Malevich, Tate Modern, Londyn

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: tate.org.uk

Kazi­mierz Male­wicz (1879–1935), świa­dek rewo­lu­cji bol­sze­wic­kiej, był uro­dzoy w Kijo­wie i pocho­dził z pol­skiej rodzi­ny.

Kazimierz Malewicz, Autoportret, 1908-1910

Kazi­mierz Male­wicz, Auto­por­tret, 1908–1910

Jego malar­skie idee były rów­nież na mia­rę rewo­lu­cji w sztu­ce, bowiem „super­ema­ty­stycz­ny­mi” obra­za­mi sta­rał się prze­kro­czyć wszyst­ko, co dotych­czas ist­nia­ło w sztu­ce.

malevich4

Kazi­mierz Male­wicz, Supre­ma­tyzm, 1915

T02319_10

Kazi­mierz Male­vicz, Dyna­micz­ny Supre­ma­tyzm, 1915/1916

Na aktu­al­nej wysta­wie w Tate Modern zoba­czy­my sce­ny reli­gij­ne, wcze­sne pej­za­że i oczy­wi­ście geo­me­trycz­ne kom­po­zy­cje peł­ne dyna­micz­nych kolo­rów.

Male­wicz ryso­wał już w rodzin­nym Kijo­wie, potem w Kur­sku, i następ­nie w Moskwie. Dzię­ki kolek­cjom kup­ców Moro­zo­wa i Szczu­ki­na mógł oglą­dać obra­zy Mone­ta, Cezanne’a, Matis­sa i Picas­sa.

Nama­lo­wa­ny przez Male­wi­cza „Czar­ny kwa­drat na bia­łym tle” to pierw­sze dzie­ło Supre­ma­ty­zmu i jed­no z naj­słyn­niej­szych dzieł awan­gar­dy XX wie­ku.

Kazimierz Malewicz, Czarny kwadrat, 1913

Kazi­mierz Male­wicz, Czar­ny kwa­drat, 1913

Aktu­al­na retro­spek­ty­wa Male­wi­cza w Tate Modern powsta­ła dzię­ki uda­nej współ­pra­cy pomię­dzy Gale­rią Trie­tia­kow­ską, MoMA oraz Cen­trum Pom­pi­dou.

Wysta­wa gro­ma­dzi przede wszyst­kim pra­ce z trzech kolek­cji: Costa­ki­sa z Tes­sa­lo­nik, Char­dzie­je­wa z Amster­da­mu oraz Ste­de­lijk Museum.

Wysta­wa jest czyn­na do 26.10.2014. Vers-24 pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy