Kolek­cja bro­ka­tów M∙A∙C  COSMETICS wła­śnie wzbo­ga­ci­ła się o nowe odcie­nie! Od różo­we­go glit­te­ru w kształ­cie ser­du­szek po hip­no­ty­zu­ją­ce zło­to i sre­bro, któ­re pozwo­lą Ci poczuć się jak pro­fe­sjo­nal­ny maki­ja­ży­sta dosłow­nie w kil­ka chwil. Pro­duk­ty może­my sto­so­wać na twa­rzy, skó­rze i wło­sach – w ten spo­sób stwo­rzy­my olśnie­wa­ją­cy look pełen bły­sku, ide­al­ny na festi­wa­lo­we sza­leń­stwo! Bro­ka­to­we port­fo­lio kolek­cji GALACTIC GLITTER uzu­peł­nio­ne jest rów­nież o poły­sku­ją­ce błysz­czy­ki dopeł­nia­ją­ce cały maki­jaż.

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacz­nie…
Więcej
MakijażUroda

Szminka, na punkcie której oszalał świat - Lip Kit by Kylie Jenner

Od jakie­goś cza­su wszyst­ko, co sygno­wa­ne jest nazwi­skiem „Kar­da­shian”  czy „Jen­ner” musi być ska­za­ne na suk­ces. I nic dziw­ne­go, w koń­cu to naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­na rodzi­na na świe­cie, któ­ra nie­mal wszyst­ko cze­go dotknie, zamie­nia w zło­to.…
Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…
Więcej