LOOKBOOK RESERVED SS 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

141123_Re_Lookbook_4124 (Small)

W nad­cho­dzą­cym sezo­nie Rese­rved inspi­ru­je się aktyw­ny­mi męż­czy­zna­mi, któ­rzy kocha­ją życie. Wize­ru­nek współ­cze­sne­go dan­dy­sa, któ­ry łączy impre­zo­wa­nie z pra­cą posłu­żył za inspi­ra­cję w non­sza­lanc­kiej linii Cool Bari­sta. Chłod­niej­szy tem­pe­ra­ment i bar­dziej dys­tyn­go­wa­ny styl cechu­je współ­cze­sne­go samu­ra­ja w linii Modern Samu­rai. A nowo­cze­sny rytm mia­sta wraz z zami­ło­wa­niem do kolo­rów to wyznacz­ni­ki Urban Kale­ido­sco­pe, linii dla sty­lo­wych wiel­ko­miej­skich fashio­ni­stów.

Cool Barista

Wyra­fi­no­wa­ne połą­cze­nie tra­dy­cyj­nej ele­gan­cji ze stro­jem robo­czym. Gar­ni­tu­ro­we “bar­mań­skie” kami­zel­ki towa­rzy­szą lek­ko zmię­tym koszu­lom i spodniom z deni­mu. Jeśli poja­wia się gar­ni­tur, to mięk­ki i luź­ny, w sam raz na lato. Ale bazą są T-shir­tym tank-topy i tzw. hen­ley shirts któ­re przy­po­mi­na­ją XIX- wiecz­ną bie­li­znę. Do tego jasny dżins i inne natu­ral­ne tka­ni­ny w cie­płej kolo­ry­sty­ce. Ele­gan­cja linii “Cool Bari­sta” nawią­zu­je do sty­lu połu­dniow­ców, któ­rzy jak nikt inny potra­fią połą­czyć szyk z non­sza­lan­cją.

 141123_Re_Lookbook_4195 (Small) 141123_Re_Lookbook_4218 (Small) 141123_Re_Lookbook_4170 (Small) 141123_Re_Lookbook_4350 (Small) 141123_Re_Lookbook_4255 (Small)

Modern Samurai

Dale­ko­wschod­ni mini­ma­lizm i per­fek­cyj­ny detal zesta­wio­ne z euro­pej­ską biz­ne­so­wą ele­gan­cją. Do tego nie­co fascy­na­cji nowo­cze­sno­ścią (sre­bro, poły­sku­ją­ce tka­ni­ny, nie­ty­po­we fak­tu­ry) i uzy­sku­je­my ory­gi­nal­ny styl będą­cy adap­ta­cją tra­dy­cyj­nej męskiej ele­gan­cji. Pro­ste, mono­chro­ma­tycz­ne sty­li­za­cje uzu­peł­nia­ją uty­li­tar­ne akce­so­ria. To dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla nud­nej biu­ro­we­go dress code i nowa pro­po­zy­cja dla szy­kow­nych mod­ni­siów. Współ­cze­sny samu­raj kocha mrocz­ną czerń, modę funk­cjo­nal­ną i zde­cy­do­wa­nie męski styl.

141123_Re_Lookbook_5171 (Small) 141123_Re_Lookbook_5102 (Small) 141123_Re_Lookbook_5056 (Small) 141123_Re_Lookbook_5019 (Small) 141123_Re_Lookbook_5006 (Small) 141123_Re_Lookbook_4982 (Small) 141123_Re_Lookbook_4945 (Small)

 

Urban Kaleidoscope

Inte­re­su­ją­ca mie­szan­ka mody ulicz­nej z natu­ral­nym sty­lem obie­ży­świa­ta. Ta linia to przede wszyst­kim wygod­ne i spraw­dzo­ne faso­ny okra­szo­ne kolo­ro­wy­mi moty­wa­mi kale­ido­sko­po­wych dese­ni. Uwa­gę zwra­ca­ją naj­mod­niej­sze nadru­ki na T-shir­tach, mozai­ka kolo­rów na kra­cia­stych koszu­lach, i miks tka­nin na wastwo­wych zesta­wach. Baweł­na, dzia­ni­na i dżins połą­czo­ne są w har­mo­nij­nym ukła­dzie, któ­ry stoi w poło­wie dro­gi mię­dzy spor­to­wą modą miej­ską a luź­nym sty­lem grun­ge.

141123_Re_Lookbook_4090 (Small) 141123_Re_Lookbook_4255 (Small) 141123_Re_Lookbook_4366 (Small) 141123_Re_Lookbook_5231 (Small) 141123_Re_Lookbook_5884 (Small) 141123_Re_Lookbook_5628 (Small) 141123_Re_Lookbook_5931 (Small) 141123_Re_Lookbook_6015 (Small)

 

 

Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz | Af Photo

Stylizacja: Karin Smeds | Link Details

Makeup: Wilson | Warsaw Creatives

Fryzury: Michał Bielecki | Warsaw Creatives

Model: Francisco Lachowski | Sight

Produkcja sesji: Warsaw Creatives

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy