Louis Vuitton Resort 2016

Tekst: Iga Litwiń­czuk
Zdję­cia: style.com

Vuitton-55

Dzi­siej­szy pokaz Louis Vuit­ton odbył się w Kali­for­nii, w byłej posia­dło­ści akto­ra Boba Hope. Wil­la znaj­du­ję się w Palm Spring i roz­cią­ga się z niej pano­ra­micz­ny widok na Coachel­la Val­ley oraz góry San Jan­cin­to. Ide­al­na loka­li­za­cja przy­cią­gnę­ła jak zawsze mnó­stwo gwiazd, dzien­ni­ka­rzy i osób z bran­ży modo­wej.

Dyrek­tor kre­atyw­ny domu mody Louis Vuit­ton – Nico­las Ghe­squ­ière już 15 lat temu upa­trzył sobię to miej­sce i wie­dział, że kie­dyś zor­ga­ni­zu­je tam swój pokaz.

Z zewnątrz posiadłość przypomina wulkan, zaś wnętrze utrzymane jest w słodkim stylu lat 50.  Paradoks brutalizmu w architekturze i dopracowane, słodkie wnętrza były dość inspirujące dla mnie – powiedział Ghesquière. Podoba mi się pomysł połączenia słodkiego i ciężkiego stylu w tym samym czasie.

Ten pomysł stał się moty­wem prze­wod­nim kolek­cji. Poja­wia się połą­cze­nie zwiew­nych mate­ria­łów z cięż­ki­mi, skó­rza­ny­mi paska­mi; dłu­gich spód­nic ze spor­to­wy­mi lub “cięż­ki­mi” buta­mi. Nico­las Ghe­squ­ière wyko­rzy­stał ogrom­ne zam­ki bły­ska­wicz­ne, zamsz i metal. Jak zwy­kle, naj­ko­rzyst­niej spo­żyt­ko­wał spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę domu – obrób­kę skó­ry, któ­ra zacho­wu­je się ide­al­nie na kobie­cej syl­wet­ce.

Nie zabra­kło wzo­rów. Ple­mien­ne moty­wy, witra­żo­we sukien­ki domi­no­wa­ły na wybie­gu. Poja­wi­ły się tak­że krót­kie szor­ty, cię­cia wyso­ko na udzie oraz mie­sza­nie cięż­kich, masyw­nych swe­trów z jedwab­ny­mi bluz­ka­mi.

Na poka­zie poja­wi­ły się takie gwiaz­dy jak Char­lo­te Gains­bo­urg, Michel­le Wil­liams, Kanye West, Sele­na Gomez. Na wybie­gu nie zabra­kło pol­skich mode­lek takich jak: Mag­da Jasek, Maja Sala­mon oraz Ola Rud­nic­ka.

Desktop5
Desktop4
Desktop3
Desktop2
Desktop1
Desktop

Coś czujemy, że Palm Springs jeszcze długo będzie wspominało ten pokaz. Vers-24 jest pod wrażeniem kolekcji.

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIA
JAK ZDOBYĆ POPULARNOŚĆ NA INSTAGRAMIE?
ADI KOWALSKI. „UCZĘ SIĘ NA BŁĘDACH I WIEM CZEGO CHCĘ”.Komentarze

komen­ta­rzy