Uroda

Makijażowe trendy/ MAC

Makijażowe trendy ewoluują w szybkim tempie, oferując nieustanne źródło inspiracji. Oto kilka najnowszych, które zdobywają popularność na całym świecie i zachęcają do eksperymentowania z wyglądem.

THANKS, IT’S MAC

THANKS, IT’S MAC

Thanks, it’s MAC to odcień pomad­ki Lustre­glass, któ­ry wywo­łał zamie­sza­nie na całym świe­cie! Ta vira­lo­wa pomad­ka, inspi­ro­wa­na maki­ja­żem z lat 90., nie tyl­ko zapew­nia mod­ny efekt prep­py, ale tak­że inten­syw­ne nawil­że­nie dzię­ki zawar­to­ści ole­ju z nasion malin i orga­nicz­nej oli­wy z oli­wek. Jeśli szu­kasz innych inte­re­su­ją­cych kolo­rów, war­to wypró­bo­wać Lustre­glass w odcie­niach PDA, Posh Pit i Beam The­re Done That.

SOFT GOTH MAC

SOFT GOTH

SOFT GOTH

Gło­śny serial Wednes­day na Net­fli­xie zapo­cząt­ko­wał trend soft goth, styl łączą­cy ele­men­ty mrocz­ne­go sty­lu z deli­kat­nym gotyc­kim gla­mem koja­rzo­nym z poka­za­mi takich marek jak Ver­sa­ce, DSqu­ared i Bur­ber­ry. Jak osią­gnąć taki efekt na ustach? Wystar­czy użyć kon­tu­rów­ki MAC w odcie­niu Night­moth i zmie­szać ją z bal­sa­mem Glow­play Lip Balm in Halo At Me!

DOWNTURNED LINER

DOWNTURNED LINER

Po okre­sie popu­lar­no­ści kocie­go oka i wycią­gnię­te­go ku górze eyeli­ne­rem oka, przy­szła pora na zwrot w dru­gą stro­nę. Dosłow­nie. Trend down­tur­ned liner to pro­sta lub skie­ro­wa­na w dół kre­ska wyko­na­na kred­ką, któ­ra po blen­do­wa­niu two­rzy efekt deli­kat­ne­go przy­dy­mie­nia. Look nawią­zu­je do Lash Sha­dow, tech­ni­ki two­rzą­cej ilu­zję cie­nia z cięż­kich rzęs w kąci­kach oka, sto­so­wa­nej przez Mari­lyn Mon­roe i widzia­nej w fil­mach takich jak Blon­de, Baby­lon i The Idol.

PEARL SKIN

Dzię­ki tren­dom mer­ma­id­co­re i coqu­et­te­co­re per­ło­wy wygląd stał się ponow­nie popu­lar­ny w modzie i uro­dzie. Pearl skin, kon­cep­cja stwo­rzo­na przez Ter­ry­’e­go Bar­be­ra, pole­ga na uzy­ska­niu efek­tu błysz­czą­cej skó­ry, któ­ra mie­ni się kolo­ra­mi dzię­ki inten­syw­ne­mu nawil­że­niu i roz­świe­tle­niu. Aby to osią­gnąć, war­to użyć pro­duk­tów takich jak MAC Hyper Real, pod­kład Stu­dio Radian­ce Serum-Powe­red Foun­da­tion, Stro­be Cre­am Pin­ki­li­te oraz Mine­ra­li­ze Skin Finish w odcie­niu Lightscapade.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacznie…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

Kolek­cja bro­ka­tów M∙A∙C  COSMETICS wła­śnie wzbo­ga­ci­ła się o nowe odcie­nie! Od różo­we­go glit­te­ru w kształ­cie ser­du­szek po hip­no­ty­zu­ją­ce zło­to i sre­bro, któ­re pozwo­lą Ci poczuć się jak pro­fe­sjo­nal­ny maki­ja­ży­sta dosłow­nie w kil­ka chwil. Pro­duk­ty możemy…
Więcej
MakijażUroda

Szminka, na punkcie której oszalał świat - Lip Kit by Kylie Jenner

Od jakie­goś cza­su wszyst­ko, co sygno­wa­ne jest nazwi­skiem „Kar­da­shian”  czy „Jen­ner” musi być ska­za­ne na suk­ces. I nic dziw­ne­go, w koń­cu to naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­na rodzi­na na świe­cie, któ­ra nie­mal wszyst­ko cze­go dotknie, zamie­nia w zło­to. Kwestią…
Więcej