Architektura

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Przestronny dwupoziomowy apartament w Zielonej Górze stał się oazą luksusu dla młodego małżeństwa, które podróżuje po świecie. Projektując wnętrze, architektka Samanta Michalewicz z pracowni ARTchitektura postawiła na elegancję, wyrafinowanie i przytulność, tworząc harmonijną przestrzeń, która spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Luk­sus na dwóch pozio­mach: apar­ta­ment zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Michalewicz

Elegancja i funkcjonalność

Apar­ta­ment zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Micha­le­wicz zaska­ku­je nie tyl­ko wytwor­nym wyglą­dem, ale i inno­wa­cyj­nym roz­kła­dem pomiesz­czeń. Tra­dy­cyj­ne roz­wią­za­nia zosta­ły odwró­co­ne – sypial­nia wła­ści­cie­li znaj­du­je się na niż­szym pozio­mie, pod­czas gdy część dzien­nej gości na górze. To nie­ty­po­we podej­ście spra­wia, że apar­ta­ment zysku­je uni­kal­ny cha­rak­ter i funkcjonalność.

Wyrafinowane detale: Kamień i tkaniny jako kluczowe elementy wystroju

Kamień oraz tka­ni­ny odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w aran­ża­cji wnę­trza. Wyjąt­ko­we wzo­ry kamie­nia, takie jak bra­zy­lij­ski Pata­go­nia czy wło­ski Ara­be­sca­to, nada­ją pomiesz­cze­niom nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter i ele­gan­cję. Tka­ni­ny, takie jak welur czy mięk­kie tka­ni­ny obi­cio­we, doda­ją przy­tul­no­ści i cie­pła, rów­no­wa­żąc chłód kamie­nia. Dba­jąc o deta­le, archi­tekt­ka stwo­rzy­ła spój­ną kom­po­zy­cję, w któ­rej każ­dy ele­ment ma zna­cze­nie i wpły­wa na osta­tecz­ny efekt.

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Luk­sus na dwóch pozio­mach: apar­ta­ment zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Michalewicz

- Ele­gan­cja nie ma nic wspól­ne­go z przy­pad­kiem. Tu każ­dy detal ma zna­cze­nie, jed­no wyni­ka z dru­gie­go. Ryflo­wa­nia na ścia­nie przy scho­dach są odpo­wie­dzią na ryflo­wa­nia na oka­pie w kuch­ni, okrą­głe lam­py Aro­mas, nawią­zu­ją do uchwy­tów. Nawet gniazd­ka i włącz­ni­ki były  spe­cjal­nie dobra­ne, by kom­po­no­wa­ły się z wnę­trzem, to kolek­cja Kon­takt – Simon, Simon 54 GO. Dodat­ko­wym jej atu­tem, poza ele­ganc­kim wyglą­dem, jest moż­li­wość ste­ro­wa­nia smart­fo­nem lub table­tem. Dzię­ki temu wła­ści­cie­le mogą na odle­głość, pod­czas swo­ich podró­ży, ste­ro­wać role­ta­mi i świa­tłem, symu­lu­jąc swo­ją obec­ność. – mówi archi­tekt­ka Saman­ta Michalewicz

Indywidualne podejście: dostosowanie przestrzeni do potrzeb klientów

Pro­jek­to­wa­nie apar­ta­men­tu pole­ga­ło tak­że na dosto­so­wa­niu prze­strze­ni do indy­wi­du­al­nych potrzeb wła­ści­cie­li. Wydzie­lo­no obszer­ną stre­fę sypial­nia­ną, któ­ra zapew­nia kom­for­to­wy wypo­czy­nek i relaks. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­co­no na deta­le, takie jak wygłu­sze­nie pomiesz­czeń czy zapro­jek­to­wa­nie indy­wi­du­al­nych mebli, co spra­wia, że apar­ta­ment sta­je się ide­al­nym miej­scem do wypo­czyn­ku i rege­ne­ra­cji sił.

W sypial­ni znaj­dzie­my nawią­za­nia do czę­ści salo­no­wej zarów­no ryflo­wa­nia, sztu­ka­te­rie, jak i lam­py pod­kre­śla­ją kon­se­kwen­cję stylistyczną.
Obszer­ne łóż­ko, zagłó­wek i pufa zosta­ły wyko­na­ne według indy­wi­du­al­ne­go pro­jek­tu pro­jek­tant­ki. Mięk­kie tka­ni­ny nada­ją przy­tul­no­ści, a ich mie­dzia­ne odcie­nie pięk­nie wybi­ja­ją się na czar­nym tle.

W entrée na dole zapla­no­wa­no pod­wie­szo­ne sufi­ty i zabu­do­wę gar­de­ro­bia­ną, ukry­wa­jąc skrzyn­ki i zasta­ne dewe­lo­per­skie zabu­do­wy wysta­ją­ce ze ścian, posta­wio­no tak­że na drzwi z odwrot­ną przy­lgą – w efek­cie otrzy­ma­no spój­ne linie i zor­ga­ni­zo­wa­ną kom­po­zy­cję wizualną.

Łazien­ka master zosta­ła powięk­szo­na kosz­tem dewe­lo­per­skiej sypial­ni, któ­ra zosta­ła poko­jem gościn­nym, a poprzez ten zabieg uzy­ska­no dodat­ko­wą prze­strzeń na wan­nę i prysz­nic walk-in ergo­no­micz­nych i wygod­nych rozmiarów.

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Luk­sus na dwóch pozio­mach: apar­ta­ment zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Michalewicz

Luksus i funkcjonalność w jednym

Prze­strzen­ny apar­ta­ment w Zie­lo­nej Górze, zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Micha­le­wicz z pra­cow­ni ART­chi­tek­tu­ra, to dosko­na­łe połą­cze­nie ele­gan­cji, wyra­fi­no­wa­nia i funk­cjo­nal­no­ści. Nie­ty­po­wy roz­kład pomiesz­czeń, wyjąt­ko­we deta­le oraz indy­wi­du­al­ne podej­ście do pro­jek­to­wa­nia spra­wia­ją, że to ide­al­ne miej­sce dla mło­dych mał­żeństw poszu­ku­ją­cych luk­su­so­we­go i przy­tul­ne­go domu.

Luksus na dwóch poziomach: apartament zaprojektowany przez Samantę Michalewicz

Luk­sus na dwóch pozio­mach: apar­ta­ment zapro­jek­to­wa­ny przez Saman­tę Michalewicz

pro­jekt: Saman­ta Micha­le­wicz, ARTchitektura
sesja zdję­cio­wa: bilbil.pl – foto­gra­fia i marketing
elek­try­ka: Xconnect

Restaurant Market w Kamienicy Wiedeńskiej

Tekst:materiały pra­so­we­/Vers-24

 

Komentarze

komentarzy