Małgorzata Łupina nagrodzona na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015!

Małgorzata Łupina na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015 w Hamburgu otrzymała główną nagrodę Intermedia-Globe Gold w kategorii Human Relations and Values za dokument „Trzy na godzinę”, wyprodukowany przez TVN Style!

Vers-24

World Media Festi­val wyda­rze­nie, któ­ra hono­ru­je naj­lep­sze roz­wią­za­nia na mię­dzy­na­ro­do­wą ska­lę w takich kate­go­riach jak Film Kor­po­ra­cyj­ny, Tele­wi­zja i Sieć.  Zwy­cięz­cy, nagra­dza­ni od 2002 roku, są lide­ra­mi współ­cze­snych mediów a sam festi­wal jest jedy­nym takim w Euro­pie. Tego­rocz­na edy­cja odbę­dzie się 6 maja w Ham­bur­gu.

11101082_10152901411193440_5094366876103594926_o

W Indiach, w cią­gu zale­d­wie jed­nej godzi­ny, gwał­co­ne są trzy kobie­ty. Ofia­ra­mi są Hin­du­ski i przy­by­wa­ją­ce z róż­nych stron świa­ta turyst­ki. Gwał­ty mają miej­sce w bia­ły dzień. Na uli­cy, w kinie, w auto­bu­sie. Bestial­ska, nie­rzad­ko zbio­ro­wa prze­moc sek­su­al­na czę­sto skut­ku­je śmier­cią kobie­ty, któ­ra umie­ra z powo­du dozna­nych obra­żeń. Gwał­ci­ciel nie pono­si winy. Win­na jest kobie­ta: jej wygląd, strój, zacho­wa­nie. Doku­ment „Trzy na godzi­nę” to nie repor­taż, lecz przyj­rze­nie się temu szo­ku­ją­ce­mu pro­ble­mo­wi. Opo­wie o nim aktor­ka Anna Dere­szow­ska.

Indie to mocar­stwo, któ­re ma szan­sę stać się trze­cią, po Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Chi­nach, potę­gą świa­ta. W tym kon­tek­ście trud­no przy­jąć popar­te sta­ty­sty­ka­mi fak­ty: w Indiach, w cią­gu zale­d­wie jed­nej godzi­ny, gwał­co­ne są trzy kobie­ty, wśród nich zda­rza­ją się dziew­czyn­ki. Ofia­ra­mi są Hin­du­ski i turyst­ki. Spraw­cy nie są kara­ni, ponie­waż win­na jest kobie­ta.

To one pro­wo­ku­ją męż­czyzn – mówi reno­mo­wa­ny adwo­kat z New Del­hi – gdy­by gwałt przy­tra­fił się mojej cór­ce, oso­bi­ście oblał­bym ją ben­zy­ną i pod­pa­lił”.

Anna Dere­szow­ska – wraż­li­wa, świa­do­ma, nowo­cze­sna, czę­sto podró­żu­ją­ca po świe­cie kobie­ta, posta­no­wi­ła wybrać się do Indii i poroz­ma­wiać z ofia­ra­mi gwał­tów. Spo­tka­ła tam oka­le­czo­ne fizycz­nie i strau­ma­ty­zo­wa­ne kobie­ty pozba­wio­ne jakiej­kol­wiek pomo­cy. Żyją­ce ze świa­do­mo­ścią, że docho­dze­nie spra­wie­dli­wo­ści ska­za­ne jest na poraż­kę. W obec­no­ści Anny wie­le kobiet po raz pierw­szy opo­wie­dzia­ło o swo­im tra­gicz­nym losie, bez­rad­no­ści i potrze­bie wspar­cia.

Nie mogę zapo­mnieć dziew­czy­ny, któ­rą pozna­łam w bied­nej wio­sce nie­da­le­ko Del­hi” – opo­wia­da aktor­ka. „W dwa lata po bar­dzo bru­tal­nym gwał­cie miesz­ka drzwi w drzwi z gwał­ci­cie­lem będą­cym cały czas na wol­no­ści. A on codzien­nie śmie­je się jej w oczy.”

W doku­men­cie wyzna­nia ofiar zesta­wio­ne są z opi­nia­mi poli­ty­ków, stró­żów pra­wa i adwo­ka­tów, któ­rzy bro­niąc opraw­ców obcią­ża­ją winą ofia­ry. Prze­ra­ża­ją­ce jest to, że do obroń­ców gwał­ci­cie­li nale­ży więk­szość przed­sta­wi­cie­li wła­dzy. Pocie­sza fakt, że Annie Dere­szow­skiej uda­ło się dotrzeć do osób sto­ją­cych w obro­nie kobiet i wal­czą­cych o należ­ne im pra­wa: „Spo­tka­łam tu wie­lu odważ­nych i inspi­ru­ją­cych ludzi. Mam nadzie­ję, że moja cór­ka, jeśli przy­je­dzie tu sama za kil­ka­na­ście lat, będzie się czu­ła bez­piecz­na”. Żeby nadzie­je Anny mogły się speł­nić, potrzeb­ne są gło­sy sprze­ci­wu wobec bez­pra­wia. Doku­ment „Trzy na godzi­nę” jest jed­nym z nich.

9937b048-2850-11e4-a5ec-0025b511229e

9af399c4-2850-11e4-abf3-0025b511229e

95bef7f0-2850-11e4-b72e-0025b511229e

975e7374-2850-11e4-9493-0025b511229e

Mał­go­rza­ta Łupi­na, absol­went­ka łódz­kiej fil­mów­ki, reży­ser i ope­ra­tor, zosta­ła zastęp­cą dyrek­to­ra pro­gra­mo­we­go TVN ds. kana­łów tema­tycz­nych, Edwar­da Misz­cza­ka. Do jej zadań nale­żeć będzie nad­zór nad sta­cja­mi TVN Sty­le i TVN Tur­bo.. – Bar­dzo się cie­szę, że mogli­śmy awan­so­wać kobie­tę i nasze­go lojal­ne­go pra­cow­ni­ka, Mał­go­rza­tę Łupi­nę, na sta­no­wi­sko zastęp­cy dyrek­to­ra pro­gra­mo­we­go. To kolej­ny dowód, że TVN jest orga­ni­za­cją stwa­rza­ją­cą uta­len­to­wa­nym ludziom moż­li­wo­ści roz­wi­ja­nia karie­ry – powie­dział Mar­kus Tel­len­bach, pre­zes Gru­py TVN. Łupi­na była zwią­za­na z gru­pą od 2002 roku, reali­zu­jąc m.in. „Kobie­tę na krań­cu świa­ta” czy „Super­nia­nię”. Dzię­ki jej pra­cy TVN Sty­le zaczę­ła osią­gać rekor­do­we wyni­ki oglą­dal­no­ści.

m_l-11

 

Doku­ment zoba­czy­cie w TVN Sty­le w ponie­dzia­łek, 6 kwiet­nia, o 22:55, a jego boha­ter­ki już jutro o 22:30 poja­wią się w “Sekre­tach leka­rzy”.

For Vers-24, War­saw

 _____

PRZECZYTAJ TEZ:Komentarze

komen­ta­rzy