MAGDA BUTRYM LOOKBOOK WIOSNA/LATO 2015

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

magda-butrym_foto_lookbook2_01

Ręcz­nie wypla­ta­ne skó­rza­ne spód­ni­ce, zamszo­we sukien­ki i płasz­cze, czy mary­nar­ki z ręcz­nie tka­ne­go na kro­śnie jedwa­biu to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty dru­giej autor­skiej kolek­cji mar­ki MAGDA BUTRYM na sezon wiosna/lato 2015.

Styl mar­ki MB to luk­su­so­we, bez­pre­ten­sjo­nal­ne ubra­nia pret-a-por­ter wyko­rzy­stu­ją­ce tech­ni­ki ręcz­ne­go rze­mio­sła. Kolek­cje są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin, w więk­szo­ści pocho­dzą­cych z wło­skich manu­fak­tur. W kolek­cji wiosna/lato 2015, pro­jek­tant­ka rein­ter­pre­tu­je kla­sycz­ne wzo­ry z prze­ło­mu lat 60-tych i 70-tych.

Tworząc kolekcję wiosna/lato 2015 inspirowałam się kinematografią lat 60-tych i 70-tych oraz stylem aktorek tamtej epoki. Był to okres „wyzwolenia” obyczajowego, kobiety zaczęły „nosić się” w sposób autentyczny, po raz pierwszy przestały przejmować się tym, jaki obraz siebie powinny prezentować, gdy wychodzą na zewnątrz domu.”

Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem kolek­cji MAGDA BUTRYM wiosna/lato 2015 są ubra­nia uszy­te z ręcz­nie robio­nych na kro­śnie jedwab­nych tka­nin oraz sukien­ki i spód­ni­ce wypla­ta­ne z naj­de­li­kat­niej­szych skór. Dzię­ki wyjąt­ko­wo sta­ran­ne­mu wyko­na­niu powsta­ją uni­ka­to­we i jedy­ne w swo­im rodza­ju wzo­ry. Ple­cio­ną skó­rza­ną spód­ni­cę , któ­rej pro­ces powsta­wa­nia wyma­ga oko­ło trzy­dzie­stu godzin pra­cy doce­ni­ła i zało­ży­ła m.in. Kim Kar­da­shian.

1 2 3 4 5 6

MAGDA BUTRYM to luk­su­so­wa mar­ka modo­wa ready-to-wear zało­żo­na w 2014 roku przez pro­jek­tant­kę Mag­da­le­nę Butrym oraz jej part­ner­kę biz­ne­so­wą Alek­san­drę Halem­bę. Dyrek­to­rem arty­stycz­nym mar­ki jest Jolan­ta Aerts.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy