Marka FOREO partnerem pokazów mody

Szwedz­ka mar­ka, któ­rej nazwa powsta­ła od słów „For Eve­ry One” (dosłow­nie „Dla każ­de­go”) w sfe­rze beau­ty nie­ustan­nie two­rzy i udo­sko­na­la jak naj­lep­sze roz­wią­za­nia tak, by były dostęp­ne dla każ­de­go. Dzię­ki FOREO we wła­snej łazien­ce każ­de­go dnia, w jed­nej możesz mieć namiast­kę pro­fe­sjo­nal­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych! A wszyst­ko to w myśl zasa­dy: kie­dy czu­jesz się dobrze, wyglą­dasz dobrze. 

Vic­to­ria Bec­kham wio­sna-lato 2019/backstage

Vic­to­ria Bec­kham wio­sna-lato 2019/backstage

Moda i pięk­no wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją, dla­te­go po raz dru­gi szwedz­ka mar­ka zde­cy­do­wa­ła się na bli­ską współ­pra­cę ze świa­tem mody – tym razem urzą­dze­nia UFO Mini po raz pierw­szy uży­to pod­czas tego­rocz­ne­go lon­dyń­skie­go Tygo­dnia Mody na poka­zie wio­sna-lato 2019 Vic­to­rii Bec­kham, za któ­rej kuli­sa­mi FOREO poja­wi­ła się już pod­czas jej poprzed­nie­go poka­zu w Nowym Jor­ku. Ich mod­ny gadżet – UFO Mini, zadbał tym razem o per­fek­cyj­ny wygląd 30 mode­lek tuż przed nało­że­niem maki­ja­żu.

Victoria Beckham wiosna-lato 2019/backstage

Vic­to­ria Bec­kham wio­sna-lato 2019/backstage

Dzię­ki 90-cio sekun­do­we­mu zabie­go­wi pie­lę­gna­cyj­ne­mu: aktyw­nym świa­tłom LED, któ­re UFO mini emi­tu­je oraz pul­sa­cjom T-Sonic™, twarz sta­je się głę­bo­ko nawil­żo­na i roz­świe­tlo­na. Połą­cze­nie UFO mini oraz super-nawil­ża­ją­cej masecz­ki H2Overdose to praw­dzi­wy zastrzyk skład­ni­ków odżyw­czych dla skó­ry, któ­ry zapew­nia jej świe­ży i pro­mien­ny wygląd. H2Overdose – jed­ną z pię­ciu mase­czek z nowej linii FOREO, zapre­zen­to­wa­no po raz pierw­szy na poka­zie Vic­to­rii Bec­kham. Ta nasą­czo­na kwa­sem hia­lu­ro­no­wym masecz­ka wyko­na­na jest z mięk­kiej mikro­fi­bry i w połą­cze­niu z UFO mini zapew­nia cerze pie­lę­gna­cję na mia­rę salo­nu SPA. Potrak­to­wa­nie cery w ten spo­sób, nawet na kil­ka minut przed wyj­ściem na wybieg spra­wia, że Two­ja cera będzie goto­wa na każ­dą oka­zję, w każ­dej sytu­acji.

W ślad zagra­nicz­nych pro­jek­tan­tów podą­ża­ją tak­że nasze rodzi­me domy mody! Współ­pra­cę z mar­ką FOREO pod­ję­ła rów­nież pol­ska mar­ka BIZUU i 20 wrze­śnia pod­czas pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji na sezon jesień-zima 2018/2019, to ona zosta­ła  part­ne­rem całe­go wyda­rze­nia, gosz­cząc na backstage’u i dba­jąc o nie­ska­zi­tel­ne cery mode­lek tuż przed wyj­ściem na wybieg.

BIZUU. Zdjęcia: Olga Jędrzejewska

BIZUU jesień-zima 2018/2019/backstage. Zdję­cia: Olga Jędrze­jew­ska

BIZUU. Zdjęcia: Olga Jędrzejewska

BIZUU jesień-zima 2018/2019/backstage. Zdję­cia: Olga Jędrze­jew­ska

BIZUU jesień-zima 2018/2019/backstage. Zdję­cia: Olga Jędrze­jew­ska

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy