Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wiadomo, że słodycze to wróg pięknej i smukłej figury. Zdarza się jednak tak, że apetyt na wszelki słodkości przychodzi nagle i trudno zagłuszyć głos, namawiający na tabliczkę ulubionej czekolady. Jak się okazuje, apetyt na słodycze to nie tylko kaprys, ale również znak, że w organizmie brakuje bardzo ważnych składników.

Niczym nie­po­ha­mo­wa­na ocho­ta na cze­ko­la­dę to pierw­sza ozna­ka, że nasz orga­nizm doma­ga się magne­zu, chro­mu lub fos­fo­ru. Nie­ste­ty, słod­ko­ści nie uzu­peł­nią naszych bra­ków, a jedy­nie chwi­lo­wo zaspo­ko­ją ape­tyt. Ist­nie­ją jed­nak pro­duk­ty, któ­re nie tyl­ko spra­wią, że zapo­mni­my o cze­ko­la­dzie, ale będą rów­nież korzyst­nie wpły­wa­ły na nasz orga­nizm.

Gdy masz ocho­tę na cze­ko­la­dę, się­gnij po:

  • orze­chy, któ­re są naj­zdrow­szy­mi ze wszyst­kich baka­lii. Co praw­da mają spo­ro kalo­rii i tłusz­czu, ale wystar­czy mała garst­ka, aby zaspo­ko­ić głód na sło­dy­cze i dostar­czyć orga­ni­zmo­wi potrzeb­nych skład­ni­ków.
  • mig­da­ły (100g mig­da­łów to aż 269 mg magne­zu! Dla porów­na­nia cze­ko­la­da to tyl­ko 97 mg)
  • ryż brą­zo­wy lub kaszę gry­cza­ną
  • otrę­by (na ich bazie możesz przy­go­to­wać pysz­ne i zdro­we dese­ry)
  • owo­ce morza i ryby
  • pest­ki dyni
  • mle­ko (ocho­tę na słod­kie zaspo­ko­isz też, przy­go­to­wu­jąc fili­żan­kę zdro­we­go, natu­ral­ne­go kakao)
  • żura­wi­nę
  • szpi­nak
  • sery

Nie­ste­ty, nie­do­bo­ry waż­nych skład­ni­ków w orga­ni­zmie, mogą mieć o wie­le poważ­niej­sze skut­ki, niż wil­cze napa­dy gło­du na sło­dy­cze. Gdy w die­cie bra­ku­je magne­zu, czę­sto odczu­wa­my uciąż­li­we dole­gli­wo­ści. Uczu­cie chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia, przy­spie­szo­ne bicie ser­ca, bóle i zawro­ty gło­wy, nud­no­ści, czy nagłe skur­cze mię­śni, to ozna­ki, że czas uzu­peł­nić die­tę w magnez. Na szczę­ście, magnez może­my zna­leźć w więk­szej ilo­ści pro­duk­tów, niż nam się wyda­je. Na ryn­ku dostęp­ne są nawet wody, któ­re mają kil­ka­krot­nie więk­szą zawar­tość tego skład­ni­ku, niż wspo­mnia­na wcze­śniej tablicz­ka cze­ko­la­dy.

Chrom bez­po­śred­nio koja­rzo­ny jest z ape­ty­tem na sło­dy­cze. Oso­by, któ­re prze­cho­dzą na kura­cje odchu­dza­ją­ce, czę­sto przyj­mu­ją suple­men­ty die­ty, boga­te wła­śnie w ten skład­nik. Zapo­bie­ga on wil­czym napa­dom gło­du oraz chro­ni nasz orga­nizm przed cukrzy­cą. Aby nie dopu­ścić do jego bra­ków, war­to w codzien­nej die­cie zadbać o odpo­wied­nią ilość gru­bo­ziar­ni­stych kasz oraz peł­no­ziar­ni­ste­go pie­czy­wa.

I na koniec fos­for. Skład­nik, o któ­rym zwy­kle nie mówi się wie­le, ponie­waż rze­czy­wi­ście trud­no dopro­wa­dzić do jego nie­do­bo­rów. War­to jed­nak wie­dzieć, w któ­rych skład­ni­kach jest go naj­wię­cej, ponie­waż peł­ni on w orga­ni­zmie nie­zwy­kle waż­ną funk­cję i odpo­wia­da za pra­wi­dło­wą pra­cę wie­lu narzą­dów. Spo­re ilo­ści fos­fo­ru znaj­dzie­my w serach, pro­duk­tach mlecz­nych oraz seza­mie.

Jak widać, ocho­ta na sło­dy­cze, to nie tyl­ko chwi­lo­wy kaprys, ale rów­nież znak, że w orga­ni­zmie może dziać się coś nie­do­bre­go. Zanim się­gnie­my po tablicz­kę uko­cha­nej cze­ko­la­dy, zasta­nów­my się, czy nie lepiej zde­cy­do­wać się na jej zdro­wy zamien­nik. Nie popa­daj­my jed­nak w para­no­je – słod­ki deser raz na jakiś czas jesz­cze niko­mu nie zaszko­dził.

 

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy