MARKA MADE BY… ALEXA CHUNG

Wyrocz­nia tren­dów, wzór god­ny do naśla­do­wa­nia, nosi ubra­nia szy­te na mia­rę ikon mody… Bry­tyj­ka o spe­cy­ficz­nym typie uro­dy. Auten­tycz­na i kon­kret­na. Oto Ale­xa Chung, któ­ra robi krok do przo­du i otwie­ra upra­gnio­ną mar­kę odzie­żo­wą pod swo­im imie­niem i nazwi­skiem.

alexa 3 copy

Mar­ka Ale­xa­chung

Pre­mie­ra mar­ki zapla­no­wa­na jest na maj 2017 rok. Tak napraw­dę, wszy­scy tego ocze­ku­ją i zasta­na­wia­ją się dla­cze­go decy­zja ta zapa­da dopie­ro teraz, a nie w momen­cie naj­więk­sze­go boomu na nazwi­sko Chung. Jej licz­ne pro­jek­ty z gigan­ta­mi taki­mi jak Mark&Spencer, AG Jeans pozwa­la­ją sądzić, że nowa idea odnie­sie tak­że suk­ces. Dla­cze­go Ale­xa dopie­ro teraz decy­du­je się na biz­nes? Chung czu­je się goto­wa na to, by pomy­sły i doświad­cze­nie prze­lać na wła­sny pro­jekt. Pra­ca w świe­cie mody wśród naj­lep­szych kształ­tu­ją Bry­tyj­kę oraz zwia­stu­ją poten­cjał w osią­gnię­ciu sta­tu­su speł­nio­nej busi­nesswo­man.

Atu­tem mar­ki Ale­xa­chung są przede wszyst­kim przy­stęp­ne ceny oraz ofer­ta boga­ta w ubra­nia dzien­ne, wie­czo­ro­we, denim, bie­li­znę, biżu­te­rię oraz buty. Pre­mie­ro­wą kolek­cję będzie moż­na zna­leźć w domach mody takich jak choć­by Sle­frid­ges, Lafay­et­te bądź nabyć przez plat­for­mę inter­ne­to­wą MyTheresa.com. Wszel­kie dzia­ła­nia Ale­xy sku­pia­ją się we wpły­wo­wych sto­li­cach mody takich jak: Nowy Jork, Lon­dyn, Paryż oraz Hong Kong.

Ale­xa Chung…

to oso­bi­stość wiel­kie­go for­ma­tu. Jest twa­rzą świa­to­wych domów mody, zasia­da w pierw­szych rzę­dach na poka­zach i chodzi(ła) po wybie­gach (teraz oka­zjo­nal­nie). Dodat­ko­wo, szli­fu­je „pió­ro”, bo wyda­je książ­kę „It” – pamięt­nik ze świa­ta mody. Publi­ka­cja poka­zu­je świat fashion zza kulis i oba­la mity o ide­al­nym zawo­dzie model­ki. Ale­xa udo­wad­nia, że dąże­nie do per­fek­cji nie ma zbyt wie­le wspól­ne­go z pro­fe­sjo­na­li­zmem pod­czas castin­gów, a pra­ca ta nie jest tak łatwa jak­by to się mogło na pierw­szy rzut oka wyda­wać!

alexa 2

Ale­xa począt­ko­wo pra­gnie otwo­rzyć wła­sny sklep z por­ce­la­no­wy­mi lal­ka­mi. Pięk­ne marze­nie dziew­czyn­ki nie zosta­je speł­nio­ne. Pod­czas waka­cji na Major­ce dziew­czy­na zosta­je odkry­ta przez pra­cow­ni­ka Agen­cji. Tak roz­krę­ca się karie­ra Bry­tyj­ki. Ale­xa wid­nie­je na okład­kach cza­so­pism jak „Elle Girl” i „Cosmo Girl”. To jej dobre­go począt­ki.

Chung rekla­mu­je fir­my Sony Erics­son oraz Fan­ty, jest pożą­da­ną model­ką i po kil­ku latach odcho­dzi ze sce­ny. Na tym jed­nak Bry­tyj­kaa nie koń­czy. W 2005 roku debiu­tu­je w pro­gra­mie „Shot Me!”. Następ­nie wcie­la się w rolę dzien­ni­kar­ki w „Gok’s Fashion Week” i pro­wa­dzi wywiad z gwiaz­da­mi taki­mi jak Jean Gau­tier. Ale­xa ponow­nie wra­ca na wybieg, tym razem pro­mu­jąc kolek­cje Vivien­ne Westwo­od i Stel­li McCart­ney. Zosta­je amba­sa­dor­ką mar­ki Laco­ste i DKNY. Ponow­nie wyco­fu­je się i współ­pra­cu­je tyl­ko z zaprzy­jaź­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi. Do tego krę­gu zali­cza się sam Karl Lager­feld.

Ale­xa jest doce­nia­nia przez wpły­wo­we oso­by takie jak Anna Win­to­ur oraz redak­to­rów New York Time­sa. W 2009 roku odbie­ra Elle Sty­le Award. Zdo­by­wa tym samym tytuł naj­le­piej ubra­nej pre­zen­ter­ki. W 2011 roku otrzy­mu­je wyróż­nie­nie Bri­tish Sty­le Award, któ­re zacho­wu­je jesz­cze przez kolej­ne 3 lata.

alexa 1

Styl by Ale­xa wró­ży…

Suk­ces przez duże S! Ale­xa nazy­wa­na „Kate Moss nowe­go poko­le­nia” nosi ubra­nia uni­ka­to­we i casu­alo­we. Czę­sto inspi­ro­wa­ne męską gar­de­ro­bą z nutą kobie­co­ści uję­tej w ramach vin­ta­ge (koł­nie­rzy­ki przy bluz­kach, koron­ki, hafty). Indy­wi­du­alizm Ale­xy Chung pozwa­la sądzić, że mar­ka odzie­żo­wa Ale­xa­chung to będzie coś total­nie nowe­go i spój­ne­go, co przy­cią­gnie ser­ca nie­jed­nej miło­śnicz­ki sty­lu.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: pinterest.com, instagram.com

 
Komentarze

komen­ta­rzy