Najnowsza, swobodna, a jednocześnie elegancka kolekcja Levi’s ® Made & Crafted® na sezon wiosna – lato 2021 to wyraz wszystkiego, o czym teraz marzymy: słoneczne popołudnie gdzieś w Kalifornii, błękitne Morze Śródziemne, słone powietrze i powiew bryzy prosto znad oceanu.

Levis nowa kolekcja

Spo­śród wszyst­kich waka­cyj­nych desty­na­cji, sło­necz­na Kali­for­nia i Riwie­ra Fran­cu­ska nie­wąt­pli­wie nie mają sobie rów­nych. Nic więc dziw­ne­go, że to wła­śnie te cha­rak­te­ry­stycz­ne i kli­ma­tycz­ne miej­sca sta­ły się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kolek­cji mar­ki na sezon wio­sna-lato 2021. Paci­fic Rivie­ra to prze­peł­nio­na słoń­cem, morzem moda jean­so­wa, w któ­rej spodnie, koszul­ki i topy w ide­al­ny spo­sób łączą w sobie ele­gan­cję fran­cu­skiej Riwie­ry z kali­for­nij­ską swo­bo­dą, two­rząc nie­wy­mu­szo­ny styl z przy­mru­że­niem oka. Nowo­cze­sne, luź­ne kro­je, łączą więc w sobie styl żeglar­ski z funk­cjo­nal­no­ścią, co spra­wia, że to ide­al­ny wybór na zbli­ża­ją­ce się lato. Kolek­cję wyróż­nia pro­sta, sub­tel­na este­ty­ka skon­cen­tro­wa­na głow­nie na deta­lach inspi­ro­wa­nych żeglar­stwem. Luź­niej­sze  kro­je sta­ją się jesz­cze bar­dziej widocz­ne za spra­wą nowych mode­li spodni. m.in.  551 ®Z Authen­tic Stra­ight z sze­ro­ką nogaw­ką oraz Loose Stra­ight o jesz­cze luź­niej­szym kro­ju i z szer­szą nogaw­ką. Swo­bod­nych faso­nów nie zabrak­nie rów­nież w gór­nych czę­ściach gar­de­ro­by: kurt­ka Over­si­zed Type II Truc­ker, blu­zy z kap­tu­rem czy nowa koszul­ka Short Sle­eve Loose Tee z opa­da­ją­cym na ramię ręka­wem, wyko­na­ne z mię­si­stej, gru­bej baweł­ny inspi­ro­wa­nej sty­lem lat 90. to tyl­ko jed­ne z nie­wie­lu pro­po­zy­cji przy­go­to­wa­nych przez mar­kę w tym sezo­nie. Poza luź­ny­mi syl­wet­ka­mi, w kolek­cji Made & Cra­fted® Levi’s® sta­wia tak­że na nowo­cze­sne, funk­cjo­nal­ne i dobrze zna­ne, a jed­no­cze­śnie odświe­żo­ne for­my wzbo­ga­co­ne o mary­ni­stycz­ne akcen­ty. I tak, pale­ta barw inspi­ro­wa­na nad­mor­skim kli­ma­tem w zesta­wie­niu z kolo­ra­mi zie­mi taki­mi jak ecru czy jasny brąz, wspa­nia­le pod­kre­śla zarów­no kli­mat Kali­for­nii, jak i Riwie­ry. Ponad­to, w kolek­cji znaj­dzie­my wyko­na­ne z orga­nicz­nej baweł­ny wygod­ne spodnie, koszu­le w kra­tę, t‑shirty w paski, żeglar­skie płasz­cze prze­ciw­desz­czo­we oraz blu­zy – wszyst­kie w odważ­nych połą­cze­niach kolo­rów i fak­tur. Prócz luź­niej­szych syl­we­tek, dam­ska odsło­na kolek­cji Levi’s® Made & Cra­fted to odzwier­cie­dle­nie deli­kat­ne­go prze­py­chu, wyra­ża­ją­ce­go się w deta­lach, t.j. koron­ki, marsz­czo­ne ręka­wy over­si­ze, funk­cjo­nal­ne kie­sze­nie, czy deli­kat­ne sznur­ki doda­ne do topów, bluz, jean­sów czy kurtek.

Tego­rocz­na kolek­cja dam­ska Levi’s ® Made & Cra­fted® łączy w sobie luz nad­mor­skich waka­cji ze swo­bod­nym, ale jed­no­cze­śnie ele­ganc­kim sty­lem, sta­no­wiąc swo­isty kon­trast pomię­dzy luź­ny­mi kro­ja­mi lat 80. i 90. i dopa­so­wa­ny­mi syl­wet­ka­mi. Co wię­cej, w ramach zaan­ga­żo­wa­nia mar­ki w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w kolek­cji poja­wią się tak­że nowe pro­po­zy­cje dżin­sów stwo­rzo­nych z baweł­ny orga­nicz­nej. Levi’s® Made & Cra­fted two­rzy modę będą­cą odzwier­cie­dle­niem swo­bod­nej ele­gan­cji, cze­go odzwier­cie­dle­niem nie­wąt­pli­wie jest kolek­cja jean­so­wych spodni m.in. w posze­rzo­nej gamie kro­ju Column, czy­li w spodniach z wyso­kim sta­nem o pro­stym kro­ju z sze­ro­ką nogaw­ką, oraz w nowym mode­lu Ple­at Column – spodniach z wyso­kim sta­nem i jesz­cze szer­szą nogaw­ką z pli­są wzdłuż środ­ka nogaw­ki. Odro­bi­nę węż­sza, a jed­nak wciąż wygod­na syl­wet­ka to np. Pipe Stra­ight, czy­li spodnie z wyso­kim sta­nem o pro­stej nogawce.

Mar­ka Levi’s®, nie­ustan­nie podą­ża­jąc śla­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, w naj­now­szej kolek­cji Made & Cra­fted znacz­nie zwięk­sza zuży­cie mate­ria­łu zwa­ne­go Ten­celTM x Refi­braTM – wytrzy­ma­łe­go włók­na wyso­kiej jako­ści wyko­na­ne­go z drew­na pocho­dzą­ce­go z lasów zarzą­dza­nych odpo­wie­dzial­nie oraz poużyt­ko­wych skraw­ków baweł­ny – ren mięk­ki mate­riał w połą­cze­niu z baweł­ną two­rzy ide­al­ną pod­sta­wę dla róż­ne­go rodza­ju pro­duk­tów. Kolek­cja Levi’s® Made &Crafted kon­ty­nu­uje wpro­wa­dza­nie baweł­ny orga­nicz­nej do szy­cia nie tyl­ko dzia­ni­no­wych topów, ale tak­że deni­mo­wych spodni i kur­tek truc­ker. Eko­lo­gicz­ne rol­nic­two i sys­te­my upra­wy pozwa­la­ją bowiem na rege­ne­ra­cję gle­by, pozwa­la­jąc zacho­wać jej żyzność, redu­ku­jąc zuży­cie tok­sycz­nych pesty­cy­dów oraz wspie­ra­jąc pod­trzy­my­wa­nie bioróżnorodności.

Kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna-lato 2021 to zatem nie tyl­ko pięk­ne ubra­nia, wyso­ka jakość i bez­kon­ku­ren­cyj­ny styl, ale przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­ność za środowisko.

Co gwa­ran­tu­je naj­lep­szą jakość ofe­ro­wa­ną przez Levi’s® Made & Cra­fted? Z pew­no­ścią jest to japoń­skie rze­mio­sło. Ręcz­nie wykoń­czo­ne pro­duk­ty wyko­na­ne z japoń­skie­go deni­mu pre­mium maja tą prze­wa­gę, że z wie­kiem sta­ją się jesz­cze lep­sze. W ramach kolek­cji Made in Japan mar­ka Levi’s® kon­ty­nu­uje współ­pra­cę obej­mu­ją­cą pięk­ne, ręcz­nie wytwa­rza­ne ubra­nia o wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rze, wyko­na­ne ze spe­cjal­nie stwo­rzo­ne­go dla Levi’s® Made & Cra­fted przez Kaiha­ra Denim Mill deni­mu – to jed­na z naj­słyn­niej­szych fabryk tek­sty­liów w Japo­nii, zna­na z wyjąt­ko­wej tech­ni­ki far­bo­wa­nia mate­ria­łów. Jak roz­po­znać pro­duk­ty wyko­na­ne z japoń­skie­go deni­mu? Tka­ni­ny pocho­dzą­ce z Japo­nii ozna­czo­ne są na wyso­ko­ści pasa, po wewnętrz­nej stro­nie pro­duk­tu japoń­ską fla­gą. Dodat­ko­wo, każ­dy z nich wyróż­nia się na tle innych wyjąt­ko­wą, skó­rza­ną tło­czo­ną naszyw­ką, przed­sta­wia­ją­cą zachód słońca.

Levis nowa kolekcja Levis kurtka dzinsowa jeansy Levis jeansy Levis Levis kurtka dzynsowa Levis nowa kolekcja jeansy Levis Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Kie­dy Stu­dio Ghi­bli wyemi­to­wa­ło w 1997 roku Księż­nicz­kę Mono­no­ke, ten epic­ki film fan­ta­sy zachwy­cił japoń­ską publicz­ność, bijąc rekor­dy oglą­dal­no­ści. Dziś film Hay­ao Miy­aza­kie­go jest uwa­ża­ny za arcy­dzie­ło uwiel­bia­ne na całym świe­cie, za zapie­ra­ją­cy dech w…
Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® PREZENTUJE KAMPANIE „THE GREATEST STORY EVER WORN”.

W tym roku przy­pa­da 150. rocz­ni­ca powsta­nia jean­sów Levi’s® 501®, któ­re śmia­ło może­my nazwać jed­ną z nie­prze­mi­ja­ją­cych ikon świa­to­we­go sty­lu. To wzór, od któ­re­go wywo­dzą się wszyst­kie inne jean­sy. W cią­gu swo­jej 150-let­niej histo­rii model…
Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej