Marija Tiurina – ilustracje, które tłumaczą to co nieprzetłumaczalne

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: marijatiurina.com

Untranslatable00__880

Milion dwa­dzie­ścia pięć tysię­cy sto dzie­więć – tyle słów zawie­ra język angiel­ski. Mimo to, w wie­lu obcych języ­kach ist­nie­ją wyra­zy uży­wa­ne do opi­sy­wa­nia pew­nych uczuć i sytu­acji, któ­re nadal nie wystę­pu­ją w języ­ku angiel­skim.

Spra­wy w swo­je ręce wzię­ła bry­tyj­ska artyst­ka Mari­ja Tiu­ri­na, któ­ra stwo­rzy­ła serię ilu­stra­cji o nazwie „Sło­wa nie­prze­tłu­ma­czal­ne.” Gra­fi­ki poka­zu­ją momen­ty, któ­re nie mają odpo­wied­ni­ka w żad­nym z angiel­skich pojęć.

Oto 14 obraz­ków, któ­re opi­su­ją nastę­pu­ją­ce sło­wa.

1. Cafu­né ­ akt czu­łe­go prze­cze­sy­wa­nia czy­iś wło­sów pal­ca­mi. Bra­zy­lij­czy­cy i Por­tu­gal­czy­cy prak­ty­ku­ją ten gest pod­czas gdy chcą oka­zać tro­skę bli­skiej oso­bie.

Charming-Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture2__880

2. Palegg – wszyst­ko i nic, co możesz poło­żyć na krom­ce chle­ba. Od ogór­ków i oli­wek do soczy­stych pomi­do­rów, od sera z masłem do indy­ka z koper­kiem. Od bura­ków do pla­ster­ków ziem­nia­ka – według Nor­we­gów żołą­dek czło­wie­ka jest w sta­nie pomie­ścić wie­le. Mar­chew­ka i jaj­ko, szyn­ka i musz­tar­da – wszyst­ko mie­ści się w kate­go­rii Palegg.

Charming-Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture__880

3. Gufra – ilość wody, jaką możesz utrzy­mać w dło­niach. Według kul­tu­ry arab­skiej woda to siła i nie­zmą­co­ny spo­kój. Nie­kie­dy nad­cho­dzi sztorm, któ­ry jest nie­zbęd­ny do życia. Woda jest nie­zbęd­na do życia, a ilość któ­ra mie­ści się w naszych dło­niach ozna­cza siłę, o róż­nym natę­że­niu.

Charming-Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture3__880

4. Baku­shan – tak w Japo­nii okre­śla się dziew­czy­nę, któ­ra jest pięk­na… jedy­nie z tyłu. W Pol­sce mamy podob­ne wyra­że­nie, któ­re brzmi „Z przo­du liceum… z tyłu muzeum”.

Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture1__880

5. Schli­mazl – w języ­ku Jidysz nazy­wa się tak oso­bę, któ­rą w każ­dej sytu­acji prze­śla­du­je pech.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-4

6. Duen­de – w języ­ku hisz­pań­skim jest to moc pły­ną­ca z dzieł sztu­ki, któ­ra głę­bo­ko doty­ka wnę­trza czło­wie­ka. ’Duen­de’ obja­wia się jako cie­pło, trze­po­ta­nie, któ­re przy­spie­sza bicie ser­ca i spra­wia, że prze­cho­dzą Cię dresz­cze. Według Hisz­pa­nów, jeśli sztu­ka może wywo­ły­wać takie uczu­cia, to musi być natchnio­na wyż­szym duchem.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-3

7. Age­otori – Japoń­czy­cy nazy­wa­ją tak trau­mę, któ­rą prze­ży­wa­my po wizy­cie u fry­zje­ra, kie­dy to oka­zu­je się, że chcie­li­śmy dobrze, a wyszło odwrot­nie…

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-2

8. Kyoiku­ma­ma – mat­ka, któ­ra nazbyt sku­pia się na roz­wo­ju inte­lek­tu­al­nym swo­ich dzie­ci. Ogra­ni­cza i stro­fu­je dziec­ko, aby osią­ga­ło jak naj­lep­sze wyni­ki w nauce.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-5

9. L’appel Duvi­de – instynk­tow­ne pra­gnie­nie, by sta­wiać sobie wyso­ko poprzecz­kę. We Fran­cji oso­bę, któ­ra jest okre­śla­na jako L’appel Duvi­de cechu­je odwa­ga, brak stra­chu przed wyzwa­nia­mi oraz miłość do adre­na­li­ny.

Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture__880

10. Luft­mensch ­ w języ­ku Jidysz odno­si się do kogoś, kto uwa­ża­ny jest za marzy­cie­la, cho­dzi z gło­wą w chmu­rach. Sło­wo ‘luft­mensch’ dosłow­nie ozna­cza ” oso­bę z powie­trza”.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina

11. Tre­tar – Szwe­dzi uży­wa­ją tego powie­dze­nia, kie­dy mają ocho­tę na dru­gą dolew­kę kawy.

Charming-Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture4__880

12 .Tor­chlus­spa­nik – Niem­cy okre­śla­ją tak strach przed utra­tą moż­li­wo­ści do wyko­ny­wa­nia wie­lu codzien­nych czyn­no­ści, co ma głę­bo­ki zwią­zek z postę­pu­ją­cym wie­kiem.

Charming-Series-of-Illustrations-Depict-What-Words-Fail-to-Capture1__880

13. Scha­den­freu­de ­ w Niem­czech okre­śla się tak uczu­cie przy­jem­no­ści, któ­re pły­nie z nie­szczę­ścia dru­gie­go czło­wie­ka.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-6

14. Tin­go – ‘przy­ja­ciel’, któ­ry czę­sto odwie­dza nas w celu… poży­cza­nia. Naj­pierw pro­si o cukier, póź­niej o pie­nią­dze, następ­nie pró­bu­je zawład­nąć całym domo­stwem. Prze­bie­głe­go kom­pa­na nazy­wa się ‘tin­go’.

cute-illustrations-untranslatable-words-marija-tiurina-7

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy