NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS.

W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, któ­re bez­po­śred­nio dzia­ła­ją na rzecz wal­ki z HIV/AIDS oraz poma­ga­ją oso­bom dotknię­tym cho­ro­bą w ponad 35 kra­jach.

W Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS nasi pra­cow­ni­cy mają oka­zję odło­żyć pędz­le do maki­ja­żui, poprzez wolon­ta­riat, pomóc oso­bom zaka­żo­nym wiru­sem HIV i cho­rym na AIDS. Poma­ga­nie jest zapi­sa­ne w naszym DNA. Dzię­ki kam­pa­nii VIVA GLAM, MAC Cosme­tics zro­bi­ło napraw­dę dużo dla osób dotknię­tych tą przy­pa­dło­ścią. Jest to dla nas ogrom­ny powód do dumy i efekt zaan­ga­żo­wa­nia naszych pra­cow­ni­ków dla pro­jek­tu VIVA GLAM” mówi Nan­cy Mahon, Glo­ba­lE­xe­cu­ti­ve Direc­tor of the M·A·C AIDS Fund.

M·A·C AIDS Fund dzia­ła wyłącz­nie na bazie akty­wa­cji kon­su­men­tów – 100% zysku zesprze­da­ży poma­dek VIVA GLAM jest prze­zna­cza­ne na wal­kę z HIV/AIDS (z wyłą­cze­niem­po­dat­ku VAT). Do dzi­siaj kam­pa­nia zebra­ła ponad 490 milio­nów dola­rów. Jako naj­więk­szy nie­far­ma­ceu­tycz­ny pod­miot wspie­ra­ją­cy oso­by z HIV/AIDS Fun­dusz M∙A∙C dokła­da nie­ustan­nych sta­rań, by zna­czą­co popra­wić warun­ki życia osób żyją­cych z HIV/AIDS. Jego dzia­ła­nia sku­pia­ją się na pod­kre­śla­niu kore­la­cji pomię­dzy ubó­stwem a AIDS, zwięk­sza­niu dostę­pu do świad­czeń medycz­nych gorzej sytu­owa­nych spo­łecz­no­ści oraz na docie­ra­niu dore­gio­nów igno­ro­wa­nych przez inne fun­da­cje.

Dzię­ki dzia­łal­no­ści M·A·C AIDS Fund, M·A·C sze­rzy swo­je prze­sła­nie nie tyl­ko 1 grud­nia, ale­każ­de­go dnia. W cią­gu roku nie­sie wspar­cie ponad 1812 orga­ni­za­cjom i dostar­cza ponad 9540dofinansowań dla dzia­łań non-pro­fit poprzez M·A·C AIDS Fund.

Pomóż w wal­ce prze­ciw­ko HIV/AIDS kupu­jąc pomad­kę VIVA GLAM onli­ne lub w naj­bliż­szym salo­nie M·A·C.

1 POMADKA VIVA GLAM TO:

  • 1 SZYBKI TEST NA OBECNOŚĆ HIV;
  • 1 PARA BUTÓW DO SZKOŁY DLA OSIEROCONEGO DZIECKA Z AIDS;
  • 1 NOWE UBRANIE NA ROZMOWĘ O PRACĘ DLA MIESZKAŃCA PLACÓWKI DLA OSÓB ZAKAŻONYCH;
  • 1 TYDZIEŃ ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH DLA MATKI I DZIECKA ZAKAŻONYCH HIV;
  • 2 NOCE W CZYSTYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU DLA OSOBY ŻYJĄCEJ Z WIRUSEM;
  • 10 INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANYCH, POŻYWNYCH POSIŁKÓW DLA OSOBY ZARAŻONEJ WIRUSEM HIV/AIDS;
  • 14 TESTÓW NA OBECNOŚĆ HIV DLA KOBIET W CIĄŻY;
  • 32 ZESTAWY BEZPIECZNEGO SEKSU ZAWIERAJĄCYCH PREZERWATYWY, LUBRYKANT I INSTRUKCJE;
  • 200 NOWYCH STRZYKAWEK DLA OSÓB ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI W ZAMIAN ZA UŻYWANE IGŁY, KTÓRE MOGĄ PRZENOSIĆ WIRUSA;
  • 254 PREZERWATYWY, ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ HIV.

Mar­ka będzie świę­to­wać 25 lat VIVA GLAM wpro­wa­dza­jąc na rynek na począt­ku 2019 roku nową pomad­kę. Już dzi­siaj moż­na obser­wo­wać Insta­gram @maccosmetics, aby zoba­czyć jak M·A·C obcho­dzi Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS.

O M·A·C AIDS FUND

Od dnia powsta­nia w 1994 roku, M·A·C AIDS Fund, czy­li filan­tro­pij­ny fun­dusz M·A·CCosmetics, zgro­ma­dził nie­mal 500 milio­nów dola­rów, wyłącz­nie dzię­ki sprze­da­ży poma­dek i błysz­czy­ków M·A·C VIVA GLAM. Fun­dusz jest ser­cem M·A·C Cosme­tics, cele­bru­ją­cym życie, róż­no­rod­ność oraz otwar­tą posta­wę fir­my. Współ­pra­cu­jąc z odważ­ny­mi i wizjo­ner­ski­mi orga­ni­za­cja­mi wal­czą­cy­mi z epi­de­mią w naj­bar­dziej nara­żo­nych spo­łecz­no­ściach, M·A·CAIDS Fund poko­nu­je AIDS.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za dobre ser­ce i umysł, któ­ry podą­żał za marze­nia­mi. Kop­ciu­szek prze­wi­dział…
Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…
Więcej
NewsroomUroda

RED, RED, RED by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Nastaw się na żywio­ło­we uwo­dze­nie wraz z pale­tą ogni­stych odcie­ni w kolo­rze RED, RED, RED. Pozbądź się wszel­kich zaha­mo­wań i daj się ponieść fali gorą­cych czer­wie­ni. Oczy pokry­je gama kolo­rów: od deli­kat­ne­go różu do soczy­ste­go bur­gun­da, pod­czas gdy na…
Więcej