M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

Kolek­cja bro­ka­tów M∙A∙C  COSMETICS wła­śnie wzbo­ga­ci­ła się o nowe odcie­nie! Od różo­we­go glit­te­ru w kształ­cie ser­du­szek po hip­no­ty­zu­ją­ce zło­to i sre­bro, któ­re pozwo­lą Ci poczuć się jak pro­fe­sjo­nal­ny maki­ja­ży­sta dosłow­nie w kil­ka chwil. Pro­duk­ty może­my sto­so­wać na twa­rzy, skó­rze i wło­sach – w ten spo­sób stwo­rzy­my olśnie­wa­ją­cy look pełen bły­sku, ide­al­ny na festi­wa­lo­we sza­leń­stwo! Bro­ka­to­we port­fo­lio kolek­cji GALACTIC GLITTER uzu­peł­nio­ne jest rów­nież o poły­sku­ją­ce błysz­czy­ki dopeł­nia­ją­ce cały maki­jaż.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy