Kolek­cja bro­ka­tów M∙A∙C  COSMETICS wła­śnie wzbo­ga­ci­ła się o nowe odcie­nie! Od różo­we­go glit­te­ru w kształ­cie ser­du­szek po hip­no­ty­zu­ją­ce zło­to i sre­bro, któ­re pozwo­lą Ci poczuć się jak pro­fe­sjo­nal­ny maki­ja­ży­sta dosłow­nie w kil­ka chwil. Pro­duk­ty może­my sto­so­wać na twa­rzy, skó­rze i wło­sach – w ten spo­sób stwo­rzy­my olśnie­wa­ją­cy look pełen bły­sku, ide­al­ny na festi­wa­lo­we sza­leń­stwo! Bro­ka­to­we port­fo­lio kolek­cji GALACTIC GLITTER uzu­peł­nio­ne jest rów­nież o poły­sku­ją­ce błysz­czy­ki dopeł­nia­ją­ce cały makijaż.

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Makijażowe trendy/ MAC

Maki­ja­żo­we tren­dy ewo­lu­ują w szyb­kim tem­pie, ofe­ru­jąc nie­ustan­ne źró­dło inspi­ra­cji. Oto kil­ka naj­now­szych, któ­re zdo­by­wa­ją popu­lar­ność na całym świe­cie i zachę­ca­ją do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wyglą­dem. THANKS, IT’S MAC Thanks, it’s MAC to odcień pomad­ki Lustre­glass, który…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacznie…
Więcej
MakijażUroda

Szminka, na punkcie której oszalał świat - Lip Kit by Kylie Jenner

Od jakie­goś cza­su wszyst­ko, co sygno­wa­ne jest nazwi­skiem „Kar­da­shian”  czy „Jen­ner” musi być ska­za­ne na suk­ces. I nic dziw­ne­go, w koń­cu to naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­na rodzi­na na świe­cie, któ­ra nie­mal wszyst­ko cze­go dotknie, zamie­nia w zło­to. Kwestią…
Więcej