Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów – Jo Malone Lost in Wonder

Kunsztowna w swej prostocie, brytyjska marka Jo Malone London, która niezmiennie zachwyca nieoczywistymi kompozycjami zapachów, zaprasza nas do starożytnych, wiszących ogrodów.

Jo Malone Lost in Wonder

Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i szla­chet­ne­mu Cypress & Gra­pe­vi­ne, któ­re w nie­po­wta­rzal­ny spo­sób uchwy­ci­ły ten maje­sta­tycz­ny widok – prze­nie­siesz się w cza­sie do ogro­du Semiramidy.

Naj­now­sze nuty Lost In Won­der urze­ka­ją zapa­chem cza­ru­ją­cych cypry­sów i słod­kich fig ską­pa­ne­go w słoń­cu i prze­peł­nio­ne­go legen­dar­nym pięk­nem miej­sca stwo­rzo­ne­go przez szar­manc­kie­go kró­la jako wyraz miło­ści dla peł­nej zadu­my i nostal­gii kró­lo­wej. Ogród, oto­czo­ny tro­skli­wą opie­ką, mie­ni się zro­szo­ny­mi kwia­ta­mi i doj­rza­ły­mi owo­ca­mi, a tak­że pną­cy­mi się wino­ro­śla­mi i monu­men­tal­ny­mi drzewami.

Jo Malone Lost in Wonder

Fig & Lotus Flo­wer to słod­ka i peł­na wdzię­ku, deli­kat­na kwia­to­wa kom­po­zy­cja Colo­gne. Kwia­ty lotu­sa muska­ją powierzch­nię lśnią­cej wody sta­wu, a ich deli­kat­ne, zro­szo­ne płat­ki ukła­da­ją się wzdłuż zacie­nio­nych ście­żek. Swo­ją wonią otu­la­ją sub­tel­nie zaokrą­glo­ne, soczy­ste figi, któ­re pod­bi­ja­ją nuty buj­nych drzew. Cypress & Gra­pe­vi­ne to nie­co bar­dziej aro­ma­tycz­na, wiecz­nie zie­lo­na Colo­gne Inten­se. Tu boga­ta roślin­ność i roz­brzmie­wa­ją­ce odgło­sy gło­śnej zaba­wy oży­wia­ją znaj­du­ją­ce się w ogro­dzie roz­le­głe tara­sy i maje­sta­tycz­ne łuki. Świe­żą woń monu­men­tal­nych cypry­sów wzmoc­nio­no drzew­ny­mi akcen­ta­mi pną­cych wino­ro­śli, któ­re osa­dzo­no na głę­bi nuty ambry. Taka kom­bi­na­cja zapa­chów dała odważ­ny i fra­pu­ją­cy efekt. Co wię­cej, obie nowe Colo­gnes moż­na  łączyć ze sobą, bądź dowol­nie z inny­mi zapa­cha­mi z kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don, two­rząc w ten spo­sób sper­so­na­li­zo­wa­ny zapach.

Jo Malone Lost in Wonder

W celu uzy­ska­nia drzew­nej, oży­wia­ją­cej kom­po­zy­cji, Jo Malo­ne Lon­don reko­men­du­je połą­cze­nie  naj­now­sze­go zapa­chu Cypress & Gra­pe­vi­ne z Wood Sage & Sea Salt.  Fig & Lotus Flo­wer z Cypress & Gra­pe­vi­ne stwo­rzy nowo­cze­sne, orzeź­wia­ją­ce połą­cze­nie, a Fig & Lotus Flo­wer z Wood Sage & Sea Salt uwol­ni świe­ży, a jed­no­cze­śnie słod­ki i kwia­to­wy zapach.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malo­ne Lon­don otwie­ra pierw­szy fla­go­wy butik w War­sza­wie. W ten spo­sób bry­tyj­ska mar­ka chce zapew­nić moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­tem. Zwłasz­cza, że zapa­chy nie tyl­ko two­rzą, ale i towa­rzy­szą naszym wspo­mnie­niom.  Dom zapa­cho­wy Jo…
Więcej
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej