Magdalena Frackowiak Jewerly

Piękna, naturalna słowiańska uroda i delikatność – Magdalena Frąckowiak, jedna z najpopularniejszych polskich top modelek, w świecie mody odniosła niekwestionowany sukces. Chodziła w pokazach m.in. Chanel, Louis Vuitton, Marc Jacobs czy Dior. I choć obecnie wiek modelek nadal się przesuwa i z powodzeniem Magda mogłaby kontynuować karierę, postanowiła założyć własny biznes i jak najlepiej wykorzystać popularność i zdobyte kontakty. Dziś biżuterię, którą projektuje pokochały gwiazdy i inne top modelki, m.in. Natasha Poly, Elsa Hosk, Constance Jablonski, Candice Swanepoel.

Autor­ska biżu­te­ria Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak Jewer­ly powsta­je w cało­ści pod czuj­nym nad­zo­rem Mag­dy, któ­ra oso­bi­ście two­rzy każ­dy pro­jekt zaczy­na­jąc od szki­cu, by póź­niej stwo­rzyć odpo­wied­ni pro­to­typ z wosku, któ­ry następ­nie oble­wa­ny jest gip­sem. Per­fek­cja to jej znak roz­po­znaw­czy, dla­te­go nim doj­dzie do powsta­nia koń­co­we­go efek­tu – biżu­te­rii, potrze­ba mnó­stwo dys­ku­sji i roz­mów. Model­ka oso­bi­ście bra­ła udział w warsz­ta­tach we Wło­szech, by od pod­szew­ki poznać rze­mio­sło i pro­ces two­rze­nia biżu­te­rii. Dla­cze­go wła­śnie biżu­te­ria? Mało kto wie, że model­ka przez chwi­lę stu­dio­wa­ła archi­tek­tu­rę, więc miłość do sztu­ki (w szcze­gól­no­ści rzeź­by) fascy­no­wa­ła ją od daw­na. Chcia­ła też – podob­nie jak archi­tek­ci – two­rzyć coś oso­bi­ste­go, co może być prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie i prze­trwa lata. Póź­niej­sza pra­ca i suk­ce­sy, jakie odnio­sła w świe­cie mody z któ­rym sztu­ka rów­nież jest ści­śle zwią­za­na, pozwo­li­ły na skru­pu­lat­ną i prze­my­śla­ną pra­cą nad każ­dą kolek­cją, któ­ra zmie­nia się wraz z panu­ją­cy­mi tren­da­mi. Mag­da każ­dy z egzem­pla­rzy trak­tu­je jak małe rzeź­by – dzie­ła sztu­ki. Co czy­ni jej biżu­te­rię luk­su­so­wym? Bez wąt­pie­nia mate­riał szla­chet­ny, z jakiej jest wyko­na­na, a jest to 18-kara­to­we zło­to! Cała jej pro­duk­cja za któ­rą stoi gru­pa rze­mieśl­ni­ków, w tym naj­bliż­sza przy­ja­ciół­ka model­ki Maja Stę­pień (któ­ra zaj­mu­je się kie­run­kiem arty­stycz­nym mar­ki) znaj­du­je się w Pol­sce. Na szczę­ście Mag­dzie nie bra­ku­je nowych pomy­słów, a obec­nie jej kolek­cje oprócz tra­dy­cyj­nych kol­czy­ków, pier­ścion­ków czy łań­cusz­ków posze­rzy­ły się tak­że o cho­ke­ry i kol­czy­ki lip cuff. Model­ka przy­zna­je, że jej ulu­bio­nym ele­men­tem z kolek­cji są kol­czy­ki – zarów­no te o cylin­drycz­nym kształ­cie, jak i te do nosze­nia poje­dyn­czo, nowo­cze­sne i tro­chę zadzior­ne. Geo­me­tria jest zde­cy­do­wa­nie punk­tem odnie­sie­nia przy two­rze­niu każ­dej z kolek­cji. Inspi­ra­cje? Od wystaw MoMa w Nowym Jor­ku, po pra­ce rzeź­bia­rza Richar­da Ser­ry, pro­jek­ty Rafa Simon­sa dla dom mody Dior czy biżu­te­rię Gaia Repos­si and Del­fi­na Delet­trez.

Model­ka sil­nie zwią­za­na z modą, nie zamie­rza się z nią roz­sta­wać! Po 15 latach obec­no­ści w prze­my­śle modo­wym i deka­dzie spę­dzo­nej na naj­więk­szych świa­to­wych wybie­gach, Mag­da nauczy­ła się jak do życia pod­cho­dzić z pasją i bycia kre­atyw­ną, skąd ogrom­na chęć zmia­ny, by wybieg zamie­nić na warsz­tat rze­mieśl­ni­czy. I jak sama przy­zna­je, pasjo­nu­je ją two­rze­nie biżu­te­rii, któ­ra jest ele­men­tem sztu­ki. Takim, któ­ry każ­da z nas może mieć!

Biżu­te­ria dostęp­na jest na stro­nie https://magdalenafrackowiak.com/, a ceny waha­ją się od 1000 do 10 000 euro.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy