Looking closer” ­ nowa kolekcja akwareli Silke Bonde

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: Stu­dio Oink

silk-bonde-11-800x1200

Mini­ma­li­stycz­na, czę­sto suro­wa skan­dy­naw­ska este­ty­ka oraz chęć zbi­że­nia czło­wie­ka do natu­ry poprzez kon­takt ze sztu­ką ­ oto naj­prost­sze pod­su­mo­wa­nie naj­now­szej kolek­cji akwa­re­lo­wych obra­zów duń­skiej artyst­ki Sil­ke Bon­de. Ta wyjąt­ko­wa kolek­cja ma za zada­nie jesz­cze bar­dziej zbli­żyć nas do pier­wot­ne­go śro­do­wi­ska i poka­zać, że natu­ra to nie tyl­ko coś, obok cze­go żyje­my. To coś, cze­go czę­ścią jeste­śmy i co jako ludzie rów­nież two­rzy­my.

Sil­ke jest mło­dą i począt­ku­ją­cą artyst­ką ­ tak napraw­dę dopie­ro w tym roku ukoń­czy­ła wszyst­kie egza­mi­ny w Brand Design. Pocho­dzi z Danii, miesz­ka i two­rzy w Kopen­ha­dze, ale zna­na jest już wie­lu oso­bom z bran­ży na całym świe­cie. Bazą jej twór­czo­ści jest oczy­wi­ście cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Skan­dy­na­wii skraj­ny mini­ma­lizm połą­czo­ny z nutą nowo­cze­sno­ści. Tak jest też w przy­pad­ku naj­now­szej limi­to­wa­nej edy­cji jej akwa­re­li zebra­nych pod hasłem „Looking clo­ser”.

silk-bonde-4-800x533

Cała kolek­cja „Looking clo­ser” skła­da się z sze­ściu ręcz­nie wyko­na­nych odbi­tek na eks­klu­zyw­nym, nie­po­wle­ka­nym, jedwa­bi­ście gład­kim papie­rze Mun­ken Lynx 170g. Jej głów­nym zało­że­niem jest mak­sy­mal­ne sku­pie­nie uwa­gi czło­wie­ka na deta­lach, struk­tu­rze oraz kolo­rach natu­ry. Uży­te tu odcie­nie nie­bie­skie­go i zie­le­ni cha­rak­te­ry­zu­ją skan­dy­naw­skie śro­do­wi­sko natu­ral­ne i jego pale­tę barw, a tech­ni­ka wyko­na­nia ma jak naj­bar­dziej reali­stycz­nie odzwier­cie­dlać jego cha­rak­ter. Sama Sil­ke pod­kre­śla, że zale­ży jej na tym, aby czło­wiek cho­ciaż przez chwi­lę patrząc na jej obra­zy zatrzy­mał się, wziął głę­bo­ki oddech i zasta­no­wił nad zmie­nia­ją­cą się wokół nie­go przy­ro­dą, nad jej kolo­ry­sty­ką i ele­men­ta­mi.

Każ­da z akwa­re­li Sil­ke jest dostęp­na w dwóch wer­sjach: w ramie lub bez. Jeże­li nadal zasta­na­wia­cie się jak dodać Waszym wnę­trzom cha­rak­te­ru, pod­po­wia­da­my ­ dzie­ła Bon­de to dobra inwe­sty­cja. Do obej­rze­nia i kupie­nia na silkebonde.dk.

silk-bonde-14-800x1200

silk-bonde-12-800x1200

silk-bonde-9-800x1200

silk-bonde-6-800x1200

silk-bonde-5-800x1200

silk-bonde-1-800x533

silk-bonde-0-800x1200

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy