Moda

Marka NAGO na pomoc seniorom

Polska marka NAGO to przede wszystkim ubrania szyte w Polsce z certyfikowanych, wysokiej jakości materiałów, przyjaznych dla skóry jak i środowiska, takich jak m.in. bawełna organiczna, cupro czy TENCEL​. Cały proces produkcji jest ściśle kontrolowany, przebiegając zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. NAGO to nie tylko ubrania wysokiej jakości, ale marka pozwala także stworzyć ponadczasową i praktyczną garderobę na lata. 

Nago x mali bracia Ubogich

Tym razem mar­ka NAGO, reagu­jąc na ota­cza­ją­cą nas codzien­ność, łączy siły ze  Sto­wa­rzy­sze­niem małych bra­ci Ubo­gich, któ­re śpie­szy z pomo­cą oso­bom star­szym  i jest żywą odpo­wie­dzią na pogłę­bia­ją­cą się w spo­łe­czeń­stwie samot­ność, któ­ra w szcze­gól­ny spo­sób doty­ka osób star­szych. Sto­wa­rzy­sze­nie prze­ciw­dzia­ła izo­la­cji i wyob­co­wa­niu spo­łecz­ne­mu senio­rów, w tro­sce o ich samo­po­czu­cie i spo­koj­ną sta­rość, a wspól­nym celem NAGO i mbU w tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie jest czy­nie­nie świa­ta lepszym.

W ten abso­lut­nie wyjąt­ko­wy czas Świąt Wiel­kiej Nocy pol­ska mar­ka wspar­ła naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych, prze­ka­zu­jąc kwo­tę 50 zł z każ­de­go zamó­wie­nia doko­na­ne­go w dniach 07.04–13.04 Sto­wa­rzy­sze­niu małych bra­ci Ubo­gich, któ­re jak co roku, w ramach wiel­ka­noc­nej zbiór­ki ura­to­wa­ło Świę­ta star­szych i samot­nych osób. 

W Pol­sce co czwar­ty senior czu­je się samot­ny. Jest to o tyle bar­dziej dotkli­we, że w tym szcze­gól­nym cza­sie zwy­kle całe rodzi­ny gro­ma­dzi­ły się przy świą­tecz­nym sto­le,  a przy­go­to­wa­niom dań, wypie­ków i zaku­pom nie było koń­ca. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie nie każ­dy z senio­rów będzie miał tą moż­li­wość, a w Wiel­ka­noc samot­ność doskwie­ra jesz­cze bar­dziej. Tym­cza­sem, dla osób star­szych nie­rzad­ko wyj­ście do skle­pu, kio­sku czy kościo­ła sta­no­wi­ło jedy­ną szan­sę na spo­tka­nia i roz­mo­wę z inny­mi ludź­mi, co w obec­nej sytu­acji zwią­za­nej z koro­na­wi­ru­sem – jest nie­moż­li­we. 

Na szczę­ście ratun­kiem dla samot­nych senio­rów, a jed­no­cze­śnie  szan­są na uczy­nie­nie Świąt Wiel­ka­noc­nych wyjąt­ko­wym cza­sem jest nie­oce­nio­na, bez­in­te­re­sow­na pomoc orga­ni­za­cji, jak i wolon­ta­riu­szy, m.in. Sto­wa­rzy­sze­nia małych bra­ci Ubo­gich. Wła­śnie dla­te­go, Sto­wa­rzy­sze­nie w tym wiel­ka­noc­nym cza­sie dotar­ła ze świą­tecz­ny­mi koszy­ka­mi oraz życze­nia­mi do drzwi kil­ku­set star­szych i osa­mot­nio­nych osób. 

Mar­ka NAGO ruszy­ła ze wspar­ciem dla Sto­wa­rzy­sze­nia, udo­wad­nia­jąc, że odpo­wie­dzial­na fir­ma to nie tyl­ko wła­ści­we podej­ście do bran­ży, ale przede wszyst­kim świa­do­me dzia­ła­nia w innych obsza­rach. Orga­ni­zo­wa­na co roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie bra­ci Ubo­gich akcja Wiel­ka­noc­ny koszyk, zyska­ła tym razem wspar­cie pol­skiej mar­ki. Mię­dzy 7 a 13 kwiet­nia, każ­dy klient robią­cy zaku­py na stro­nie www.nago.com wes­prze jed­no­cze­śnie Orga­ni­za­cję. Z każ­de­go zamó­wie­nia mar­ka NAGO prze­ka­za­ła 50 zło­tych na kon­to Sto­wa­rzy­sze­nia, fun­du­jąc tym samym koszyk wiel­ka­noc­ny dla jed­nej star­szej oso­by. 

Co wię­cej, każ­dy z chęt­nych samo­dziel­nie mógł wes­przeć wiel­ka­noc­ną akcję, fun­du­jąc jeden koszyk wiel­ka­noc­ny o war­to­ści 50 zło­tych, dwa koszy­ki za 100 zł za pośred­nic­twem stro­ny www.malibracia.org/wielkanoc/ bądź też wpła­cić na kon­to Sto­wa­rzy­sze­nia daro­wi­znę o dowol­nej kwo­cie (numer kon­ta: 02 1600 1462 1818 9539 9000 0005).

Mimo, że tego­rocz­na Wiel­ka­noc znacz­nie będzie róż­nic się od tej, któ­rą pamię­ta­my, war­to tak­że pomy­śleć o tych, któ­rych cała sytu­acja zwią­za­na z pan­de­mią doty­ka naj­bar­dziej i wspie­rać ich na mia­rę wła­snych moż­li­wo­ści. Empa­tia i poczu­cie wspól­no­ty to bowiem klucz do powro­tu do nor­mal­no­ści i codzien­nej rado­ści. 

#jeste­śmy­ra­zem

#soli­dar­niz­se­nio­ra­mi

Tekst:materiały pra­so­we

Komentarze

komentarzy