Marlene Dumas: The Image as Burden, Tate Modern, Londyn

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: tate.org.uk

                                 Secon­dhand ima­ges can gene­ra­te first-hand emo­tions.

Mar­le­ne Dumas

helenasdream

Helena’s Dre­am, 2008, Mar­le­ne Dumas

Mar­le­ne Dumas to uro­dzo­na w 1953 roku w RPA malar­ka, któ­ra na co dzień żyje i two­rzy w Amster­damie. W swo­im dorob­ku ma licz­ne obra­zy, rysun­ki, kola­że i insta­la­cje, a obec­nie naj­czę­ściej malu­je uży­wa­jąc farb olej­nych i tuszu.

W 1984 Dumas zaczę­ła malo­wać słyn­ne por­tre­ty z boga­tą sym­bo­li­ką etnicz­nej i raso­wej nie­to­le­ran­cji.

 W latach 1980-tych i 1990-tych, artyst­ka stwo­rzy­ła serię prac wokół tema­tów cią­ży i dzie­ci.

Od roku 1998, przez dwa kolej­ne lata, razem we współ­pra­cy z foto­gra­fem A. Corbijn’em pra­co­wa­ła nad pro­jek­tem “Strip­ping Girls”, któ­ry pole­gał na robie­niu foto­gra­fii Pola­ro­id w klu­bach stre­ap­te­ase i peep shows, któ­re artyst­ka potem uży­ła do swo­ich por­tre­tów. Por­tre­ty artyst­ki są nała­do­wa­ne psy­cho­lo­gią i doty­czą takich tema­tów jak miłość, sek­su­al­ność, wstyd, prze­moc, śmierć w kon­tek­ście kul­tu­ry i bie­żą­cych wyda­rzeń na świe­cie.

Por­tre­to­wa­ne posta­ci pocho­dzą zarów­no ze świa­ta pry­wat­ne­go (sama artyst­ka, jej cór­ka), jak i publicz­ne­go (np. Amy Wine­ho­use, Naomi Camp­bell, Osa­ma bin Laden). Rezul­ta­ty bywa­ją czę­sto kon­tro­wer­syj­ne, bo poli­ty­ka sta­je się ero­tycz­na, a por­tre­ty poli­tycz­ne.

dumas

The Ima­ge as Bur­den, 1993, Mar­le­ne Dumas

dumas-amy

Amy–Blue, 2011, Mar­le­ne Dumas

mamma-roma

Mam­ma Roma, 2012, Mar­le­ne Dumas

widow

The Widow, 2013, Mar­le­ne Dumas

Wysta­wa jest czyn­na do 10.05.2015 r.

Vers-24 Zapra­sza!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy