MANGO/ 10. urodziny Zalando

Zalan­do przed­sta­wia kolej­ną nie­zwy­kłą współ­pra­cę z oka­zji swo­ich 10. uro­dzin. Tym razem to mar­ka Man­go świę­tu­je okrą­głe uro­dzi­ny plat­for­my zapra­sza­jąc czte­ry wybit­ne influ­en­cer­ki do zapro­jek­to­wa­nia ich wła­snej kolek­cji. Dilet­ta Bona­iu­ti (Wło­chy), Blan­ca Miró (Hisz­pa­nia), Per­nil­le Teis­ba­ek (Dania) i Maja Wyh (Niem­cy) wspól­nie ujaw­nia­ją efek­ty tego wyjąt­ko­we­go pro­jek­tu w dedy­ko­wa­nej kam­pa­nii tele­wi­zyj­nej. Trud­no oprzeć się impre­zo­wej atmos­fe­rze, kie­dy czte­ry #man­go­girls, ubra­ne w swo­je autor­skie pro­jek­ty, tań­czą w bia­łej prze­strze­ni wypeł­nio­nej morzem balo­nów, pre­zen­tu­jąc bluz­ki typu over­si­ze, ponad­cza­so­we mary­nar­ki, czy wyra­zi­ste spodnie. 

Limi­to­wa­na kolek­cja Man­go dostęp­na jest od 21 paź­dzier­ni­ka wyłącz­nie w Zalan­do.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy