezer­wa­cji miej­sca wyma­ga­na jest zalicz­ka: 50% kosz­tu cał­ko­wi­te­go kur­su tj. 160 zł

 

Noty od Redak­cji Vers-24

Redak­cja Vers-24 wie z doświad­cze­nia, że zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez Oli­wię Dro­chliń­ską to wysi­łek inte­lek­tu­al­ny, któ­ry się opła­ca. Wie­dza z mate­ria­ło­znaw­stwa sta­no­wi tram­po­li­nę dla tych, któ­rzy jesz­cze postrze­ga­ją świat Fashion jako „ame­ry­kań­ski sen” (ang. ‘Ame­ri­can Dre­am’). Dzię­ki szli­fo­wa­niu zdo­by­tych umie­jęt­no­ści  możesz zasły­nąć się jako eks­pert w wie­lu dzie­dzi­nach mody, a nawet wybit­ny han­dlo­wiec ubrań. Wie­dza na temat mate­ria­łów, tka­nin i dzia­dzin oraz pod­staw szy­cia popar­ta wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, cięż­ką pra­cą i sku­tecz­nym mar­ke­tin­giem może zapro­cen­to­wać w przy­szło­ści suk­ce­sem skro­jo­nym na mia­rę XXL.

 

Kurs pole­ca Wam Redak­cja Vers-24. My tak­że weź­mie­my w nim udział!

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy